نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بدون عضویت سازمانی - فارغ التحصیل کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی و کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشیار جامعه شناسی اقتصادی، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران

10.22034/jss.2021.526686.1506

چکیده

داشتن شغل یکی از ابعاد مهم زندگی انسان مدرن می‌باشد و کاریابی با تولد جامعه‌شناسی اقتصادی جدید مورد مطالعۀ جامعه‌شناسان اقتصادی قرار گرفته است. ایران در دهه‌های گذشته با مشکلات اقتصادی متعددی از جمله نرخ‌های بیکاری بالا روبرو بوده است. باتوجه به دشواری کاریابی در این دوره و با طرح این مسئله که شبکه‌های روابط اجتماعی چه نقشی در کاریابی دارند، این مقاله از دید جامعه-شناسی اقتصادی جدید و با استفاده از رهیافت شبکه‌ای به بررسی کاریابی در شهر ابهر می‌پردازد. پژوهش حاضر از بعد نظری بر مبنای نظریه‌های مارک گرانووتر و نان لین بنا گردیده است. روش این پژوهش نیز پیمایش بوده و داده‌ها با استفاده از پرسشنامۀ ساخت‌یافته از نمونه‌ای که به‌صورت خوشه‌ای از شهر ابهر در استان زنجان انتخاب شده بودند گردآوری شده‌اند. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش نشان می-دهد که 1) استفاده از شبکۀ روابط اجتماعی مهم‌ترین روش جست‌وجو و دستیابی به شغل در میان نمونۀ مورد مطالعه بوده است، 2) نظریۀ منابع اجتماعی نان لین دارای کفایت لازم برای بررسی موضوع مورد مطالعه می‌باشد، 3) با اینکه نظریۀ قدرت پیوندهای ضعیف گرانووتر رد می‌شود، یافته‌ها از نظریۀ حک‌شدگی او پشتیبانی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها