بررسی رابطۀ احساس امنیت اجتماعی و نظام ارزشی جوانان (مطالعه‌ای دربارة دانشجویان دانشگاه یزد)

اکبر زارع شاه‌آبادی؛ رحمت‌اله ترکان

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 103-127

چکیده
  اولویت‌های ارزشی افراد متأثر از عوامل گوناگون متفاوت است که این موضوع بر رفتارها وکنش‌های اجتماعی افراد تأثیر می‌گذارد. یکی از نیازهای اولیه و مهم امنیت اجتماعی است که ضمن اینکه از سطوح نیازهای مادی متأثر است، بر سطوح دیگر نظام ارزشی هم اثر می‌گذارد. این مطالعه با استفاده از نظریه‌های سلسله‌مراتب نیازهای مازلو و نظریة تحول ارزشی ...  بیشتر

رابطة حمایت اجتماعی عملکردی با چگونگی کیفیت زندگی زنان متأهل شهر کرمان پس از زایمان

سعیده گروسی؛ زهرا خداپرست

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 104-127

چکیده
  دوران پس از زایمان یکی از مراحل اساسی زندگی زنان است که مسائل روانی، جسمانی و اجتماعی متعددی را برای ایشان پدید می‌آورد؛ ازاین‌رو مطالعة مسائل مربوط به این دوره از زندگی زنان مهم است. کیفیت زندگی زنان، که به‌معنای درک فرد از وضعیت زندگی‌اش با توجه به فرهنگ و نظام‌های ارزشی و ارتباط آن با اهداف، انتظارات، علایق، استانداردها و تجربه‌های ...  بیشتر

تحلیل ظرفیت‌های سیاست‌گذاری نهاد خانواده در ایران برای گسترش اشکال مشروع خانواده

مینا عزیزی؛ سیدحسن حسینی

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، مهر 1396، ، صفحه 104-125

چکیده
  با توجه به تغییراتی که در سال‌های اخیر در حوزۀ خانواده و به‌ویژه درقالب شکل‌هایی از هم‌زیستی شاهد بوده‌ایم، و با درنظرگرفتن اولویتی که نظام جمهوری اسلامی برای تداوم و تقویت اشکال مشروع خانواده قائل است، پرداختن به موضوع منابع و موانع مشروعیت در صورت‌های سنتی خانواده و این زیست‌های نوظهور ضروری می‌نماید. در این مقاله کوشیده‌ایم ...  بیشتر

تبیین جامعه‌شناختی رابطة پزشک و بیمار (مطالعة کیفی در شهر اهواز)

معصومه شفعتی؛ محمدجواد زاهدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 107-139

چکیده
  رابطة پزشک‌ـ بیمار یکی از مسئله‌برانگیزترین انواع روابط اجتماعی است. باوجود اشتراک‌های جهانی دربارة این مفهوم، تفاوت‌های زیاد دراین‌زمینه جوامع را ازهم متمایز می‌‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة پزشک و بیمار از دید بیماران و به روش "نظریه‌پردازی داده‌محور" انجام شده است. اطلاعات ازطریق مصاحبة نیمه‌ساخت‌یافته با 21 بیمار ...  بیشتر

اعتماد به احزاب سیاسی مطالع های دربارة دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس

علی ساعی؛ فرشید خضری

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 108-134

چکیده
  موضوع این مقاله تحلیل جامعه شناختی اعتماد به احزاب سیاسی و مسئلة آن ناظر بر نهادینه نشدن احزاب سیاسی در ایران است. با الهام از نظریه های زتومکا و اوفه، ساختار منطقی دستگاه نظری پژوهش به اینصورت فرمول بندی شده است: کارآمدی با شرط وجود انسجام هنجاری و شفافیت سازمانی به اعتماد به احزاب سیاسی منجر میشود. این استدلال ازطریق گزارههای ...  بیشتر

تبیین وضعیت خشونت ‌ساختاری در شهر‌ سنندج

محمدصدیق محمدی؛ محمد گنجی؛ یعقوب احمدی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 108-132

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2019.38125

چکیده
  اصطلاح خشونت ساختاری شیوه‌ای برای توصیف وضعیتی اجتماعی است که در آن به انسان‌ها صدمه وارد می‌شود. اندیشمندان این حوزه، خشونت ساختاری را تنزلی اجتناب‌پذیر در رفع نیازهای انسانی می‌دانند. در پژوهش حاضر، با تأکید بر تنزل در برخی شاخص‌های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به‌منزلة مصادیق و نمودهای خشونت ساختاری، به این پرسش‌ها پاسخ داده ...  بیشتر

عوامل موثر در نگرش زنان به مشارکت سیاسی در استان گلستان(مطالعه موردی:شهرستان گنبد کاووس)

حسین کردی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1385، ، صفحه 111-123

چکیده
  سنجش نگرش زنان شهرستان گنبد کاووس به مشارکت سیاسی و سطح این مشارکت و عوامل موثر در آن موضوع مقاله حاضر می باشد.جامعه آماری این مطالعه شامل زنان شهرستان مذکور در رده سنی 15-59 ساله بوده و نمونه ای به حجم 251 نفر به تفکیک مناطق شهری و روستایی انتخاب گردید و با روش پیمایش حضوری داده ها جمع آوری شد.یافته ها نشان می دهد که اکثریت زنان مورد مطالعه ...  بیشتر

تحلیل رابطة بین تعهد اجتماعی و بزهکاری: مطالعة مقایسه‌ای میان دانش‌آموزان مقطع متوسطة شهرهای خرم‌آباد و یزد

محمد مبارکی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ سهیلا کردعلیوند

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 111-135

چکیده
  تعهد اجتماعی به وضعیتی احساسی، شناختی و رفتاری اطلاق می‌شود که از مهم‌ترین عوامل ایجاد نظم و ثبات اجتماعی در جوامع است و ازطریق ایجاد حس وفاداری و التزام در قبال جمع، قواعد، نقش‌ها، هنجارها و ارزش‌ها، باعث می­شود فرد با انتظارات دیگران سازگاری یابد، هرچند برای فرد مستلزم صرف هزینه است. این مقاله به تحلیل رابطة بین تعهد اجتماعی ...  بیشتر

موقعیت اخلاقی نخبگان نظام اداری در ایران

سهیلا صادقی فسایی؛ مهسا لاریجانی؛ ابوتراب طالبی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 112-134

چکیده
  وضعیت اخلاقی نظام اداری در ایران از ابعاد مختلف درخور بررسی است. چگونگی"تعریف موقعیت نخبگان نظام اداری" از نظر اخلاقی یکی از مهمترین ابعاد این موضوعاست. درک و تعریف اخلاقی موقعیت نخبگان نظام اداری در طول زمان شکل گرفته وتأثیرات پایداری در نظام بروکراسی و تعامل افراد با آن برجای میگذارد. این مقالهدرصدد است تا ازطریق بررسی چگونگی تعریف ...  بیشتر

تغییر در قدرت تشکیلاتی و قدرت معنوی روحانیت در گذار از قاجار به پهلوی

رضا کلاهی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 113-135

چکیده
  بر دو مبنای ذهنی و عینی استوار است. بعدی را که بر « تواناییِ اثرگذاری بر دیگران » قدرت » و بعدی را که مبنای عینی دارد « قدرت معنوی » مبنای ذهنی استوار استمی نامیم. در گذار از قاجار به پهلوی، هم قدرت تشکیلاتی و هم قدرت « تشکیلاتی معنوی روحانیت دستخوش تحول شد. تحول در قدرت معنوی روحانیت آن بود که با مواجه شد و تحول در قدرت ...  بیشتر

پیشنهاد الگو و روشی چندبعدی برای سنجش فساد در آموزشعالی

داود حسینی هاشم‌زاده؛ محمد فاضلی؛ حسن محدثی گیلوایی

دوره 10، 4(اولین ویژه نامه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم) ، دی 1395، ، صفحه 116-148

چکیده
  هدف اصلی مقالة حاضر پیشنهاد الگو و روشی چند‌بعدی برای سنجش فساد در آموزش‌عالی با تأکید بر فساد دانشگاهی است. پس از مرور مختصری بر پیشینه، ابزارها و شاخص­های مختلف سنجش فساد، به تشریح الگوی سنجش و روش پیشنهادی برای سنجش فساد دانشگاهی پرداخته شده‌است. طراحی الگوی سنجش فساد در دانشگاه بر دو اندیشة اساسی مبتنی است: 1) هر سازمان اجتماعی ...  بیشتر

مطالعه پدیدارشناختی دلائل بی وفائی زناشویی

علی اصغر فیروزجائیان؛ حسن قدیری

دوره 11، 1 (اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، فروردین 1396، ، صفحه 120-144

چکیده
  «روابط فرازناشویی» یکی از آسیب های جدی اجتماعی است که پژوهشگران اجتماعی نسبت به گسترش آن هشدار می‌دهند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی کیفی دلایل ورود زنان به این نوع روابط است. بدین منظور 36 نفر از زنانی که تجربه رابطه فرازناشویی داشتند از طریق تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و مورد مصاحبه ی نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. یافته های پژوهش ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی در زوجین شهر کرمان

سوده مقصودی؛ سعید معیدفر؛ محمد توکل

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 124-152

چکیده
  رضایت زن و مرد از زندگی مشترک اختلافات درون خانواده را کم میکند و محیط مناسب و سالمی را در خانه برای فرزندان به وجود می آورد.بر این اساس ،آگاهی از عوامل موثر بر رضایت زناشویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این تحقیق بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت زناشویی میان زنان و مردان متاهل کرمان است. روش تحقیق پیمایشی و جامعه ...  بیشتر

اعتماد به همسر: مطالعه موردی زنان شهر تهران

خدیجه سفیری؛ مومنه میرزا محمدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1385، ، صفحه 125-157

چکیده
  با توجه به اهمیت ثبات،سلامت و گرم بودن کانون خانواده(به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی) در سلامت جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی آن،و از آنجایی که اعتماد ستون خانواده است و ثبات و آرامش خانواده در گرو اعتماد زوجین به یکدیگر می باشد موضوع بررسی اعتماد به همسر برای این تحقیق انتخاب شد. در ضمن با توجه به حساسیت و اهمیت بیشتر این موضوع اعتماد ...  بیشتر

مطالعه‌رابطه‌سرمایه‌فرهنگی‌با‌نگرش‌زنان‌معلم‌نسبت‌به‌تبعیض‌جنسیتی

ضیاء هاشمی؛ مجید موحد مجد؛ محبوبه پیروزان

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 55-74

چکیده
  در مطالعه حاضر به روش پیمایش، 122نفر از زنان معل نواحی چهارگانه مقاطع مبتلف شوهر شویرازمورد بررسی قرار گرفتهاند. نظریه تبعیض جنسیتی پیر بوردیو بهعنوان چهارچوب نظری مورد اسوتفادهقرار گرفته است. بوردیو در نظریه خود تبعیض جنسیتی را به گونهای جامع در ارتبا با انواع سرمایه ازجمله سرمایه فرهنگی در نظر میگیرد. در اینجا سرمایهفرهنگی با شاخ ...  بیشتر

ماکیان‌داری و ارتباط آن با نهادهای اجتماعی در جامعۀ روستایی گیلان

سید هاشم موسوی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 60-83

چکیده
  مقالۀ حاضر گزارشی از پژوهشی میدانی در جامعۀ روستایی گیلان است  که به توصیف فرهنگ ماکیان‌داری می‌پردازد و نشان می‌دهد که ماکیان‌داری با نهادهای اجتماعی (خانواده و ازدواج، مذهب، حقوق و اقتصاد) ارتباط دارد و در آیینۀ فولکلور و سنت‌های شفاهی بازتاب وسیعی داشته‌است. حجم وسیع اطلاعات بازیافته از سنت‌های شفاهی روستاییان گیلانی، ...  بیشتر

ارزشها و اخلاق کار )مطالعه موردی معلمان شهر رشت(

حمید عباداللهی چنذانق؛ جعفر نجات

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 71-87

چکیده
  اخلاق کار 3در مقایسه با سایر موضوعات مربوط به کار و شغل، همچون وجدان کاری 4و تعهد کاری 5کمتر مورد مطالعـهقرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش،چگونگی رابطه اخلاق کار را با ارزشها بررسی مـیکنـد. بـدینمنظور حجم نمونۀ 393نفری از جامعه آماری معلمان شهر رشت با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتـهاست. نتایج حاصل از ...  بیشتر

تحلیل گذار تجرد زنان و مردان در ایران طی سال‌های 1345 تا 1390

علی رحیمی؛ شهلا کاظمی‌پور؛ حجیه بی‌بی رازقی‌نصرآباد

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 80-109

چکیده
  وضع زناشویی یکی از جنبه‌های اساسی ساختِ جمعیت است که تحول شاخص‌های مربوط به آن می‌تواند بر بسیاری از مؤلفه‌های جمعیتی، ازجمله خانواده و کارکردهای آن، اثرگذار باشد. در این‌مطالعه، با تحلیل ثانویة داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، چگونگی تغییرات وضعیت تجرد مردان و زنان طی سال‌های 1345 تا 1390 به صورت مقطعی و نسلی بررسی و درباب ...  بیشتر

تحلیل »درک مردم از عدالت« در مشهد

سید محمد میرسندسی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 84-96

چکیده
  مردم، از نظر مفهومی و وابستگی به ارزشها و نظام ارزشی، برداشتهای مختلفی از عدالت دارند. بـر ایـن اسـاس، بـرایآنکه نظریۀ عدالت بتواند سرمشق و راهنمای نظام سیاسی قرار گیرد و در عمل با توفیق همراه شود، علاوه بر راهبردهایاساسی اعتقادی و تدوین آنها در قالب نظریۀ راهبردی، نیازمند توافق ذهنی مردم یا همراهی بدنـۀ اجتمـاع در درک ازعدالت نیز ...  بیشتر

