نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی

2 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

رضایت زن و مرد از زندگی مشترک اختلافات درون خانواده را کم میکند و محیط مناسب و سالمی را در خانه برای فرزندان به وجود می آورد.بر این اساس ،آگاهی از عوامل موثر بر رضایت زناشویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این تحقیق بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی میان زنان و مردان متاهل کرمان است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری مورد مطالعه شامل زنان و مردان متاهل 18-45 ساله است که 382 نفر از این جمعیت به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده ازفرمول تعیین حجم نمونه انتخاب شده اند.برای سنجش رضایت زناشویی از پرسش نامه استاندارد شده انریچ و برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسش نامه خود ساخته ای یر اساس تلفیق نظریه های نان لین و کلمن در شش بعد سرمایه درون گروهی،برون گروهی و فرا گروهی ساختاری و درون گروهی،برون گرایی و فرا گروهی شناختی استفاده شده است.نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین رضایت زناشویی و متغیرهای سرمایه درون گروهی،برون گروهی و فرا گروهی شناختی،درون گرایی و برون گرایی ساختاری،منزلت فرد در روابط قدرت خانواده،احساس رضایت از زندگی،سن و درآمد همسر رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین بین رضایت زناشویی زنان و مردان تفاوت معنی داری مشاهده می شود.نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که از میان ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی و سایر متغیرها چهار متغیر سرمایه درون گروهی شناختی،برون گرایی شناختی و منزلت فرد در روابط قدرت خانواده مهم ترین تبیین کننده های رضایت همسران از یکدیگرند.

کلیدواژه‌ها