ا

 • احمدی، یعقوب تحلیل مناسبات خانوادگی در دوران کرونا: مادرسری محنت بار [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 3-27]

 • اعظم آزاده، منصوره دیالکتیک شناسایی در بین تراجنسی ‏ها (نگاهی به تجربۀ زیستۀ ناراضیان جنسی در فرایند هویت‏ یابی) [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]

 • البرزی، محبوبه مطالعه ای فراترکیب درشناسایی شایستگی های شهروندجهانی همزیست با کرونا درنظام آموزش و پرورش [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 28-52]

 • العطاس، سید فرید حسین العطاس در باب دانش استعماری و دانش مستقل [دوره 16، Issue 3، 1401، صفحه 3-22]

ب

 • باقری، معصومه واکاوی تجارب معلم‌ها و دانش‌آموزان استان لرستان پیرامون آموزش مجازی در بستر شبکۀ شاد• (مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ داده‌بنیاد) [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 3-27]

 • بهمنی، سجاد واکاوی تجارب معلم‌ها و دانش‌آموزان استان لرستان پیرامون آموزش مجازی در بستر شبکۀ شاد• (مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ داده‌بنیاد) [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 3-27]

پ

 • پیرک، مژگان واکاوی تجارب معلم‌ها و دانش‌آموزان استان لرستان پیرامون آموزش مجازی در بستر شبکۀ شاد• (مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ داده‌بنیاد) [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 3-27]

ت

 • تاج الدین، محمدباقر نقش چندگانه‌ی دین در تضاد‌های اجتماعیِ کردستان ایران: نیم قرن اخیر [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 53-77]

ج

 • جلالی، بی نظیر تحلیل مناسبات خانوادگی در دوران کرونا: مادرسری محنت بار [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 3-27]

ح

 • حسینی، سیدیاسین نقش چندگانه‌ی دین در تضاد‌های اجتماعیِ کردستان ایران: نیم قرن اخیر [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 53-77]

 • حمایت خواه، مجتبی تجربه انگ اجتماعی در مبتلایان به HIV/AIDS [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 28-46]

خ

 • خوشبخت، فریبا مطالعه ای فراترکیب درشناسایی شایستگی های شهروندجهانی همزیست با کرونا درنظام آموزش و پرورش [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 28-52]

ز

 • زندی، محمد امین فرایند طرد و حذف زنان در جنبش دانشجویی ایران [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 47-71]

 • زینی، اسماعیل حسین العطاس و مسئلۀ اسارت ذهنی: امپریالیسم فکری در ایران [دوره 16، Issue 3، 1401، صفحه 23-42]

س

 • سبحانی، پرویز تحلیل مناسبات خانوادگی در دوران کرونا: مادرسری محنت بار [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 3-27]

ش

 • شفیعی، سمیه سادات تجربه زیسته زنان در خانواده های آسیب دیده از جنگ؛ تاملی بر ایفای نقش همسری در خانواده فرد جانباز [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 78-99]

 • شفیعی سروستانی، مریم مطالعه ای فراترکیب درشناسایی شایستگی های شهروندجهانی همزیست با کرونا درنظام آموزش و پرورش [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 28-52]

 • شهریاری، مرضیه مطالعۀ کیفی فرایند درک و تصور کنشگران از موانع و منافع درک‌شدۀ فردی در پیشگیری از بیماری کوویدـ19 [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 122-143]

 • شیرویه پور، شهریار واکاوی و بررسی سرمایه اجتماعی؛ شناسایی ابعاد و وضعیت موجود برای اقدام در آینده (موردمطالعه: استان قزوین) [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 100-128]

ص

 • صفرزاده، حسن تجربه انگ اجتماعی در مبتلایان به HIV/AIDS [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 28-46]

ط

 • طوسی، فرشته فرایند طرد و حذف زنان در جنبش دانشجویی ایران [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 47-71]

ف

 • فرهادی، محمد نقش دولت در حاشیه‌نشین‌سازی (مورد شهر کرمانشاه) [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 72-96]

