نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی تهران

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

مطبوعات محلی با توجه به ظرفیت های که در ارائه تحلیل ها و گزارش های توسعه ای دارند به عنوان موتور محرک توسعه منطقه ای محسوب می شوند. شناخت مسائل و آسیب ها این نشریات، جهت رفع و درنتیجه بهبود عملکرد آنها ضروری است؛ از این منظر ضمن مروری بر تاریخچه ، ویژگی ها و کارکرد مطبوعات محلی ، با روش تحلیل مضامین آسیب ها، مشکلات و چالش های مطبوعات محلی شهرستان خرم آباد که جز نشریات محلی باسابقه و ریشه دار کشور است را به عنوان نمونه ای از مطبوعات محلی سایر مناطق کشور از نگاه 12 نفر از رونامه نگاران محلی بررسی کرده ایم و نتایج را در قالب جدول و شبکه مضامین ارائه داده ایم. کیفیت ضعیف مطبوعات، فعالان غیرحرفه ای مطبوعات، فعالیت در نظام هنجاری رسانه ای شبه اقتدارگرا، مشکلات اقتصادی و تبدیل شدن مطبوعات محلی به رسانه ی غیر مرجع از مضامین فراگیر استخراج شده از سایر مضامین می باشد.

کلیدواژه‌ها

آلبر، پیر (1384) مطبوعات ایران، ترجمۀ فضل‌الله جلوه، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
باندا، فکسون (2015) آموزش روزنامه‌نگاری برای توسعۀ پایدار، تهران: سازمان آموزشی، علمی، فرهنگی ملل متحد (یونسکو).
برزین، مسعود (1354) مطبوعات ایران، تهران: کتابخانۀ بهجت.
تقی‌پور، فائزه؛ باباربیع، مهدی (1396) «مطالعۀ کیفی آسیب‌های مطبوعات محلی شهرستان اصفهان از دیدگاه فعالان باتجربه»، رسانه، شمارۀ 4: 27ـ55.
خمامی‌زاده، جعفر (1372) روزنامۀ ایران از آغاز تا سال 1329 هجری قمری برداشتی از فهرست رابینو، تهران: اطلاعات.
ذکایی، محمدسعید (1399) هنر انجام پژوهش کیفی از مسئلهیابی تا نگارش، تهران: آگاه.
رسول اف، رامین (1389) نخستینهای تاریخ روزنامه‌نگاری ایران، تهران: جامعه‌شناسان.
سعیدی، حسن (1370) «جامعۀ مدنی و مطبوعات»، دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.
شکرخواه، یونس (1382) واژهنامۀ ارتباطات، تهران: سروش.
صادقی، حسین (1382)، «بررسی ساختار ده نشریة محلی در اسـتان‌های فـارس، آذربایجـان غربـی و اصفهان»، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی. طباطبایی.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدحسین؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، محمدی (1390) «تحلیل مضمون و شبکۀ مضامین: روش ساده و کارآمد برای تبین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، اندیشۀ مدیریت راهبردی، شمارۀ 10: 151ـ 198.
فرقانی، محمدمهدی (1393) روزنامه‌نگاری، ارتباطات و جامعه، تهران: اطلاعات.
فرقانی، مهدی (1391) «آسیب‌شناسی مطبوعات محلی از منظر روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و توسعه»، جامعه، فرهنگ و رسانه، شمارۀ 3: 62 ـ 37.
قاسمی، سید فرید ( 1387) پیشینۀ ارتباطات و تاریخ مطبوعات خرم‌آباد، خرم‌آباد: سیفا.
قاسمی، سید فرید (1394) سرگذشت خرم‌آباد، تهران: بوستان کتاب.
کریمی، زهرا؛ انتظامی، حسین؛ محکی، علی‌اصغر (1397) «جایگاه روزنامه‌نگاری محلی از نگاه کارشناسان و متخصصان این حوزه»، رسانه، شمارۀ 3: 107ـ 122.
محسنیان راد، مهدی (1382) ارتباطشناسی، تهران: سروش.
محمدپور، احمد (1392) روش تحقیق کیفی ضدروش، تهران: جامعه‌شناسان.
مطبوعات در یک نگاه ( 1387) انتشارات ادارۀ کل مطبوعات داخلی.
مک کوایل، دنیس (1382) درآمدی بر نظریۀ ارتباطات جمعی، ترجمۀ پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
معتم نژاد، کاظم (1356) روش تحقیق در محتوای مطبوعات، تهران: دانشکدۀ علوم اجتماعی.
موسوی داودی، سیدمهدی؛ حضوری، محمدجواد؛ نجاری، رضا؛ رستگار، عباسعلی (1395) «طراحی و تبیین الگوی ارزش‌های سازمانی مبتنی‌بر آموزه‌های نهج‌البلاغه»، مدیریت سازمان‌های دولتی،  شمارۀ1: 33ـ 48.
موسوی، مریم؛ حاجی‌زاده میمندی، مسعود (1398) «بـررسی نگرش مسئولان و اصحاب نشریات به آسیب‌های مطبوعات محلی یزد»، فرهنگ یزد، شمارۀ 14: 9ـ 37.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1389) نظریههای رسانه: اندیشههای رایج و دیدگاههای انتقادی، تهران: همشهری.
مهرداد، هرمز (1380)، نظریات و مفاهیم ارتباطات جمعی، تهران: فاران.
نقیب‌السادات، سیدرضا؛ ‌هاشمی، عبدالرسول (1395) «بررسی میزان و رضایت‌مندی از مطبوعات محلی: مطالعۀ موردی مطبوعات محلی استان بوشهر»، علوم خبری، شمارۀ 19: 147ـ183.