نوع مقاله : علمی

نویسنده

گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش، تجربۀ زیستۀ کارگران ساختمانی و نظافتی منطقۀ 17 تهران در مواجهه با ویروس کرونا را بررسی می­کند. دلیل انتخاب این دو گروه، موقعیت حاشیه­ای آنها است. در این پژوهش از مفاهیم نظری نابرابری عینی، نابرابری تفسیری، بی­قدرتی سوبژکتیو، و داغ ننگ، برای تحلیل استفاده شده است. رویکرد روش­شناختی این پژوهش پدیدارشناسی تفسیری، تکنیک جمع­آوری داده مصاحبۀ عمیق، و روش تجزیه و تحلیل داده­ها تحلیل روایت است. حجم نمونه تعداد 12 نفر شامل 7 کارگر مرد ساختمانی و 5 کارگر زن نظافتی است. روش نمونه­گیری هدفمند و گلوله برفی بود و مصاحبه­شونده­ها ساکن منطقۀ 17 تهران هستند. نتایج تحقیق نشان‌ می­دهند شیوع ویروس کرونا باعثِ تعمیق حاشیه­نشینی این دو گروه شده است؛ توصیه­های بهداشتی نشان‌دهندۀ فاصلۀ عمیق سیاست‌گذاری­های کرونا و شرایط عینی و واقعی این دو گروه است؛ تمام طرح­ها و برنامه­های سیاست­گذار به کمک­های نقدی و غیرنقدی محدود شده و سیاست­گذاری به خیریه‌گرایی نهادی تقلیل یافته و توجهی به تغییر جایگاه ساختاری طبقات فرودست نشده است.

کلیدواژه‌ها

برمن، مارشال (1383)، «مارکس، مدرنیسم و مدرنیزاسیون»، ترجمۀ یوسف اباذری، در مبانی نظری مدرنیسم، مجموعه مقالات، ارغنون 3، سال اول، شمارۀ 3، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: 59-99.
حیدری، آرش (1399)، «کرونا، نابرابری و ایدۀ دولت: تحلیلی بر داده‌های ایسپا در حوزۀ اثرات اقتصادی کرونا»، سایت دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی (13 اردیبهشت 1399).
عباداللهی چنذانق، حمید، پیری، اکبر، موقر نربین، منصور (1390)، «داغ ننگ و هویت اجتماعی: بررسی موردی عوامل اجتماعی داغ ننگ زننده بر افراد دارای معلولیت جسمانی آشکار در شهر رشت»، بررسی مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شمارۀ پنجم و ششم: 195-221.
فیترپتریک، تونی (1381)، نظریۀ رفاه: سیاست اجتماعی چیست؟، ترجمۀ هرمز همایون­پور، تهران، مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی / گام نو.
کاشانی، سالار (1399)، گزارش بحران کرونا در ایران و جهان: پیامدهای سیاسی، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.
کانال تلگرامی کمپین حقوق کارگران، t.me/kargaran 1398.
گلاب، سمانه (1398)، برآورد بار مالی ایجاد کف حمایت اجتماعی در ایران، مؤسسۀ راهبردهای بازنشستگی صبا.
لورنتسینی، دانیله (1399)، «زیست‌سیاست در ایام ویروس کرونا»، ترجمۀ نیکو سرخوش، وب­سایت میدان: https://meidaan.com/archive/69579
متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با اصلاحات سال 1368.
هاروی، دیوید (1399)، «سیاست ضد سرمایه­داری در زمانۀ کرونا»، ترجمۀ پریسا شکورزاده؛ در گروه نویسندگان و مترجمان، نقد اقتصاد سیاسی کرونا (مجموعه مقالات): 28-42.
هیرشمن، آلبرت (1382)، خطابۀ ارتجاع: انحراف، بیهودگی، مخاطره، ترجمۀ محمد مالجو، تهران: پردیس دانش.
Fricker, Miranda (2012). “Powerlessness and Social Interpretation”. Episteme, 3(1-2), 96-108.
Ladegaard, Hans J. (2012). “The discourse of powerlessness and repression: Identity construction in domestic helper narratives”. Journal of Sociolinguistics, 16/4, 450–482.
Lindseth, Anders, & Norberg, Astrid (2004). “A phenomenological hermeneutical method for researching lived experience”. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 18, 145–153.
Mahdavy, Hussein (1970), “The patterns and problems of economic development in rentier states: the case of Iran”, in M. A. Cook, Studies in the Economic History of the Middle East, Routledge, 428-467
Pauwels, Lieve J. R., & Svensson, Robert (2014). “Micro-Place Disorder, Subjective Powerlessness and Violent Youth Group Involvement: Testing an Integrative Control Theory”. International Journal of Criminology and Sociology, 3, 200-221.
Seeman, Melvin (1959). “On The Meaning of Alienation”. American Sociological Review, 24(6), 783-791.
TenHouten, Warren D. (2016). “The emotions of powerlessness”. Journal of Political Power, 9(1), 83-121.
http://www.etedaal.ir/fa/news/238521.