1. بررسی تجربی الگوی روابط قومی در ایران ( تحلیل کمی دادههای یک پیمایش ملی)

کاظم حاجی زاده

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 4-41

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242371

چکیده
  با توجه به چندفرهنگیبودن ایران، شناسایی الگوی مطلوب روابط قومی مسئلهایضروری است. این تحقیق مبتنی بر یک پیمایش ملی (در سال 1397 (با حجم نمونة1950 نفر در میان فارسها (تهران)، ترکها (تبریز)، کردها (سنندج)، عربها (اهواز) وبلوچها (زاهدان) است که در آن گرایش ملی، گرایش قومی، گرایش به نظام سیاسی،گرایش قومیِ فرامرزی، گرایش به فرهنگ و جامعة غربی و ...  بیشتر

2. شکل گیری گفتمانی شادی در ایران

زهرا زوار موسوی؛ مریم قاضی نژاد؛ منصوره اعظم آزاده

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 42-65

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242372

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائة تحلیلی از ظهور گفتمانی شادی، درصدد است تا به اینمسئله در وضعیت ایران پاسخ دهد که چگونه شادی، در هیئت مسئلهای مذهبی، درونعقلانیت حکومتی قرار گرفت. بر این اساس، پیوند گفتمان فقهی با کردار حکمرانیاهمیت خواهد یافت؛ چراکه از آن پس، شادی بهعنوان یک حقیقت تمامعیار حقوقی،مذهبی و سیاسی ظهور کرده است. در این راستا و ...  بیشتر

3. بررسی روابط انسجام کارکردی و ارزشی و ساختار خانواده از منظر فرزندان ازدواجکردة تهرانی

خدیجه سفیری؛ افسانه کمالی؛ زهرا ملا

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 66-93

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242373

چکیده
  انسجام خانوادگی بهعنوان مفهومی که نشاندهندة رابطة میان والدین و فرزندانی استکه خانة پدری خود را پس از ازدواج ترک کردهاند، توسط بنگستون و رابرت، در رد نظریةفروپاشی خانوادة هستهای، مطرح شد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر متغیرهایساختاری بر دو بعد انسجام (ارزشی و کارکردی) در این نظریه است. با روش نمونهگیریخوشهای، 256 نفر از فرزندان ازدواجکردة ...  بیشتر

4. دو صد گفته چون نیم کردار نیست: نقدی روششناختی بر تکنیکهای پرسشنامه و مصاحبه

محمدرضا طالبان

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 94-119

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242374

چکیده
  گفتارها و کردارها، عناصر اصلی فعالیت انسانهـا در حیـات اجتمـاعیشـان هسـتند وچگونگی ارتباط این دو، همـواره یکـی از دغدغـههـای اصـلی بـرای دانشـمندان علـوماجتماعی، بهویژه جامعهشناسان، در جهت درک و تبیـین کـنشهـای اجتمـاعی بـودهاست. در این راستا، مشکل ناهمسازی گفتارها با کردارها، مسـئلهای روششـناختی بـانتایج آشکار برای تحقیقات ...  بیشتر

5. مطالعة جامعه شناختی رابطة بین مصرف کالای فرهنگی و امنیت (اجتماعی و قضایی) دانشجویان دانشگاه شهید باهنر

عبداللطیف کاروانی؛ سینا امینی زاده

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 120-145

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242375

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطة مصرف کالای فرهنگی با امنیت اجتماعی و امنیت قضاییدانشجویان پرداخته است. پژوهش از نوع پیمایشی است و از طریق نمونهگیریطبقهبندی انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کرمان را شامل میشود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 224 نفر برآوردشد. یافتههای توصیفی نشان میدهد فعالیت ...  بیشتر

6. درک تجربة سیلاب استان خوزستان بر مبنای روایت های ذی نفعان: نظریة داده بنیاد

حسین ملتفت؛ سجاد بهمنی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1399، صفحه 146-169

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2020.242376

چکیده
  این مطالعه به روش کیفی، با هدف فهم ابعاد و زوایای بحران سیلاب اواخر سال 1397و ابتدای سال 1398 در استان خوزستان به انجام رسیده است. روش مورد استفاده دراین پژوهش، نظریة داده بنیاد است. دادههای این پژوهش از طریق مصاحبة عمیق ونمونه گیری هدفمند-نظری با پانزده نفر از ذی نفعان مرتبط با سیلاب، گردآوری شده وبرای تحلیل دادهها از پنج مرحلة کدگذاری ...  بیشتر