نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مطالعات زنان از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با شروع همه‌گیری بیماری کووید 19، به موازات تغییرات اقتصادی و اجتماعی در جوامع، حوزه خصوصی نیز از این تغییرات بی‌‌بهره نمانده‌است. فشار اقتصادی ناشی از بیکاری هر یک از زن یا مرد در خانواده، افزایش نقش‌های مرااقبت‌‌کنندگی در مقابل بیماری، بار نقشی آموزش از راه دور کودکان بر روی والدین منجر به تا تغییرات متفاوتی در حوزه خانواده به‌ویژه درخصوص نقش‌های جنسیتی زنان اتفاق بیفتد. این مقاله با مطالعه تطبیقی تجارب سایر کشورها در این حوزه و با روش کیفی بر آن است تا برپایه نظریه اخلاق مراقبت در زنان، الگوی فشار نقش‌‌های چند‌گانه ناشی از بیماری کرونا را بر زنان به‌تصویر کشد. یافته‌های تطبیقی کشورهای متفاوت نشان می‌دهدکه زنان نه تنها در معرض از دست دادن نقش شغل خود هستند، بلکه با توجه به اخلاق مراقبت در آنان نقش‌‌های والدگری را بیش از گذشته بر دوش می‌کشند. بنابراین شکاف جنسیتی بزرگی میان زنان و مردان وجوددارد و تفاوتی میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه‌ نیست.
کلمات کلیدی: نقش‌های جنسیتی، زنان، اخلاق مراقبت، فشار نقشی، کووید19، کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای در حال توسعه‌

کلیدواژه‌ها

موضوعات