دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1388 
3. عدم توافق ارزشی و تأثیر آن بر ناسازگاری زوجین در مشهد

صفحه 49-71

غلامرضا صدیق اورعی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله