طرد اجتماعی اقوام در آیینۀ آمار: بررسی بودجه های استانهای ترک نشین و کردنشین

اسماعیل بلالی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 1-19

چکیده
  ایران کشوری چند قومی است. مطالعات انجام شده در سطح ملی درباره اقوام نشان میدهد که برخی از اقوام احساس نابرابری قومی بسیار قویتری نسـبت بـه دیگـران دارنـد و توزیـع امکانات و خدمات در کشور را به نفع همه نمیدانند. بنابراین همیشه مطالبات خود را از دولت، ایفا نشده قلمداد میکنند. از جمله این اقوام کردها و ترکها هستند. هدف ما در این مقالـه بررسی ...  بیشتر

تعیین کننده های بلافصل باروری زنان کُرد و تُرک شهرستان ارومیه:کاربرد روش تجزیۀ بونگارت*

حاتم حسینی؛ محمدجلال عباسی شوازی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 20-38

چکیده
  بررسیها نشان میدهد که تفاوتهای معنیداری در سطح باروری و متوسط زندهزایی زنان کُرد و تُرک وجود دارد. هدف از ایـنمقاله کمیکردن تأثیر تعیینکنندههای بلافصل بر باروری گروههای قومی در شهرستان ارومیه با استفاده از روش تجزیۀ بونگارتاست. روش تحقیق از نوع پیمایشی است. جمعیت آماری شامل خانوارهای معمولی ساکن در شهرستان ارومیه و زنـان 15ــ ...  بیشتر

تحلیل جامعه شناختی توسعه جامعۀ مدنی در ایران تحلیل مقایسه ای دورة مشروطه با دورة انقلاب اسلامی

محمدتقی سبزه ای

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 39-65

چکیده
  هدف مقاله حاضر مطالعه و تحلیل جامعهشناختی مهمترین دگرگونیهای ساختار جامعـۀ مـدنی ایـران طـی یـک قـرنگذشته، یعنی فاصلۀ زمانی دو دورة انقلاب مشروطه ) 1285تا (1320و انقلاب اسلامی )1357تا (1388است.این مطالعه مبتنی بر نظریه نوسازی در جامعهشناسی است که تفکیک و تمـایز کـارکردی و نیـز تخصصـیشـدننقشها و کارکردهای نظامهای اجتماعی را در روند توسعۀ ...  بیشتر

توصیف و تحلیل ویژگیهای جامعه شناختی و روانشناختی دختران و زنان روسپی در استان اصفهان

ابوالقاسم فاتحی؛ سعید صادقی؛ ابراهیم اخلاصی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 66-80

چکیده
  مقاله توصیفی ـ تحلیلی حاضر با هدف کلی شناخت ویژگیهای جامعهشناختی و روانشناختی دختران و زنان روسپی در استاناصفهان تهیه شده است. پرسش اساسی مقاله این است که این گروه از دختـران و زنـان از چـه ویژگـیهـای جامعـهشـناختی وروانشناختی برخوردارند؟ در پژوهش حاضر، پروندة تمامی 361نفر دختر و زن روسپی که بین سالهای 1380تا 1385به مراکزبازتوانی زنان ...  بیشتر

طرحهای تحقیق با روشهای ترکیبی: اصول پارادایمی و روشهای فنی

احمد محمدپور

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 81-107

چکیده
  در خلال چند دهه اخیر و بهویژه از سال 1990به بعد، بـه دنبـال افـول نسـبی پـارادایم اثبـاتی و گسـترش نسـبیرویکرد تفسیری و روششناسی کیفی مبتنی بـر آن، در خـلال دورهای کـه بـه دوره جنـگهـای پـارادایمی موسـوماست، برخی از محققان بـا هـدف رهـاکردن علـوم اجتمـاعی از تقابـلهـای سـنتی روشهـای کمـی و کیفـی، بـرایبازتعریف و مفهومدهی دوباره ...  بیشتر

مطالعۀ وفاق اجتماعی عام در جوامع شهری، روستایی و عشایری ایلام

اسداله نقدی؛ خلیل کمربیگی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 108-123

چکیده
  کشورها ـ اعم از جهان سوم یا توسعهیافته ـ از گذشته تاکنون با مسئله وفـاق روبـهرو بـودهانـد. وفـاق اجتمـاعیمیتواند به کاهش انحراف از قواعد اجتماعی، کاهش فسـاد سیاسـی، اخلاقـی و اداری، جلـوگیری از رواج پدیـدةموسوم به پارتیبازی، خویشاوندگرایی و در کل کاهش شکاف بین اخلاق نظری و عملی و کاستن از چنـد پـارگیو افزایش انسجام اجتماعی یاری ...  بیشتر

برخی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان: مطالعه نمونه هایی از زنان در شهر اهواز

معصومه باقری؛ حسین ملتفت

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1389، صفحه 124-138

چکیده
  پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم را در بین زنان حاشیهنشین و زنان مجرم زندانی در اهواز بررسی میکند. زنانیکه در مناطق مرکزی )غیرحاشیهای( شهر زندگی میکنند به عنوان گروه گـواه در نظـر گرفتـه شـدهانـد. واحـد تحلیـلدراین تحقیق فرد بوده است و حجم نمونه شامل 200نفر از زنان عادی و مجرم بالای 18سال شهر اهواز است کـه بـااستفاده از شیوه نمونهگیری ...  بیشتر