نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)

2 هیات علمی ، گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه پیام نور

10.22034/jss.2020.243851

چکیده

شیوع ویروس ناشناختۀ کووید19 بسیار سریع به پاندمیک تبدیل شد و فراتر از جسم آدمی، زندگی جمعی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به چالش کشید و به مهم‌ترین مسئلۀ پزشکی ـ اجتماعی مبدل گشت. با توجه به نوظهوری ویروس، پژوهش‌های اندکی در این زمینه انجام شده ‌‌است. پزشکان گروه اصلیِ در معرض خطر را سالمندان معرفی کرده‌اند، و شناخت تجربۀ آنان از کرونا بسیار اهمیت دارد. پژوهش حاضر برای توصیف تجربۀ سالمندان شیرازی، از روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده کرده، و بر اساس طرح عملی کلایزی انجام شده است، 15 نفر مشارکت‌کننده را با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب کرده و تحت مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته قرار داده است.مقولات اصلی شناسایی شده از تجربۀ زیستۀ توصیف‌شده توسط سالمندان عبارتند از : تغییر جریان عادی زندگی؛ آشفتگی روحی؛ آشفتگی خانوادگی؛ لذت و فرصت؛ استیگما؛ بازتعریف مفاهیم؛ تقدیرگرایی؛ تدبیرگرایی؛ تقدیرگرایی همراه با تدبیرگرایی؛ تاب‌آوری.


 

 

کلیدواژه‌ها

احمدی، حبیب، دهقانی، رودابه (1394) «آراء و اندیشه‌های اولریش بک (نظریه‌پرداز جامعۀ مخاطره‌آمیز)»، فصلنامۀ توسعۀ اجتماعی، دورۀ 10، شمارۀ 2، 126-110.
ادارۀ کل ثبت احوال استان فارس (1397) سالنامۀ آمارهای جمعیتی استان فارس، سال 1395، شیراز، مرصاد. www.focr.9/9/1399.
امامی سیگارودی، عبدالحسین و همکاران (1391) «روش‌شناسی تحقیق کیفی: پدیدارشناسی»، پرستاری و مامایی جامع‌نگر، دورۀ 22، شمارۀ 68: 63-53.
ایمان، محمدتقی (1393) روش شناسی تحقیقات کیفی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
الیوت، آنتونی، ترنر، برایان (1393) برداشت‌هایی در نظریۀ اجتماعی معاصر، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، چاپ دوم، تهران، جامعه‌شناسان.
بلادی موسوی، صدرالدین (1396)، «وضعیت سالمندان کشور»،  https://www.amar.org.ir/Portals/0/News/1396/salmandan.pdf ، 17/4/1399.
پروائی، شیوا (1398) «مطالعۀ کیفی تفاوت‌های جنسیتی در تجربۀ سالمندی (پژوهشی در شهر تهران)»، دو فصلنامۀ مطالعات جمعیتی، دورۀ 5، شمارۀ 1: 102-65.
تسلیمی طهرانی، رضا، (15 اردیبهشت 1399)، «روایت‌هایی از بازماندگان درگذشتگان ناشی از کرونا»، https://fa.shafaqna.com/news/935516/  .
سازمان جهانی بهداشت،  https://www.who.int
سترستن، ریچارد، آنجل، ژاکلین (1394) دستنامۀ جامعه‌شناسی سالمندی (روندها و نظریه‌ها)، ترجمه مجتبی امیری و شهرزاد نیری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
علی پور، احمد و همکاران (1398) «اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونۀ ایرانی»، روانشناسی سلامت، دورۀ 8، شمارۀ 4 : 175-163.
فاضلی، محمد (1399)، «نتایج نهایی پرسشنامۀ بررسی نظرات مردم دربارۀ کرونا»، وبسایت انجمن جامعه‌شناسی ایران، 24 خرداد 1399.
کریمی، یوسف (1392) روانشناسی اجتماعی، چاپ 19، تهران، دانشگاه پیام نور.
مارشال، گوردون (1388) فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حمیرا مشیرزاده، چاپ اول، تهران، میزان.
مختاری، مرضیه، نظری، جواد (1389) جامعه‌شناسی کیفیت زندگی، تهران: جامعه‌شناسان.
مرکز آمار ایران (1395) نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن کل کشور، تهران.
 
Banerjee Debanjan (2020). “Age and ageism in COVID-19: Elderly mental health-care vulnerabilities and needs”. Asian Journal of Psychiatry, 51, 102154.
Fitzgerald, Dominic A., Nunn, Kenneth, & Isaacs, David (2020). “Consequences of physical distancing emanating from the COVID-19 pandemic: An Australian perspective”. Paediatric Respiratory Reviews, 35, 25–30.
Giustini Deborah (2020), “Theorising – Crises? What Crises? Conceptualising Breakdowns in Practice Theory”. European Sociologist. ISSUE 45: PANDEMIC (IM)POSSIBILITIES VOL. 1. Online version
Kalateh Sadati, Ahmad, Lankarani, Mohamad Hossein B., & Bagheri Lankarani, Kamran (2020) “Risk Society, Global Vulnerability and Fragile Resilience; Sociological View on the Coronavirus Outbreak”. Shiraz E-Medical Journal, 21(4), e102263.International Sociology, 0268580920914755.
Mertens, Gaëtan, Gerritsen, Lotte, Duijndam, Stefanie, Salemink, Elske, & Engelhard, Iris M. (2020) " Fear of the coronavirus (COVID-19): Predictors in an online study conducted in March 2020”, Journal of Anxiety Disorders, 102258.
Pfister, Sandra Maria (2020) “Theorising-The Social Definition of the Corona Pandemic”, Retrieved July 08, 2020, from https:// www.europeansociologist.org/issue-45-pandemic-impossibilities-vol-1/theorising-–-social-definition-corona-pandemic
Pleyers, Geoffrey (2020). “A Plea for Global Sociology in Times of the Coronavirus”. ISA Digital World
Pulido, Cristina M. & Villarejo-Carballido, Beatriz & Redondo-Sama, Gisela & Gómez, Aitor. (2020). “COVID-19 infodemic: More retweets for science-based information on coronavirus than for false information”. International Sociology. 35(1[MP1] ).
Shehu, Hussaini, Rao, P. Durga (2020) “Sociology of Covid-19: People Perceptions Regarding the Outbreak of the Pandemic among People of Northern, Nigeria”, Sustainable Humanosphere, 16(1), 2078-2089.
Ule, Mirjana (2020) Theorising - If We Lose Our Humanity, We Lose Ourselves, Retrieved July 08, 2020, from
     https://www.europeansociologist.org/issue-45-pandemic- impossibilities- vol-1/theorising-%E2%80%93-if-we-lose-our-humanity-we-lose-ourselves.
Van Bavel, Jay J., and other 41 authors (2020). “Using social and behavioral science to support COVID-19 pandemic response”. Nature Human Behavior, 1-12.
 [MP1]شماره صفحات