نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، خراسان رضوی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی. دانشگاه حکیم سبزواری. سبزوار. ایران

3 عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری

10.22034/jss.2022.550175.1668

چکیده

همه گیری کرونا پیامدهای بسیاری برای تمام افراد در تمام جوامع داشت. تحقیق حاضر به بررسی تجارب زنان سالمند می‌پردازد. روش تحقیق از نوع کیفی و برپایه «نظریۀ داده بنیاد» است. تعداد20 نمونه به صورت هدفمند از طریق نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند و مصاحبه‌ها تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه داشتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت و مدل پارادایمی ‌شامل شرایط علّی (ساخت‌ذهنی‌کنشگر)، زمینه و بستر (ساخت‌اجتماعی‌کنشگر)، شرایط مداخله‌گر (ساخت انگیزشی کنشگر)، راهبردها (راهبردهای فعالانه، انفعالی و اجتناب‌مدار)، و پیامدها (پیامد مثبت و منفی) هستند. مقولۀ هسته‌ای «اثرتجمعی تعاملی نظام ذهنی، اجتماعی، انگیزشی بر کنش» شناخته شد. نتیجۀ تحقیق حاکی از آن است که تجربۀ زیستۀ زنان سالمند، برساختۀ تاثیرات ساخت ذهنی، اجتماعی و انگیزشی بر روی کنش‌های آنان می‌باشد. سالمندانِ معتقد به اختیار که انگیزش‌های معناگرا دارند، کنش‌های مسئولانه و تکلیف‌مدار بیشتری انجام دهند. از سوی دیگر در بین زنان سالمندی که معتقد به تقدیر هستند، انگیزه کنش آنان از نوع هیجانی است و در مورد انواع سرمایه‌های‌ اجتماعی، دچار ضعف‌های بسیاری هستند و انجام کنش‌های منفعلانه در آنان افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها