ا

 • ابراهیمی، فرهاد زنجیرۀ فقدان: تشدید بحران در مناطق حاشیه‌ای (مواجهۀ شهروندان حاشیه‌نشین سنندج با کووید 19) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 4-35]

 • احمدی، یعقوب زنجیرۀ فقدان: تشدید بحران در مناطق حاشیه‌ای (مواجهۀ شهروندان حاشیه‌نشین سنندج با کووید 19) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 4-35]

 • اسماعیلی، رضا مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ سالمندان 60 تا 90 سالۀ شیرازی از کرونا [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 36-58]

 • اعظم آزاده، منصوره شکل گیری گفتمانی شادی در ایران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 42-65]

 • اکبری، شقایق عوامل مؤثر بر تعیین میزان حبس تعزیری قاتل عمدی در فرض عدم قصاص (تحلیل موردی پرونده‌های قتل عمد در استان تهران) [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 4-25]

 • امینی زاده، سینا مطالعة جامعه شناختی رابطة بین مصرف کالای فرهنگی و امنیت (اجتماعی و قضایی) دانشجویان دانشگاه شهید باهنر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 120-145]

 • اورعی، نیلوفر دین و دینداری و کووید 19: بخشی از مسئله، بخشی از راه حل [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 76-105]

ب

 • باقی، عمادالدین جامعه‌شناسی الهیات کرونا: چالش‌های مذهبی و برون‌داد نهایی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 6-31]

 • بقایی سرابی، علی تبیین جامعه شناختی تاب آوری زنان شهر تهران در مواجهه با بیماری کرونا [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 59-82]

 • بنی جمالی، سیدمحسن شرایط نامتعین و راهبردهای جوانان در مدیریت ازدواج [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 26-53]

 • بهمنی، سجاد درک تجربة سیلاب استان خوزستان بر مبنای روایت های ذی نفعان: نظریة داده بنیاد [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 146-169]

 • بیات، محمد رضا اصناف دینداری در مصاف کرونا: درآمدی بر جامعه‌شناسی شرّ [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 128-158]

پ

 • پارسامهر، مهربان تأثیر مؤلفه‌های مدرنیته بر ابعاد عرفی شدن دین (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد) [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 54-79]

 • پویافر، محمدرضا از کربلا تا گوادالوپ: مقایسۀ الگوی پیاده‌روی‌های زیارتی در دوران همه‌گیری کرونا [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 23-70]

 • پیراَهری، نیر تبیین جامعه شناختی تاب آوری زنان شهر تهران در مواجهه با بیماری کرونا [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 59-82]

چ

 • چراغی، معصومه تبیین جامعه شناختی تاب آوری زنان شهر تهران در مواجهه با بیماری کرونا [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 59-82]

ح

 • حاجی زاده، کاظم بررسی تجربی الگوی روابط قومی در ایران ( تحلیل کمی دادههای یک پیمایش ملی) [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 4-41]

 • حاجی‌زاده میمندی، مسعود عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش شهروندان یزدی نسبت به پول [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 80-102]

 • حاکمی، محسن احساسات دینی و سازگاری خانواده با بحران کووید 19: مطالعۀ پدیدارشناسانه در استان سیستان و بلوچستان [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 159-183]

 • حامی کارگر، فاطمه احساسات دینی و سازگاری خانواده با بحران کووید 19: مطالعۀ پدیدارشناسانه در استان سیستان و بلوچستان [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 159-183]

خ

 • خرم‌پور، یاسین تأثیر مؤلفه‌های مدرنیته بر ابعاد عرفی شدن دین (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد) [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 54-79]

د

 • درویشی، هادی جامعه‌شناسی الهیات کرونا: چالش‌های مذهبی و برون‌داد نهایی [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 6-31]

ر

 • رضایی، مهشید از کربلا تا گوادالوپ: مقایسۀ الگوی پیاده‌روی‌های زیارتی در دوران همه‌گیری کرونا [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 23-70]

 • رضو ی زاده، ندا کرونا و تعطیلی زیارت: گزینش و باز تفسیر در مواجهه با قطع دسترسی به مکان مقدس» [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 83-110]

 • رضی پور، پرنیا تحلیل جامعه‌شناختی جوک‌های مرتبط با ویروس کرونا (با تأکید بر جوک‌های مبادله شده در شبکه اجتماعی تلگرام) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 111-134]

ز

س

 • سفیری، خدیجه بررسی روابط انسجام کارکردی و ارزشی و ساختار خانواده از منظر فرزندان ازدواج کردة تهرانی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 66-93]

 • سمندی‌زاده شوشتری، زهرا پیوند کنشِ اقتصادی و هویت دینی ـ قومیِ صابئین: مورد زرگران و میناکاران صابئی در اهواز [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 103-119]

ش

 • شیردل، الهام احساسات دینی و سازگاری خانواده با بحران کووید 19: مطالعۀ پدیدارشناسانه در استان سیستان و بلوچستان [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 159-183]

