نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 مدیر پیشگیری از جرم دادگستری استان کردستان

3 کارشناسی ارشد

10.22034/jss.2021.131379.1430

چکیده

پژوهش حاضر به روش نظریه زمینه ای انجام پذیرفته است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه جمع آوری شدند، داده‌های به دست آمده با بهره گیری از نرم افزار "اطلس تی" تجزیه و تحلیل شدند. پس از انجام فرایند کدگذاری، و اخذ 56 کد و 5 مقوله اصلی، نهایتا مقوله محوری با عنوان "زنجیره فقدان" به عنوان خروجی نحوه مواجهه و مولفه های پیرامونی شهروندان حاشیه نشین شهر سنندج با کروناویروس مطرح شد. همچنین، بر اساس مدل پاردایمی در نوشتار حاضر، مقوله زنجیره فقدان از شرایط علی همچون محرومیت اجتماعی و نابرابری اجتماعی نشات گرفته است که خود با ظهور عوامل واسطه‌ای همچون‌فقدان‌مهارت، فقدان آگاهی و فقدان حمایت با شرایط زمینه‌ای چون رکود و تورم، بی اعتمادی، ناامیدی ‌و افسردگی ‌و عدم دسترسی به فضای مجازی به عنوان یک هسته مرکزی قابل شناسایی است. به صورت خلاصه، افراد حاشیه نشین قربانی شرایط اجتماعی و اقتصادی خود هستند و بیشتر از سایر افراد در دوران کرونا مورد هجمه مشکلات قرار می گیرند و این به آن معناست که کروناویروس برخلاف آنچه اشاره شده است، ویروس "دموکراتی" نیست و همه را به یکسان مورد هجوم و آسیب قرار نمی دهد.

کلیدواژه‌ها