سخن سردبیر

نویسنده

سردبیر

چکیده

مایه خوشوقتی است که اولین شماره از دوره دوازدهم مجله مطالعات اجتماعی ایران را تقدیم علاقه مندان به مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی می‌کنیم.
مجله مطالعات اجتماعی ایران دومین مجله انجمن جامعه‌شناسی ایران است که به صورت نیمه متمرکز و با همکاری گروه‌های علوم اجتماعی و جامعه شناسی دانشگاه‌ها یا گروه‌های تخصصی و دفاتر استانی انجمن جامعه شناسی ایران منتشر می‌شود و در هر شماره به موضوعی ویژه و یا به مسائل اجتماعی منطقه‌ای خاص می‌پردازد. هدف از شیوه نیمه متمرکز انتشار مجله، جلب مشارکت 
گسترده‌تر همکاران و پژوهشگران در تولید و انتشار مقاله‌های علمی- پژوهشی است. 
مجموعه‌ی پیش رو نخستین مجموعه‌ی مقالات علمی-پژوهشی منتشره در چارچوب حوزه ی تخصصی جامعه‌شناسی روستایی را در معرض دید دانشگاهیان و خوانندگان ایرانی قرار می دهد. گروه علمی "جامعه‌شناسی روستایی" انجمن جامعه‌شناسی ایران که از سال 1395 فعالیت خود را در مجموعه گروه های علمی-تخصصیِ انجمن جامعه شناسی ایران آغاز کرده، تدارک این شماره از ویژه نامه‌ی مجله مطالعات اجتماعی ایران را بر عهده داشته است. مقالات این ویژه نامه که به موضوعات و مسائل حوزه جامعه‌شناسی روستایی پرداخته‌اند، عبارتند از: "مطالعة علل گرایش جوانان روستایی به سوءمصرف مواد مخدر (مطالعة روستاهای شهرستان دلفان، استان لرستان)"، "بررسی عوامل تعیینکنندة تعلقِ جوانان روستایی به محل زندگی خود"، "تحلیل کیفی بُعدِ اجتماعی مدیریت متمرکز روستایی، از مشروطه تا اصلاحات ارضی: مطالعة روستاهای حاشیة زاینده‌رود در بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه"، "زن کشاورز یا زن خانه‌دار: مطالعه‌ای درباب تحول نقش‌ها و هویت اجتماعی زنان روستایی"، "مطالعه جامعه‌شناختی روستاهراسی در ادبیات داستانی ایران" و "بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان استان ایلام به کشور استرالیا (مطالعه‌ی موردی روستای آبهر پایین)".  از نویسندگانی که با این شماره همکاری داشته اند، سپاسگزاریم.
امید است این ویژه نامه مورد استفاده و اقبالِ محققان، دانشگاهیان و علاقمندان به توسعه‌ی نظری و روش‌شناختی ادبیات پژوهشی حوزه‌ی جامعه‌شناسی روستایی در ایران قرار گیرد. در اینجا لازم است از استاد گرامی جناب آقای دکتر منصور وثوقی سردبیر مهمان ویژه‌نامه و همکاران‌مان در گروه تخصصی جامعه‌شناسی روستایی، اعضای هیات تحریریه مجله و سرکار خانم فلاح مدیر داخلی مجله  که تلاش فراوانی در فراهم آمدن این شماره داشته‌اند سپاسگزاری شود.