ص

 • صادقی فسایی، سهیلا شرایط نامتعین و راهبردهای جوانان در مدیریت ازدواج [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 26-53]

 • صدیق محمدی، محمد زنجیرۀ فقدان: تشدید بحران در مناطق حاشیه‌ای (مواجهۀ شهروندان حاشیه‌نشین سنندج با کووید 19) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 4-35]

ط

 • طالبان، محمدرضا دو صد گفته چون نیم کردار نیست: نقدی روششناختی بر تکنیکهای پرسشنامه و مصاحبه [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 94-119]

ع

 • عظیمی، میترا مطالعۀ‌ جامعه‌شناسانۀ تحقق فضای همکاری در سازمان‌های مردم‌نهاد (مورد مطالعه: محلۀ هرندی تهران) [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 120-141]

 • علی‌نژاد، منوچهر عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش شهروندان یزدی نسبت به پول [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 80-102]

ق

 • قادری، صلاح الدین دین و دینداری و کووید 19: بخشی از مسئله، بخشی از راه حل [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 76-105]

 • قاسمی، قاسم عوامل مؤثر بر تعیین میزان حبس تعزیری قاتل عمدی در فرض عدم قصاص (تحلیل موردی پرونده‌های قتل عمد در استان تهران) [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 4-25]

 • قاضی نژاد، مریم شکل گیری گفتمانی شادی در ایران [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 42-65]

 • قدربندفردشیرازی، زینب مطالعۀ پدیدارشناختی تجربۀ سالمندان 60 تا 90 سالۀ شیرازی از کرونا [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 36-58]

ک

 • کاروانی، عبداللطیف مطالعة جامعه شناختی رابطة بین مصرف کالای فرهنگی و امنیت (اجتماعی و قضایی) دانشجویان دانشگاه شهید باهنر [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 120-145]

 • کاشانی، مجید تبیین جامعه شناختی تاب آوری زنان شهر تهران در مواجهه با بیماری کرونا [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 59-82]

 • کرایی، حسام تأثیر مؤلفه‌های مدرنیته بر ابعاد عرفی شدن دین (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد) [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 54-79]

 • کفاشی، مجید تبیین جامعه شناختی تاب آوری زنان شهر تهران در مواجهه با بیماری کرونا [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 59-82]

 • کمالی، افسانه بررسی روابط انسجام کارکردی و ارزشی و ساختار خانواده از منظر فرزندان ازدواج کردة تهرانی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 66-93]

 • کیانی، محسن مطالعۀ پدیدارشناسی آیین سوگواری در مرگ‌های ناشی از ویروس کرونا [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 106-127]

م

 • محدثی گیلوایی، حسن پیوند کنشِ اقتصادی و هویت دینی ـ قومیِ صابئین: مورد زرگران و میناکاران صابئی در اهواز [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 103-119]

 • ملا، زهرا بررسی روابط انسجام کارکردی و ارزشی و ساختار خانواده از منظر فرزندان ازدواج کردة تهرانی [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 66-93]

 • ملتفت، حسین درک تجربة سیلاب استان خوزستان بر مبنای روایت های ذی نفعان: نظریة داده بنیاد [دوره 14، شماره 1، 1399، صفحه 146-169]

 • مهدوی ثابت، محمدعلی عوامل مؤثر بر تعیین میزان حبس تعزیری قاتل عمدی در فرض عدم قصاص (تحلیل موردی پرونده‌های قتل عمد در استان تهران) [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 4-25]

 • مهرا، نسرین عوامل مؤثر بر تعیین میزان حبس تعزیری قاتل عمدی در فرض عدم قصاص (تحلیل موردی پرونده‌های قتل عمد در استان تهران) [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 4-25]

 • مهرگان، عباس اصناف دینداری در مصاف کرونا: درآمدی بر جامعه‌شناسی شرّ [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 128-158]

 • میرجلیلی، زهرا عوامل اجتماعی مرتبط با نگرش شهروندان یزدی نسبت به پول [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 80-102]

و

 • ورشوی، سمیه کرونا و تعطیلی زیارت: گزینش و باز تفسیر در مواجهه با قطع دسترسی به مکان مقدس» [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 83-110]

 • ویسی، سیمین مطالعۀ‌ جامعه‌شناسانۀ تحقق فضای همکاری در سازمان‌های مردم‌نهاد (مورد مطالعه: محلۀ هرندی تهران) [دوره 14، شماره 3، 1399، صفحه 120-141]

ه

 • هاشمی‌نسب، فخرالسادات مطالعۀ پدیدارشناسی آیین سوگواری در مرگ‌های ناشی از ویروس کرونا [دوره 14، شماره 4، 1399، صفحه 106-127]

ی

 • یزدانی نسب، محمد تجربة زیسته طبقات فرودست در مواجهه با ویروس کرونا (مورد مطالعه: کارگران روزمزد ساختمانی و نظافتی منطقه 17 تهران) [دوره 14، شماره 2، 1399، صفحه 135-160]