بررسی‌تبعیض‌جنسیتی‌ ‌ در‌کتابهای‌داستانی‌تالیفی‌کودکان‌از‌سال‌‌5831تا‌‌5831 (مطالعه‌موردی‌: ‌ کتابهای‌داستانی‌کانون‌پرورش‌فکری‌کودکان‌و‌نوجوانان)

جهانگیر جهانگیری؛ حبیب احمدی؛ حمید خوجانی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 35-54

چکیده
  کتابهای داستان کودکان نقش مهمی در انتقال فرهنگ، ارزشها، نقشهای جنسیتی و جامعه پذیریکودکان ایفا میکنند. بههمین دلیل، پژوهش حاضر، تبعویض جنسویتی در کتوابهوای داسوتانی در 1سطح: .6تبعیض جنسیتی در ارجاعات اجتمواعی اشوباص موذکر و مونو ، .0تبعویض جنسویتی درفعالیووتهووای اشووباص مووذکر و مونوو ، .5تبعوویض جنسوویتی در رفتارهووای اجتموواعی-عوواطفی،.1تبعیض ...  بیشتر

مطالعۀ جامعهشناختی درگیری افراد در شرطبندیهای ورزشی (مطالعهای درباب دانشجویان دانشگاههای شهر رشت)

سعید کبیری؛ محمد مهدی رحمتی؛ محمود شارع پور؛ سیده معصومه شادمنفعت

دوره 9، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 35-59

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین شرط‌بندی‌های ورزشی جوانان است. محققان با استفاده از نظریه‌های کنترل (خودکنترلی، پیوند اجتماعی و انتخاب عقلانی) سعی در تبیین چرایی درگیری افراد در فعالیت‌های مزبور دارند. به‌این‌منظور، با استفاده از نمونۀ 272 نفری از دانشجویان دانشگاه‌های شهر رشت فرضیات پژوهش آزمایش شد. نتایج نشان داد که خودکنترلی، پیوند اجتماعی ...  بیشتر

چگونگی شکل گیری اصل ولایت فقیه به منزلة ساخت قدرت در جمهوری اسلامی

سید علیرضا بهشتی؛ مرضیه حاجی هاشمی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 36-85

چکیده
  مقالة حاضر از رهگذر روش‌شناسی کیفی بر آن است تا به مطالعة چگونگی شکل‌گیری نهاد رسمی ولایت فقیه به ‌منزلة اصلی‌ترین رکن حکومتی نظام جمهوری اسلامی بپردازد و با تحلیل محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 و شورای بازنگری سال 68 نشان دهد در کدام ساخت زبانی و با کدام دیدگاه‌های ذهنی و طی کدام فرآیند عاملیت و ساختار این ساخت قدرت ...  بیشتر

بررسی عوامل و انگیزه های پیدایش و گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در ایران مطالعه موردی: استان مازندران

ابراهیم صالحی عمران؛ قربانعلی ابراهیمی؛ ملیحه حسین زاده

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 54-70

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی عوامل و انگیزههـای شـکلگیـری و توسـعه دانشـگاههـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردولتـی-غیرانتفاعی میپردازد. در سالهای گذشته، بخش آموزش عالی ایران، شاهد گسترش کمی دانشگاهها و مشارکت گستردهبخش غیردولتی در حوزه آموزش بوده است. به عبارت دیگر، تحولاتی در ساختار آموزش عالی ایران صورت گرفته که تـاحدودی چهره آن را تغییر ...  بیشتر

عوامل اجتماعی مؤثر بر تبدیل سفال از "صنعت" به "هنر" در ایران

اعظم راودراد؛ عاطفه فاضل

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 54-79

چکیده
  مقالة حاضر برای پاسخ به این‌پرسش تدوین شده‌است که چگونه سفال از حوزة وسائل زندگی عامة مردم، به حوزة هنر وارد شد. ازمنظر جامعه‌شناسی هنر، عوامل اجتماعی مختلفی درکارند تا برخی محصولات فرهنگی و حتی اقتصادی جامعه، محصول هنری تلقی شوند و برخی دیگر غیرهنری. سفال و سفال‌گری در ایرانِ گذشته صنعت تلقی می‌شد و در خانه‌های مردم به‌منزلة ...  بیشتر

ناامنی هستی شناختیِ زندگی شهری در آثار روشنفکران ادبی )شهر تهران در دهه های چهل و پنجاه شمسی(

محمدامین قانعی راد

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 62-85

چکیده
  ایــن مقالــه بــه بررســی بازنمــایی تجربــۀ پدیدارشــناختی در آثــار روشــنفکــران ادبــی شــهر تهــران)شعرای نوپرداز( در دهههای چهل و پنجاه شمسی مـیپـردازد. دلیـل انتخـاب دهـههـای مزبـور، رشـد شـتابانشهرنشینی و برنامههای نوسازی در ایران و به ویژه، گسترش شهر تهران بـه لحـاظ جمعیتـی و توسـعۀ فضـاهایشهری در این دوره است. در پی ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی دلایل پس اندازکردن و شیوه های آن نزد مردم مشهد به روش »رویش نظریه«

