ا

 • اجتهدنژاد کاشانی، سید سالار دوگانۀ زائر ـ سیاح در تجربۀ زیستۀ سه نسل: مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهیدبهشتی [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 5-26]

 • احمدی، یعقوب شاخص های توسعه انسانی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک(تحلیل ثانویه داده های پیمایش ارزش های جهانی برای استانهای ایران) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 3-32]

 • اعظم آزاده، منصوره تحلیل جامعه‏ شناختی سلفی‏ گری به‏ مثابۀ یکی از منابع هویت ‏ساز در کردستان ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 4-29]

 • اعظم آزاده، منصوره تحلیل جامعه‏ شناختی سلفی ‏گری به‏ مثابۀ یکی از منابع هویت ‏ساز در کردستان ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 4-29]

 • اعظم کاری، فائزه مؤلفه‌های اجتماعی - فرهنگی شهر زیارتی پایدار مورد مطالعه: شهر مشهد [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 131-156]

 • افراسیابی، حسین عوامل مرتبط با احساس آسایش سالمندان (مطالعه شهر سبزوار) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 79-100]

 • اکبری، حسین فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ رضایت از سفر [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 27-44]

 • اکبری فریمانی، محمد نیازهای فرهنگی زائران خارجی امام رضا (ع) مورد مطالعه: زائران اردو، عرب، آذری و انگلیسی‌زبان [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 45-62]

 • اوحدی، یاسمن هویت و فضای عمومی در شهر(مطالعه دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 58-78]

ب

 • بقالی، هاوژین تحلیل جامعه‏ شناختی سلفی‏ گری به‏ مثابۀ یکی از منابع هویت ‏ساز در کردستان ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 4-29]

 • بقالی، هاوژین تحلیل جامعه‏ شناختی سلفی ‏گری به‏ مثابۀ یکی از منابع هویت ‏ساز در کردستان ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 4-29]

ج

ح

 • حاضری، علی‏ محمد تحلیل جامعه‌شناختی تنوع جنبش زنان در کشورهای اسلامی منطقۀ خاورمیانه [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 30-53]

 • حجازی جوشقانی، محسن راهبردهای توسعه اوقات فراغت زائران درمشهد [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 63-86]

 • حیاتی، سلمان راهبردهای توسعه اوقات فراغت زائران درمشهد [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 63-86]

 • حیدری چروده، مجید نیازهای فرهنگی زائران خارجی امام رضا (ع) مورد مطالعه: زائران اردو، عرب، آذری و انگلیسی‌زبان [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 45-62]

د

 • دارابی، سارا ذهنیت دانش آموزان در میانه گفتمان خانواده و مدرسه (مطالعه دانش آموزان دختر شهر ایلام) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 154-176]

 • دانایی سیج، مجید تحلیل جامعه‌شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 157-179]

ر

 • راسخ، کرامت ‏اله چهار محور مطالعات اجتماعی در ایران [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 54-76]

 • ربانی، رسول شاخص های توسعه انسانی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک(تحلیل ثانویه داده های پیمایش ارزش های جهانی برای استانهای ایران) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 3-32]

 • ربیعی، کامران موانع رشد جامعه ‏شناسی در خاورمیانۀ سدۀ اخیر [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 77-101]

 • روشن فکر، پیام بازار تن فروشی خیابانی زنان در کلان شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 130-153]

س

 • سعید دانا، فریبرز بازار تن فروشی خیابانی زنان در کلان شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 130-153]

 • سقایی، مهدی متن فضایی زیارت امام رضا (ع) [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 87-108]

ش

 • شجاعی‌زند، علی‌رضا َایرانِ اسلامی بانیِ موضوع و انگارة جدید در جامعه‌شناسی و علوم انسانی [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 102-119]

 • شریعتی مزینانی، سعید مؤلفه‌های اجتماعی - فرهنگی شهر زیارتی پایدار مورد مطالعه: شهر مشهد [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 131-156]

 • شریعتی مزینانی، سعید تحلیل جامعه‌شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 157-179]

ص

ط

ع

 • عظیمی هاشمی، مژگان مؤلفه‌های اجتماعی - فرهنگی شهر زیارتی پایدار مورد مطالعه: شهر مشهد [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 131-156]

ف

 • فروغ‌زاده، سیمین تحلیل جامعه‌شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 157-179]

 • فکوهی، ناصر هویت و فضای عمومی در شهر(مطالعه دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 58-78]

ق

 • قاسمی خوزانی، محمد راهبردهای توسعه اوقات فراغت زائران درمشهد [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 63-86]

 • قدرتی، حسین عوامل مرتبط با احساس آسایش سالمندان (مطالعه شهر سبزوار) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 79-100]

 • قهرمان، آرش فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ رضایت از سفر [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 27-44]

 • قوامی، نسرین‌السادات دوگانۀ زائر ـ سیاح در تجربۀ زیستۀ سه نسل: مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهیدبهشتی [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 5-26]

ک

م

 • محمدپور، احمد عوامل مرتبط با احساس آسایش سالمندان (مطالعه شهر سبزوار) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 79-100]

 • محمدی، فایزه بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان(مطالعه شهرستان روانسر) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 101-129]

 • محمدی، نعیما تحلیل جامعه‌شناختی تنوع جنبش زنان در کشورهای اسلامی منطقۀ خاورمیانه [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 30-53]

 • محمدیان، منیژه عوامل مرتبط با احساس آسایش سالمندان (مطالعه شهر سبزوار) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 79-100]

 • مدنی قهفرخی، سعید بازار تن فروشی خیابانی زنان در کلان شهر تهران [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 130-153]

 • مظهری، محمد فراتحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ رضایت از سفر [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 27-44]

 • معیدفر، سعید ذهنیت دانش آموزان در میانه گفتمان خانواده و مدرسه (مطالعه دانش آموزان دختر شهر ایلام) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 154-176]

 • مکری‌زاده، فهیمه پدیدارشناسی تجربی زیارت امام‌رضا (ع) [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 180-198]

 • میرزایی، رحمت بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان(مطالعه شهرستان روانسر) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 101-129]

ن

 • نصیری‌پور، الهام انعکاس آرای میشل فوکو در اندیشۀ اجتماعی– سیاسی متفکران مسلمان [دوره 6، شماره 2، 1391، صفحه 145-168]

 • نمکی، آزاد شاخص های توسعه انسانی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک(تحلیل ثانویه داده های پیمایش ارزش های جهانی برای استانهای ایران) [دوره 6، شماره 1، 1391، صفحه 3-32]

 • نودهی، فرامرز متن فضایی زیارت امام رضا (ع) [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 87-108]

ه

 • همت آبادی، حمیدرضا نیازهای فرهنگی زائران خارجی امام رضا (ع) مورد مطالعه: زائران اردو، عرب، آذری و انگلیسی‌زبان [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 45-62]

ی

 • یوسفی، علی پدیدارشناسی تجربی زیارت امام‌رضا (ع) [دوره 6، 3-4، 1391، صفحه 180-198]