نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

10.22034/jss.2022.550157.1666

چکیده

پاندمی ویروس کرونا با ایجاد باورهای سلامت محور خاص دوره خود (همچون دور ازهم- به یادهم، دورتر- امن تر، تعداد کمتر- سلامت بیشتر) بنیان حمایت اجتماعی که پدیده‌ای رابطه‌ای است و در جامعه ایران از خلال شبکه روابط خویشاوان بلافصل بیشترین قابلیت تحقق را دارد، با چالشی جدی مواجه ساخت. پژوهش با روش استدلال منطقی، ضمن بیان چالش‌های جامعه ایرانی در ارائه و دریافت حمایت اجتماعی، نظریه‌ها و کارکردهای حمایت اجتماعی را بیان می‌نماید و به بیان الزام‌ها و راهکارهای حمایت اجتماعی از انواع خانواده ایرانی متاثر از شرایط همه‌گیری ویروس کرونا می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از جمله مهمترین الزام‌های حمایت اجتماعی از خانواده ایرانی شناسایی موانع دریافت و ارائه حمایت اجتماعی، رصد علمی نیازهای حمایتی خانواده‌های ایرانی و توجه به تمایز نیازهای حمایتی برای انواع متفاوت خانواده‌های ایرانی در اجتماعات جغرافیایی/ جماعتی متنوع، ضرورت انعکاس تغییرات خانواده ایرانی در سیاست‌گذاری‌هایی حمایتی و بسترسازی برای ارائه شیوه‌های جدید حمایت اجتماعی در شرایط پاندومی ویروس کرونا است که این بسترسازی بر دو حوزه نگرشی و نهادسازی مبتنی بر راهکارهای ایجاد کمیته جامع حمایت اجتماعی از خانواده ایرانی، تهیه بانک اطلاعاتی پایش شرایط اجتماعی- اقتصادی- روانی خانواده‌های ایرانی در شرایط پاندمی کرونا، نهادسازی در راستای تعریف بانک حمایتی و تخصص بخشی حمایتی به سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های دولتی، توانمندسازی حمایتی خانواده ایرانی در سه سطح خرد (آموزش و آگاهی‌بخشی فردی)، سطح میانی (مبتنی بر عضویت خانواده‌های ایرانی در گروه‌های حمایتی و نهادهای نوبنیاد حمایتی همچون بانک حمایتی)، و سطح کلان (متمرکز بر تسهیل‌گری سازمان‌ها، نهادها و انجمن‌های حمایتی) است.

کلیدواژه‌ها