ا

 • اژدری زاده، حسین بررسی نسبت انقلاب اسلامی و دولت مدرن با تکیه بر آراء میشل فوکو [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 27-49]

 • اسلامی، نسرین تجربۀ صمیمیت در موقعیت قرنطینگی (مورد‏مطالعه خانواده‏های استان گیلان) • [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 101-125]

 • امیری مقدم، محدثه سیر تحولات تاریخی روش کیفی در علوم اجتماعی معاصر ایران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 3-35]

ب

 • باستانی، سوسن اعتماد بیماران به طبّ مکمّل و جایگزین: روایت‌پژوهی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 36-65]

 • باهوش، سمانه بازسازی معنایی تجربة زیستة زنان سالمند از قرنطینه در دوران همه‌گیری کرونا در شهر مشهد• [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 76-100]

 • بداغی، شهریار نقش شبکۀ روابط اجتماعی در کاریابی (مورد مطالعه: شهر ابهر، استان زنجان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]

 • بهمنی، سجاد ارائۀ مدل پارادایمی مهاجرت به محلات حاشیه نشین کوی علوی و حصیرآباد اهواز (مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ داده بنیاد [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 72-92]

چ

 • چاکری، حمیدرضا بررسی نسبت انقلاب اسلامی و دولت مدرن با تکیه بر آراء میشل فوکو [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 27-49]

ح

 • حمیدی بگه جان، حشمت الله تجربۀ صمیمیت در موقعیت قرنطینگی (مورد‏مطالعه خانواده‏های استان گیلان) • [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 101-125]

خ

 • خنجرخانی، مسعود چالش وحدت اجتماعی: تحلیلی بر امکان‌سنجی آموزش همگرایی در ایام فاصله‌گذاری اجتماعی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 112-124]

ذ

 • ذکایی، محمدسعید سیر تحولات تاریخی روش کیفی در علوم اجتماعی معاصر ایران [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 3-35]

ر

 • راسخ، کرامت‌الله تأثیر سیاست عشایری دودمان پهلوی بر ساختار اجتماعی سیاسی قوم لر بویراحمد [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 66-87]

س

 • سعیدی، علی‌اصغر نقش شبکۀ روابط اجتماعی در کاریابی (مورد مطالعه: شهر ابهر، استان زنجان [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]

ش

 • شمس الدینی، زهرا تقدیرگرایی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان 18 تا 65 سالۀ شهر کرمان) [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 88-111]

 • شهرزاد، زهرا اعتماد بیماران به طبّ مکمّل و جایگزین: روایت‌پژوهی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 36-65]

ع

 • عباسی نصرآباد سفلی، عبدالرسول تأثیر سیاست عشایری دودمان پهلوی بر ساختار اجتماعی سیاسی قوم لر بویراحمد [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 66-87]

 • علیجانی، محبوبه پاندمی کرونا و خشونت علیه زنان (مطالعه‌ای موردی در بین زنان شهر رشت) • [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 3-25]

ف

 • فلاحتی، لیلا مطالعۀ تطبیقی فشار نقش‌های چندگانۀ ناشی از کرونا بر زنان در خانواده با تأکید بر نظریۀ اخلاق مراقبت• [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 26-50]

ق

 • قاراخانی، معصومه اخلاق حرفه ای علم ( (مطالعۀ مرا م نامۀ اخلاق حرفه ای انجمن های علمی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 93-117]

 • قاسمی، زهرا سبک زندگی خانواده‌ها و رابطۀ آن با میزان درگیری با ویروس کرونا• [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 51-75]

 • قدرتی، حسین بازسازی معنایی تجربة زیستة زنان سالمند از قرنطینه در دوران همه‌گیری کرونا در شهر مشهد• [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 76-100]

 • قدرتی، شفیعه بازسازی معنایی تجربة زیستة زنان سالمند از قرنطینه در دوران همه‌گیری کرونا در شهر مشهد• [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 76-100]

 • قدیمی، بهرام بررسی گفتمان ملی گرایی در جریان نوسازی نظام آموزشی ایران در دورة پهلوی اول [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 50-71]

ک

 • کاشانی، مجید بررسی گفتمان ملی گرایی در جریان نوسازی نظام آموزشی ایران در دورة پهلوی اول [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 50-71]

 • کریمی، مجیدرضا تأثیر سیاست عشایری دودمان پهلوی بر ساختار اجتماعی سیاسی قوم لر بویراحمد [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 66-87]

 • کهنه پوشی، سیدمصلح بررسی گفتمان ملی گرایی در جریان نوسازی نظام آموزشی ایران در دورة پهلوی اول [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 50-71]

 • کوششی، مجید سیاست پرداخت نقدی خسارت در آزادسازی مخازن سدها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن (نمونۀ موردی: سد کوچری) • [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 118-147]

 • کوهستانی، سمانه پاندمی کرونا و خشونت علیه زنان (مطالعه‌ای موردی در بین زنان شهر رشت) • [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 3-25]

م

 • محبوبی شریعت پناهی، نسیم السادات مطالعۀ تطبیقی فشار نقش‌های چندگانۀ ناشی از کرونا بر زنان در خانواده با تأکید بر نظریۀ اخلاق مراقبت• [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 26-50]

 • محسنی، رضاعلی سیاست پرداخت نقدی خسارت در آزادسازی مخازن سدها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن (نمونۀ موردی: سد کوچری) • [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 118-147]

 • مقصودی، سوده تقدیرگرایی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان 18 تا 65 سالۀ شهر کرمان) [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 88-111]

 • ملتفت، حسین ارائۀ مدل پارادایمی مهاجرت به محلات حاشیه نشین کوی علوی و حصیرآباد اهواز (مطالعۀ کیفی با روش نظریۀ داده بنیاد [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 72-92]

 • مهرآیین، مصطفی بررسی گفتمان ملی گرایی در جریان نوسازی نظام آموزشی ایران در دورة پهلوی اول [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 50-71]

 • مولائی، اصغر بازشناسی مسئولیت‌ها و حقوق شهروندی افراد بی‌خانمان و جامعه (مطالعه موردی: گرمخانۀ خاوران) [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 125-151]

 • میرزایی، سید آیت الله اخلاق حرفه ای علم ( (مطالعۀ مرا م نامۀ اخلاق حرفه ای انجمن های علمی [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 93-117]

ن

 • نوابخش، مهرداد بررسی گفتمان ملی گرایی در جریان نوسازی نظام آموزشی ایران در دورة پهلوی اول [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 50-71]

 • نوری ثانی، علی سیاست پرداخت نقدی خسارت در آزادسازی مخازن سدها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن (نمونۀ موردی: سد کوچری) • [دوره 15، شماره 2، 1400، صفحه 118-147]

و

 • ودادهیر، ابوعلی اعتماد بیماران به طبّ مکمّل و جایگزین: روایت‌پژوهی [دوره 15، شماره 1، 1400، صفحه 36-65]

ی

 • یعقوبی چوبری، علی تجربۀ صمیمیت در موقعیت قرنطینگی (مورد‏مطالعه خانواده‏های استان گیلان) • [دوره 15، شماره 3، 1400، صفحه 101-125]