نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22034/jss.2022.250820

چکیده

این مطالعۀ کیفی با هدف کاوش میان ذهنیت مهاجران واردشده به دو محلۀ حاشیه‌نشین اهواز و ارائۀ یک مدل پارادایمی از کنش‌های آنان و شرایط و پیامدهای مرتبط به‌انجام رسیده است. روش مورداستفاده در این پژوهش نظریۀ داده‌بنیاد بوده است. داده‏های این پژوهش از طریق مصاحبۀ عمیق و شیوۀ نمونه‏گیری هدفمند ـ نظری در شهر اهواز گردآوری و جهت تحلیل داده‏ها از پنج شیوۀ کدگذاری باز، توسعۀ مفاهیم، وارد کردن زمینه، وارد کردن فرایند و یکپارچه‌سازی مقولات استفاده شد. داده‏های گردآوری‌شده در قالب شش مقولۀ عمده و یک مقولۀ هسته کدگذاری و تحلیل شدند. مدل پارادایمی ارائه‌شده شامل سه بُعد شرایط، کنش ـ تعامل‏ها و پیامدهاست که در بخش شرایط شامل رسانۀ شهرگرا، آرمان‌گرایی و ایدئالیسم، دگرگونی ایستارها و نگرش‌ها؛ در بخش کنش- تعامل شامل مهاجرت در جهت راحت‌طلبی مصرف‌گرایانه/ شغلی؛ و در بخش پیامد شامل تقویت اقتصاد غیررسمی است که حول یک مقولۀ هسته به‌نام مهاجرت به‌مثابۀ کنشی افق‌گشایانه شکل گرفت ه‏اند.

کلیدواژه‌ها