رامپور صدر نبوی؛ داریوش حیدری بیگوند؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ غلامرضا صدیق اورعی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 62-83

چکیده
  بر اساس چهارچوب مفهومی مقاله، پسانداز، در اکثر حالتها، خودداری از مصرف در زمـان حـال اسـت. پـس مطالعـۀمصرف و تغییرات آن برای بررسی امر پس انداز، مدخلیت تام دارد. بنـابراین، پـس از چنـدین مرحلـه مصـاحبۀ عمیـق وگسترده با افراد مصاحبه شونده دربارة شیوههای مصرف و پسانداز و دلایـل و شـیوه هـای تصـمیم گیـریشـان و رفـت وبرگشتهای متعدد ...  بیشتر

منطق پژوهش تطبیقی

غلامرضا غفاری

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، ، صفحه 76-92

چکیده
  این مقاله در پی بیان منطق یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشهای پژوهشی در عرصـۀ علـوم اجتمـاعی کـلان اسـت کـه بـاپرسشهایی بزرگ سروکار دارد و واحدهای مشاهده و تحلیل خود را واحدهای میانی و کلان اختیار مـیکنـد. در آغـاز، بـا طـرحموضوع درصدد شرح اهمیت و جایگاه این روش برآمدهایم و بر این ایده تاکید کردهایم که علوم اجتماعی در پـی بررسـی ...  بیشتر

طرحهای تحقیق با روشهای ترکیبی: اصول پارادایمی و روشهای فنی

احمد محمدپور

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 81-107

چکیده
  در خلال چند دهه اخیر و بهویژه از سال 1990به بعد، بـه دنبـال افـول نسـبی پـارادایم اثبـاتی و گسـترش نسـبیرویکرد تفسیری و روششناسی کیفی مبتنی بـر آن، در خـلال دورهای کـه بـه دوره جنـگهـای پـارادایمی موسـوماست، برخی از محققان بـا هـدف رهـاکردن علـوم اجتمـاعی از تقابـلهـای سـنتی روشهـای کمـی و کیفـی، بـرایبازتعریف و مفهومدهی دوباره ...  بیشتر

زن کشاورز یا زن خانه‌دار: مطالعه‌ای درباب تحول نقش‌ها و هویت اجتماعی زنان روستایی

سهیلا علیرضانژاد

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی) ، فروردین 1397، ، صفحه 82-104

چکیده
  مداخله‌های توسعه‌ای تغییرات‌ بسیاری در زندگی زنان روستایی پدید آورده است. پرسش این است که ابعاد این تغییرات چه تأثیری بر نقش و هویت زن روستایی داشته است. برای پاسخ به این پرسش، طرح پژوهش مردم‌نگارانه طراحی و در سه روستای گوهردان، رامه و کوه‌زر اجرا شد که ویژگی‌های اقلیمی متفاوتی دارند. داده‌ها با استفاده از مشاهده و مصاحبه فراهم ...  بیشتر

تبیین رفتارهای وندالیستی از دیدگاه نظریه‌های آنومی- فشار مطالعة دانشجویان دانشگاه مازندران

اکبر علیوردی نیا؛ محمود شارع‌پور؛ سحر رحمانی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 83-109

چکیده
  فشار ساختاری مرتن برای تبیین رفتارهای وندالیستی و نیز آزمون نظام‌دار این نظریه‌هاست. این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی است و جمعیت تحقیق را کلیة دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 91 – 90 تشکیل می‌دهند. براساس نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم هر دانشکده 394 نفر تحت مطالعه قرار گرفتند. نتایج داده‌های توصیفی حاکی از ...  بیشتر

تمایز نظریة اجتماعی و نظریة جامعهشناختی: راهحلی برای مشکل اسلامیسازی جامعهشناسی در ایران

حسن محدثی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 86-112

چکیده
  یکی از چالش‌های اصلی علوم اجتماعی و از جمله جامعه‌شناسی در ایران پس از انقلاب، تلقی علوم اجتماعی به‌مثابة بدنه‌ای از دانش حامل مفروضات و ارزش‌های ایدئولوژیک سکولار و غربی است. برخی به‌ دنبال تولید دانشی به نام "جامعه‌شناسی اسلامی" هستند و در این باب کوشش‌های متفرقه‌ای نیز صورت گرفته است که البته هنوز منجر به عرضة محصولی قابل ...  بیشتر

متن فضایی زیارت امام رضا (ع)

مهدی سقایی؛ فرامرز نودهی؛ زهره جوانبخت قهفرخی؛ سید محمدباقر طباطبایی

دوره 6، 3-4 ، مهر 1391، ، صفحه 87-108

چکیده
  زیارت به‌عنوان یک فرآیند اجتماعی دیرپا که در بطن جوامع انسانی ریشه دارد، با مکان مقدس که مقصد سفرهای زیارتی است در ارتباط قرار دارد. حرم مطهر امام رضا (ع) از جمله مکان‌های مقدسی است که هرساله میلیون‌ها زائر برای زیارت به این مکان سفر می‌کنند. در مقصد این سفرهای زیارتی و با توجه به کنش مستقیم مابین زائران و مجاوران امام رضا (ع) در محدودۀ ...  بیشتر

بررسی محتوای صندلی‌نوشته‌های کلاس‌های درس دانشگاه شهید باهنر کرمان از حیث مقولات اجتماعی، با تأکید بر پدیدةخراب‌کاری

سوده مقصودی؛ فاطمه فرمیتنی

دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان) ، دی 1397، ، صفحه 89-107

چکیده
  خراب‌کاری (وندالیسم) به تخریب ارادی، مداوم و مکرر اموال عمومی گفته می‌شود. خراب‌کاری روش مطلوب جوانان برای ابراز سرخوردگی، انتقام‌گرفتن یا نشان‌دادن خشم، ایجاد هیجان یا جلب توجه در موضوعی خاص است که به‌دلیل خسارت‌هایی که ایجاد می‌کند، بسیاری آن را جرم تلقی می‌کنند. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی و شناسایی مطالب حک‌شده بر صندلی‌های ...  بیشتر

«انسان دانشگاهی» ایرانی و مشکل زبان

ناصر فکوهی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 90-108

چکیده
  کشور ما یکی از بزرگترین  نسبت های دانشجویان و دانش آموختگان را در سطح عالی، به نسبت کل جمعیت در جهان دارد. با وجود این، اکثریت قریب به اتفاق کنشگران آموزش عالی معتقد به آن نیستند که  «جماعت دانشگاهی» در مفهوم متعارف این واژه در ایران به وجود آمده باشد. در این مقاله ضمن تبیین این موضوع و رابطه و مباحث آن در همین حوزه از علوم، ...  بیشتر

فرهنگ کار در بین فرزندان شاهد استان خراسان رضوی

مژگان عظیمی هاشمی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 94-122

چکیده
  در این مقاله براساس مدل اجیل 3پارسونزی، کار مفهومی چند بعدی است و در چهار وجه اثبـاتی، شخصـیتی،اجتماعی و فرهنگی طبقهبندی میشود. در این بررسی هویت کاری )معانی و مقتضیات کار، ارزشها، انگیزههـاو خودپنداره شغلی( مهمترین نشانه فرهنگ کاری تلقی شده و عوامل مؤثر بر آن در سه سطح فردی، شـغلی وانتظارات اجتماعی بررسی شده است. ابزار گردآوری دادهها ...  بیشتر

مطالعه رابطة سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی با میزان جرائم خشن در بین استان‌ها

بیژن زارع؛ علی‌‌اکبر زندی‌لک

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 97-125

چکیده
  با توجه به رابطۀ معکوسی که اغلب پیشینة نظری و تجربی خارجی بین توسعه و جرائم خشن نشان داده است،‌این پرسش مطرح شد که‌ایا در‌ایران روند مشابهی وجود داشته است؟ در‌این پژوهش فرض شد که هرچه سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها در‌ایران بیشتر باشد، از میزان جرائم خشن کاسته می‌شود.برای تبیین مسئلة تحقیق از نظریه‌های فشار ساختاری ...  بیشتر

بازسازی معنایی نزاع بین‌فردی درمیان محکومان نزاع

یارمحمد قاسمی؛ خلیل کمربیگی

دوره 11، 2(ویژه ایلام) ، تیر 1396، ، صفحه 98-119

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بازسازی معنایی نزاع بین فردی درمیان محکومان نزاع دراستان ایلام، با استفاده از روش نظریة زمینه ای انجام گرفته است. مسئلة تحقیق این است که چگونه میتوان از نزاع بین فردیی بازسازی معنایی ارائه داد. پروندة منازعان دستگیرشده یا مراجعان به کلانتریهای شهر ایلام بخشی از جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده است. درکنار ...  بیشتر

تحلیل فضا بهمثابة گفتمانکاوی میدانی

محمدجواد غلامرضاکاشی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 99-127

چکیده
  تحلیل گفتمان تا جایی که به پژوهش‌ها و آثار میشل فوکو بازمی‌گردد، به‌هیچ‌روی منحصر به تحلیل متن نبوده است. اما ساماندهی به روش‌های پژوهش گفتمانی که عموماً بعد از مرگ فوکو انجام گرفت بیشتر بر تحلیل متن متمرکز بوده ‌است. به‌تدریج ساماندهی به روش‌های تحلیل گفتمانی به منزلة روشی پدیدارشناختی و تجربی از صرف پژوهش متن فاصله می‌گیرد. ...  بیشتر