ق

 • قاسمی، حاکم واکاوی و بررسی سرمایه اجتماعی؛ شناسایی ابعاد و وضعیت موجود برای اقدام در آینده (موردمطالعه: استان قزوین) [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 100-128]

 • قاضی نژاد، مریم دیالکتیک شناسایی در بین تراجنسی ‏ها (نگاهی به تجربۀ زیستۀ ناراضیان جنسی در فرایند هویت‏ یابی) [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]

ک

 • کریمی ریابی، الهه بررسی انگاره‌های ذهنی روس‌ها دربارۀایرانیان بر مبنای سفرنامه‌های روسی [دوره 16، Issue 3، 1401، صفحه 81-96]

 • کشاورز، خدیجه خانواده در میان ذهنیت دانشجویان دانشگاه‌های تهران؛ مطالعه‌ای کیفی [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 97-121]

 • کشاورز ترک، عین الله واکاوی و بررسی سرمایه اجتماعی؛ شناسایی ابعاد و وضعیت موجود برای اقدام در آینده (موردمطالعه: استان قزوین) [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 100-128]

گ

 • گل بهاری، ندا دیالکتیک شناسایی در بین تراجنسی ‏ها (نگاهی به تجربۀ زیستۀ ناراضیان جنسی در فرایند هویت‏ یابی) [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 129-152]

م

 • محدثی گیلوایی، حسن نقش چندگانه‌ی دین در تضاد‌های اجتماعیِ کردستان ایران: نیم قرن اخیر [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 53-77]

 • محمدی، مهدی مطالعه ای فراترکیب درشناسایی شایستگی های شهروندجهانی همزیست با کرونا درنظام آموزش و پرورش [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 28-52]

 • مرشدی، ابوالفضل سید حسین العطاس: اسلام پیش‌رو و سنت علوم اجتماعی مستقل و خلاق [دوره 16، Issue 3، 1401، صفحه 43-63]

 • مظفری فلارتی، مازیار بررسی انگاره‌های ذهنی روس‌ها دربارۀایرانیان بر مبنای سفرنامه‌های روسی [دوره 16، Issue 3، 1401، صفحه 81-96]

 • معارف، پریسا مطالعه ای فراترکیب درشناسایی شایستگی های شهروندجهانی همزیست با کرونا درنظام آموزش و پرورش [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 28-52]

 • موسوی ویایه، فاطمه تجربه زیسته زنان در خانواده های آسیب دیده از جنگ؛ تاملی بر ایفای نقش همسری در خانواده فرد جانباز [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 78-99]

 • میرغفاری، فاطمه مطالعه ای فراترکیب درشناسایی شایستگی های شهروندجهانی همزیست با کرونا درنظام آموزش و پرورش [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 28-52]

 • میری، سید جواد سید حسین العطاس و مسئله روشنفکران [دوره 16، Issue 3، 1401، صفحه 97-101]

ن

 • ناصری جهرمی، رضا مطالعه ای فراترکیب درشناسایی شایستگی های شهروندجهانی همزیست با کرونا درنظام آموزش و پرورش [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 28-52]

 • نظری، نگین نقش دولت در حاشیه‌نشین‌سازی (مورد شهر کرمانشاه) [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 72-96]

 • نواح، عبدالرضا مطالعۀ کیفی فرایند درک و تصور کنشگران از موانع و منافع درک‌شدۀ فردی در پیشگیری از بیماری کوویدـ19 [دوره 16، شماره 2، 1401، صفحه 122-143]

 • نیکویه، مهدی واکاوی و بررسی سرمایه اجتماعی؛ شناسایی ابعاد و وضعیت موجود برای اقدام در آینده (موردمطالعه: استان قزوین) [دوره 16، شماره 1، 1401، صفحه 100-128]

و

 • وزوایی، شیما العطاس خوانی در ایران و افسانه‌زدایی از استثناگرایی ایرانی [دوره 16، Issue 3، 1401، صفحه 102-118]