نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی- دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

این مطالعه کیفی، با هدف کاوش میان ذهنیت مهاجران وارد شده به دو محله حاشیه نشین اهواز و ارائه یک مدل پارادایمی از کنش های آنان و شرایط و پیامدهای مرتبط به انجام رسیده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه داده بوده است. داده­های این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق و شیوه نمونه­گیری هدفمند – نظری در شهر اهواز گردآوری و جهت تحلیل داده­ها از پنج شیوه کدگذاری باز، توسعه مفاهیم ، وارد کردن زمینه، وارد کردن فرایند و یکپارچه سازی مقولات استفاده گردید، داده­های گردآوری شده در قالب شش مقوله عمده و یک مقوله هسته کدگذاری و تحلیل . مدل پارادایمی ارائه شده شامل سه بعد شرایط، عمل- تعامل­ها و پیامدها است که در بخش شرایط شامل (رسانه شهرگرا، آرمانگرایی و ایده آلیسم، دگرگونی ایستارها و نگرش ها) در بخش استراتژی شامل (مهاجرت در جهت راحت طلبی مصرف گرایانه/ شغلی) و در بخش پیامد شامل (تقویت اقتصاد غیررسمی) است که حول یک مقوله هسته به نام (مهاجرت به مثابه کنشی افق گشایانه) شکل گرفته­اند.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها