نوع مقاله : علمی

نویسنده

مدرس. گروه حقوق، دانشگاه بین المللی چابهار

10.22034/jss.2021.521267.1484

چکیده

جامعه شناسی الهیات کرونا: چالش‌های مذهبی و برونداد نهایی

چکیده
محور اصلی مقاله حاضر، گزارشِ چالش‌های رخ‌داده مذهبی در بحران کرونا و مصادیق و جزییاتی از این ‏چالش در ایران با نگاهی جامعه‌شناختی است. با توجه به فرضیات و پیش‌بینی‌های گوناگون مطرح‌شده از ‏جمله افول دین و دین‌داری و چیرگی سکولاریسم بر اثر بحران کرونا و چالش‌های سهمگینی که در برابر ‏مذهب برانگیخته است، مقاله به برونداد این چالش‌ها و پاسخ به این پرسش می‌پردازد که آیا در دوره پسا-‏کرونا دین، تضعیف شده یا به محاق می‌رود؟
‏ روش مطالعه، اسنادی، گزارشی- توصیفی و تحلیلی است و نظریه کارکردگرایی دورکیم و وبر بعنوان ‏چارچوب تئوریک مقاله در نظر گرفته شده است. ‏
در پایان، این نتیجه بدست آمده است که بر اثر بحران کرونا کارکردهای دین در ابعادی تضعیف و در ‏ابعادی دیگر، تقویت شده است، همانطور که تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دین، تحت تأثیر چالش‌های ‏عظیم ممکن است تغییر صورت و گفتمان پیدا کند اما از بین نمی‌رود. ‏
واژگان کلیدی: کرونا، کارکردگرایی، مصادره، مقاومت، سیالیت

کلیدواژه‌ها