دوره و شماره: دوره 10، 4(اولین ویژه نامه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم)، زمستان 1395 ((اولین ویژه نامه همایش)) 
5. پیشنهاد الگو و روشی چندبعدی برای سنجش فساد در آموزشعالی

صفحه 116-148

داود حسینی هاشم‌زاده؛ محمد فاضلی؛ حسن محدثی گیلوایی