نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه/ مدیر پروژه- بخش بررسی های اجتماعی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

2 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد تهران مرکزی

3 عضو هیات علمی و استاد یار گروه جمعیت شناسی، مدیر گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/jss.2021.127209.1416

چکیده

احداث سدهای مخزنی در 6 دهه گذشته زمینه ساز جابجایی بیش از 100 میلیون نفر از محل زندگی خود شده است. مطابق نتایج بررسی حاضر، در ایران نیز بیش از 2 میلیون نفر جمعیت تحت تاثیر احداث سدها قرار گرفته اند. هدف این پژوهش بررسی آثار و پیآمدهای اجتماعی و فرهنگی سیاست پرداخت نقدی خسارت در آزادسازی مخازن سدها، نقد این سیاست و شناسایی عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردی و پیآمدهای آن بوده است. چهارچوب مفهومی پژوهش بر ارزیابی تاثرات اجتماعی مبتنی است. روش پژوهش کیفی و از تکنیک نظریه زمینه ای استفاده شده است. شرکت کنندگان این پژوهش 38 نفر از مطلعین و خبرگان محلی بودند که با پرسشنامه نیمه ساختمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در دستور کار قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها 822 مفهوم کلی، 133 مقوله فرعی، 18 مقوله اصلی و 1 مقوله مرکزی را نشان می دهد. یافته های پژوهش بر اساس مدل پارادیمی، از هم گسیختگی ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی را در اجرای سیاست پرداخت نقدی خسارت نشان می دهد.. نتایج حاصل از پژوهش به ضرورت تغییر رویکرد، اصلاح لوایح قانونی، تعیین متولی حوزه اجتماعی و پایش تاثیرات اجتماعی طرحها منتهی شده است.

کلیدواژه‌ها