بررسی انسانشناختی روابط همسایگی )مطالعۀ تطبیقی روابط زنان شاغل و خانهدار(

مرتضی منادی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 86-103

چکیده
  مقالۀ حاضر در صدد بررسی بخشی از زندگی روزمرة زنان، یعنی روابط اجتمـاعی آنـان اسـت. در ایـن بررسـیانسانشناختی، مقایسهای بین روابط اجتماعی زنان شاغل و خانـهدار صـورت مـیگیـرد. زنـان شـاغل و زنـانخانهدار جامعۀ ما نیز براساس سرمایههای مختلـف اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـیشـان بـا اطرافیـان خـود)خانواده، دوستان و همسایگان( ارتباطهای ...  بیشتر

مطالعة تطبیقی عواملِ وقوع و پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکست انقلاب مصر

محمدحسین پناهی؛ نیما شجاعی باغینی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 86-114

چکیده
  با وجود عوامل مشترک در وقوع انقلاب‌ها، به‌منزلة پدیده‌های اجتماعی، تفاوت­های درخور مطالعه‌ای نیز دیده می‌شود. با توجه به اهمیت انقلاب اسلامی ایران و انقلاب  مصر برای منطقة خاورمیانه، هدف مقالة حاضر مقایسة عوامل وقوع، پیروزی یا شکست انقلاب‌های ایران و مصر، براساس نظریۀ جان فورن دربارة انقلاب‌های کشورهای جهان‌سوم، است. پس ...  بیشتر

اکتشاف دانش و دادهکاوی در پژوهشهای کمی و کیفی: مقایسه روش شناسی های شبکه های عصبی مصنوعی ) (ANNو نظریه بنیانی)(GT

محمود قاضی طباطبایی؛ خدیجه طیاری؛ ابوعلی ودادهیر

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، ، صفحه 93-111

چکیده
  در سالهای اخیر، شاهد حرکتی مستمر از واکاویها، پژوهشها و پردازشهای صرفاً نظری و روش محور بـه پـژوهشهـا وپردازشهای دادهمحوریم، حرکتی که به نحو احسن خود را در ظهور و توسعه روشهای اکتشاف دانش، به ویژه داده کاوی وفنون خاص آن، نشان داده است. بهرغم تصور رایج، دادهکاوی صرفاً به پژوهشهای کمی و آماری محـدود نمـیشـود و درپژوهشهای کیفی هم شاهد ...  بیشتر

مطالعه جامعه‌شناختی روستاهراسی در ادبیات داستانی ایران

زهرا محمدی

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی) ، فروردین 1397، ، صفحه 105-127

چکیده
  این مقاله با هدف مطالعه روستاهراسی در ادبیات داستانی ایران و ریشه‌های اجتماعی- سیاسی آن نوشته شده است که نمونه‌هایی از داستان‌های ایرانی در مورد روستا و روستائیان را انتخاب کرده و با نظریه گلدمن به تحلیل آنها می-پردازد. این مطالعه اسنادی و با روش تحلیل محتوا انجام شده است. نمونه‌ها شامل پنج داستان در بازه زمانی سال1343 تا 1377 می‌باشد. ...  بیشتر

مطالعۀ وفاق اجتماعی عام در جوامع شهری، روستایی و عشایری ایلام

اسداله نقدی؛ خلیل کمربیگی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 108-123

چکیده
  کشورها ـ اعم از جهان سوم یا توسعهیافته ـ از گذشته تاکنون با مسئله وفـاق روبـهرو بـودهانـد. وفـاق اجتمـاعیمیتواند به کاهش انحراف از قواعد اجتماعی، کاهش فسـاد سیاسـی، اخلاقـی و اداری، جلـوگیری از رواج پدیـدةموسوم به پارتیبازی، خویشاوندگرایی و در کل کاهش شکاف بین اخلاق نظری و عملی و کاستن از چنـد پـارگیو افزایش انسجام اجتماعی یاری ...  بیشتر

دلایل سفر نکردن برخی از مردم مشهد به عتبات عالیات

غلامرضا صدیق اورعی

دوره 6، 3-4 ، مهر 1391، ، صفحه 109-130

چکیده
  زیارت معصومین (علیهم‌السلام) در باور مذهبی ایرانیان جایگاه برجسته‌ای دارد و در پژوهش‌های انجام‌گرفته حضور میلیون‌ها زائر در مشهد دیده شده است. اما اغلب تحقیقات دربارۀ اقدام به سفر زیارتی است. این نوشتار به بررسی «نرفتن به سفر زیارتی» پرداخته ‌است، با این سؤال محوری که چرا عده‌ای از مردم ‌مشهد به کربلا سفر نمی‌کنند. روش مورد ...  بیشتر