اسلام سیاسی در ایران ظهور یوتوپیک، حیات ایدئولوژیک و چشم‌اندازها

محمدجواد غلامرضاکاشی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 100-127

چکیده
  این مقاله به یکی از عوامل مؤثر بر بازتولید گفتار اسلام سیاسی پس از پیروزی انقلاب می‌پردازد. تأکید بر نقشی است که تحول الگوی شهرنشینی طی سه دهۀ گذشته ایفا کرده است. ظهور قلمرو زیستی ویژه در شهرهای کوچک در مقایسه با شهرهای بزرگ و روستاها، بازار مصرف تازه‌ای برای آموزه‌های این روایت دینی تولید کرده است. مقایسۀ یافته‌های کمی اثبات‌کنندۀ ...  بیشتر

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان(مطالعه شهرستان روانسر)

فایزه محمدی؛ رحمت میرزایی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 101-129

چکیده
  خشونت خانوادگی شایع ترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض اجتماعی،روانی و اقتصادی است:لذا مطالعه حاضر بنا دارد به بررسی رابطه بین همسرآزاری(خشونت علیه زنان در جامعه) و برخی عوامل موثر بر آن بپردازد.هدف این تحقیق شناخت میزان همسرآزاری و انواع خشونت اعمال شده علیه زنان در شهر روانسر (استان کرمانشاه) است.برای بررسی برخی از عوامل موثر ...  بیشتر

بررسی جامعه‌شناختی نظام شخصیت و گونه‌های تجربة سفر در شهر تهران

ملیحه شیانی؛ الهام عرب‌پور

دوره 11، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 101-122

چکیده
  گردشگری به‌لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجرایی فرآیند پیچیده‌ای است و مناسبات بین گردشگری و بخش‏های دیگر جامعه را دیدگاه جامعه‌شناختی است که می‌تواند به‌شکلی دقیق و علمی بکاود. یکی از این مناسبات، ارتباط بین تجربة سفر و نظام شخصیت است. تحقیق حاضر به بررسی این ارتباط می‏پردازد. تجربة سفر متغیری در نظر گرفته شده است ...  بیشتر

َایرانِ اسلامی بانیِ موضوع و انگارة جدید در جامعه‌شناسی و علوم انسانی

علی‌رضا شجاعی‌زند

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 102-119

چکیده
  «ایران اسلامی»، به معنیِ خاصی که در این مقاله آمده، می‌تواند بانی تحول در جامعه‌شناسی از «حیث موضوعی» و در علوم انسانی از «حیث معرفتی» باشد. تحولِ موضوعی در جامعه‌شناسی، ناظر به حوزه‌هایی نظیر جامعه‌شناسی انقلاب، جامعه‌شناسی دین، جامعه‌شناسی توسعه، جامعه‌شناسی سیاسی و مسائل و آسیب‌های اجتماعی است. اما تحولِ ...  بیشتر

روایت دختران 45 سال به بالای شهر تهران از علل تجرد قطعی

ام البنین چابکی

دوره 10، 2-3 ، تیر 1395، ، صفحه 102-123

چکیده
   مطالعۀ حاضر پژوهشی کیفی با هدف شناسایی عوامل تجرد قطعی در دختران است. افزایش میزان تجرد در جامعۀ ما نشان­دهندۀ نوعی ناهنجاری در نهاد ازدواج است. پیامدهای تجرد به ویژه برای زنان، ضرورت بررسی علل و عوامل بروز این پدیده را مورد تأکید قرار می­دهد. اطلاعات، از طریق مصاحبۀ نیمه ساختار یافته گردآوری شد. جامعۀ مورد مطالعه را دختران ...  بیشتر

جایگاه زن در جامعه ازمنظر اعضای جماعت دعوت و اصلاح کردستان: ارائة سنخ‌شناسی

امید قادرزاده؛ بهروز محمدی

دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان) ، مهر 1397، ، صفحه 102-124

چکیده
  عدالت، آزادی، برابری و رهایی از تبعیض و نابرابری درمیان انسان­ها، به‌ویژه میان زنان و مردان، از پیام­های اصلی ادیان آسمانی و به‌خصوص دین اسلام است. هدف این پژوهش، بررسی رویکرد یکی از جریان­های مذهبی فعال اهل سنت در کردستان، یعنی جماعت دعوت و اصلاح،  به زنان است. روش مطالعة حاضر کیفی است و برای انجام عملیات میدانی از روش مردم­نگاری ...  بیشتر