ارائه خروجی به پایگاه های علمی زیر به معنی نمایه شدن نشریه در آن پایگاه ها نیست.

دوره 15


شماره 1 :   

دوره 14


شماره 4 :   

شماره 3 :   

شماره 2 :   

شماره 1 :   

دوره 13


4(دومین ویژه نامه یزد) :   

شماره 3 :   

2 (جامعه شناسی مصایب جمعی و مدیریت بحران) :   

شماره 1 :   

دوره 12


4(ویژه نامه کرمان) :   

3(اولین ویژه نامه کردستان) :   

شماره 2 :   

1(ویژه جامعه شناسی روستایی) :   

دوره 11


شماره 4 :   

3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) :   

2(ویژه ایلام) :   

1 (اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) :   

دوره 10


4(اولین ویژه نامه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم) :   

2-3 :   

شماره 1 :   

دوره 9


شماره 4 :   

شماره 3 :   

شماره 2 :   

شماره 1 :   

دوره 8


شماره 4 :   

شماره 3 :   

شماره 2 :   

شماره 1 :   

دوره 7


شماره 4 :   

شماره 3 :   

شماره 2 :   

شماره 1 :   

دوره 6


3-4 :   

شماره 2 :   

شماره 1 :   

دوره 5


شماره 4 :   

شماره 3 :   

شماره 2 :   

شماره 1 :   

دوره 4


شماره 4 :   

شماره 3 :   

شماره 2 :   

دوره 3


شماره 4 :   

شماره 3 :   

شماره 2 :   

دوره 1


شماره 2 :   

شماره 1 :