نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

پیامدهای ناشی از پاندمی کووید19 عواقب ناخواسته‌ای بر زنان داشته و تبعات قرنطینه‌ طولانی‌مدت در منزل را بر آنان تحمیل کرده است؛ به طوری که ارتباط خانوادگی را در معرض تنش قرار داده و منجر به اعمال خشونت خانگی علیه زنان شده است. در این راستا پژوهش حاضر درصدد ارائه‌ی بینشی جامعه‌شناختی در خصوص تبعات ناشی از اقدامات کنترلی پاندمی کووید19 بر زنان و تجربه خشونت علیه آنان، با استفاده از روش کیفی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت‌یافته با 15 نفر از زنان شهر رشت انجام شده و داده‌ها نیز با کمک تکنیک تحلیل مضمون استخراج شدند. بر اساس نتایج پژوهش، پاندمی کووید19 منجر به بروز مشاجرات کلامی در بین زوجین؛ متأثر از مشکلات اقتصادی، بازتولید تصورات قالبی، هراس تشدیدیافته و افزایش مسئولیت‌های زنان در مواجهه با بیماری و کنترل آن شده و علاوه بر این اقدامات کنترلی قرنطینه، استیصال روحی در زنان، خشونت مضاعف و استمرار چرخه خشونت را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات