بررسی رابطة کیفیت محیط زندگی و میزان رضایت از زندگی در محله: مطالعه‌ای دربارة ساکنان محلات شهر کرمان

سعیده گروسی؛ محمدحسن شمس‌الدینی مطلق

دوره 12، 4(ویژه نامه کرمان) ، دی 1397، ، صفحه 67-88

چکیده
  ارضای نیازها، احساس شادی و سعادت و رضایت در فرد شکل می‌گیرد. ویژگی‌های محل سکونت که بر رضایت مؤثر است دو وجه دارد: محیط اجتماعی و محیط فیزیکی. محیط فرهنگی‌ـ‌اجتماعی، با توجه به وابستگی عمیق به فعالیت‌های جمعی و واقعیت‌های فرهنگی یک محلة خاص، تأثیر عمیقی بر رضایت ساکنان می‌گذارد، همان‌گونه که کیفیت فیزیکی محله، از جمله فقدان مخاطرات ...  بیشتر

امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله شهر قاین)

غلامرضا خوش‌فر؛ آرزو محمدی؛ فاطمه محمدزاده؛ راضیه محمدی؛ فاطمه اکبرزاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 71-102

چکیده
  مفهوم سلامت اجتماعی، در کنار سایر ابعاد سلامتی (جسمی، روانی، معنوی) از جایگاه قابل توجهی برخوردار می‌باشد و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، یکی از مهم‌ترین این عوامل امنیت و به‌ویژه امنیت اجتماعی است. با توجه به این مهم؛ پژوهش حاضر با  هدف شناسایی رابطه امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان 15تا29 ساله شهر قاین با تکیه بر نظریه ...  بیشتر

مطالعات فرهنگی و مطالعات حافظه

محمدسعید ذکائی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 72-96

چکیده
  تحولات ساختاری و ارزشی برآمده از چرخش فرهنگی در جوامع معاصر، به موازات رشد، توجه به مقولة حافظه را به‌دنبال داشته است. حافظة فرهنگی به ابزار مهمی در تولید گفتمان‌ها و بازنمایی‌ها و نیز شکل‌دهی هویت فرهنگی گروه‌های اجتماعی و ارتباط با بسیاری از نهادها و ساختارهای اجتماعی تبدیل شده است. پیوند حافظه با فرهنگ عامه‌پسند و نقش صنایع ...  بیشتر

میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

هما زنجانی زاده؛ محسن نوغانی؛ زهرا حسامی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1388، ، صفحه 72-93

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی مؤثر بـرآن است. جهت بررسی موضوع تحقیق از نظریات آدامز، هومنز، مازلو، تیلـور و... اسـتفاده شـده اسـت. بـرایپاسخگویی به سؤال اصلی مقاله، یعنی میزان تعهـد سـازمانی کارکنـان دانشـگاه فردوسـی و عوامـل اجتمـاعیتأثیرگذار بر آن، مطالعهای با اسـتفاده ...  بیشتر

پژوهش عملیِ مشارکتی به‌منزلة رویکرد آموزشی توانمندساز (تجربة مرکز دوستدار کودک مشتاق)

سیامک زندرضوی؛ فریما قراری

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 75-103

چکیده
  در دانش جامعه‌شناسی مدرسه فضایی اجتماعی مبتنی بر روابط قدرت نابرابر تعریف می‌‌شود که در آن دانش‌آموزان به‌لحاظ سلسله‌مراتب قدرت در پایین‌ترین سطح قرار دارند. پیامد قدرت‌نداشتن برای گروهی از دانش‌آموزان ترک تحصیل، افت تحصیلی، بی‌رغبتی به حضور در مدرسه، و انواع خشونت‌هاست که نوعی واکنش درمقابل وضعیت موجود است. سه پدیده اصلی ...  بیشتر

بررسی جامعه‌شناختی جنبشِ فتح‌الله گولن برمبنای نظریة بسیج منابع

محمد فکری؛ مینا اینانلو؛ احمد فکر ی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 75-99

چکیده
  در اواسط قرن بیستم میلادی، سعید نورسی، عالم صوفی ترکیه، با تأسی از سنت معنوی اسلام جریان نوریه را با هدف ترویج و هماهنگی میان علم و دین و سنت و مدرنیته بنیان گذاشت. از دل جریان نوریه و در امتداد آن، جنبشی اجتماعی در میان اقشار و اصناف و حلقه‌های محلی جامعه ترکیه با رهبری کاریزماتیک فتح‌الله گولن شکل گرفت که هدف آن عمدتاً خدمت به خلق، ...  بیشتر

مطالعۀ جامعه شناختی انرژی درمانی

محمدمسعود سعیدی

دوره 11، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 75-100

چکیده
  مطالعۀ تغییرات اجتماعی و فرهنگیبرای برنامه‌ریزیِ صحیح در جامعه ضروری به‌نظر می‌رسد. روند روبه‌رشد گروه‌های معنوی، ورزشی و درمانی، که کارکرد آرامش‌بخشی روانی دارند، می‌تواند نمایان‌کنندة تغییرات فرهنگی مهمی در ایران باشد. گروه‌های انرژی‌درمانی یکی از این گروه‌هاست که شناخت نظری و تجربیِ مطمئنی از آن در جامعۀ ما وجودندارد.مطالبنوشته‌شده ...  بیشتر

موانع رشد جامعه ‏شناسی در خاورمیانۀ سدۀ اخیر

کامران ربیعی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 77-101

چکیده
  یکی از پیش‏فرض‏های جامعه‏شناسان تأثیرپذیری تفکر و دانش بشری از شرایط اجتماعی هر دوره است. مقالۀ حاضر به بررسی موانع رشد جامعه‏شناسی در خاورمیانه تحت تأثیر شرایط سه حوزۀ ساخت سیاسی و حکومت، اقتصاد و حوزۀ اجتماعی ـ فرهنگی طی سدۀ اخیر می‏پردازد. درباب حکومت و ساخت سیاسی، ظهور حکومت‏ها‏ی اقتدارگرا و ایدئولوژیک شدن قدرت سیاسی ...  بیشتر

نگرش به مرگ نمونه‌ای منتخب از سالمندان شهرتهران

فاطمه جواهری؛ مرجانه یزدانی

دوره 10، 2-3 ، تیر 1395، ، صفحه 77-101

چکیده
  در این نوشتار نگرش نمونه ای منتخب از سالمندان ساکن شهرتهران درمورد مرگ یکی از چالش برانگیزترین تجربیات انسان تحلیل شده است. نگرش به مرگ بر اساس ابعاد پنجگانه پذیرش طبیعی مرگ، خلاصی از مشکلات، آخرت گرایانه، اجتناب وترس از مرگ اندازه گیری شد. سپس نقش پایبندی دینی، اعتماد به پزشکی و حمایت اجتماعی بر نوع نگرش به  مرگ بررسی شد. به این ...  بیشتر

نوگرایی، انتظارات مادی‌ـ‌معنوی و خشنودی زناشویی

مهناز فرهمند؛ مهدیه دادستان

دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، مهر 1396، ، صفحه 77-103

چکیده
  در دوران متأخر، به‌دنبال رسوخ نوگرایی در تمام عرصه‌های زندگی، خشنودی، به‌مثابة سازه‌ای خانوادگی، در سطوح ذهنی، معنایی، ارزشی و انتظارات عمیقاً متحول شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطة نوگرایی، انتظارات مادی‌ـ‌ معنوی و خشنودی زناشویی انجام شده است. در تدوین چارچوب نظری این پژوهش از نظریات روان‌شناختی و جامعه‌شناختی استفاده ...  بیشتر

عناصر بنیادین پژوهش کیفی در علوم اجتماعی: هستیشناسی، معرفتشناسی، روششناسی و روش

سهیلا صادقی فسائی؛ محسن ناصری راد

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 78-98

چکیده
  جنبه‌های هستی‌شناسانه، معرفت‌شناسانه، روش‌شناسانه و روشی چهار جنبه از پژوهش و فهم هستند که از اهمیت خاصی برخوردارند و همگی به‌هم وابسته‌اند. در ادبیات پژوهش جداسازی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی، از لحاظ مفهومی، با مسئلة خاصی روبه‌رو است. اصطلاح روش‌شناسی نیز با بی‌دقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و پژوهشگران روش‌های پژوهش را ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سرزندگی در بین روستائیان ایل ارکوازی از توابع شهرستان ایلام

فاطمه قربانی پیرعلیدهی؛ سمیره صی محمدی؛ فرشته صی محمدی

دوره 11، 2(ویژه ایلام) ، تیر 1396، ، صفحه 78-97

چکیده
  ایجاد حس سرزندگی در جامعه‌ی روستایی موجب تعاملات بیشتر و بهتر مردم روستا و افزایش سرمایه‌ی اجتماعی، بهبود اقتصاد روستایی می‌شود، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سرزندگی در بین روستائیان ایل ارکوازی از توابع شهرستان ایلام به انجام رسید. تحقیق حاضر کاربردی و توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری روستائیان 36 روستای ...  بیشتر

عوامل مرتبط با احساس آسایش سالمندان (مطالعه شهر سبزوار)

حسین قدرتی؛ منیژه محمدیان؛ احمد محمدپور؛ حسین افراسیابی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 79-100

چکیده
  سالمندان در ایران معاصر به دلیل تغییرات جمعیت شناختی بخش بزرگی از جامعه ایران به شمار می آیند.پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر آسایش سالمندان انجام گرفته است.این پژوهش به شیوه پیمایشی با کمک پرسش نامه درباره 400 نفر از سالمندان در شهر سبزوار صورت گرفت.بر اساس یافته های این پژوهش بین متغیرهای سن،جنس،سطح تحصیلات،وضعیت تاهل،درآمد،وضعیت ...  بیشتر

قومیت، قوم‌گرایی و باروری: بررسی تأثیر ابعاد و سطوح قوم‌گرایی بر ترجیحات و رفتارهای باروری زنان کُرد و ترک در شهر ماکو

رسول صادقی؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ نورالدین فراش

دوره 12، 3(اولین ویژه نامه کردستان) ، مهر 1397، ، صفحه 80-101

چکیده
  هدف مقالة پیشِ­رو، بررسی تأثیر ابعاد و سطوح قوم­گرایی بر ترجیحات و رفتارهای باروری زنان کُرد و ترک در شهر ماکو است. روش مطالعه پیمایشی است و  نمونة تحقیق را 384 نفر از زنان متأهل 15 تا 49 سالة کُرد و ترک در شهر ماکو تشکیل داده‌اند. مطابق یافته‌های پژوهش، تفاوت‌های قومی معناداری در ترجیحات و رفتارهای باروری زنان کُرد و ترک وجود دارد. ...  بیشتر

بررسی جامعه شناختی بوروکراتیزاسیون حوزة علمیة قم با رویکرد وبری1 )فرآیندها، چالشها و موانع(

سارا شریعتی مزینانی؛ مهدی سلیمانیه

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 81-112

چکیده
  نهاد حوزة علمیه در طول حیاتش به صورت قابل توجهی در حوزه های مختلف بر جامعة ایران تأثیر گذاشته و از آن تأثیر پذیرفته است و بنابراین شایستة توجه جدی و تحلیل جامعه شناختی است. شواهد و قرائنی وجود دارد که به نظر می رسد این نهاد مهم و مؤثر در سه دهة اخیر، و بخصوص در حوزة علمیة قم، با تغییراتی جدی روبه رو بوده است. یکی از این تغییرات مهم روند ...  بیشتر

دگرگونی های اجتماعی - اقتصادی ادغام روستاها در مناطق زلزله زده رودبار و منجیل

محمد مهدی رحمتی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1385، ، صفحه 83-110

چکیده
  مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است که در مورد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جابه جایی و ادغام روستاها در منطقه زلزله زده رودبار و منجیل انجام شده است.پس از وقوع زلزله مذکور،در خرداد ماه 1369 و در جریان بازسازی مناطق آسیب دیده زلزله ،حدود 170 روستا جابه جا شدند.از این تعداد 46 روستا افزون بر جابه جایی در معرض ادغام با روستاهای دیگر قرار گرفتند.مطالعه ...  بیشتر

سیاست انجمن‌های علمی در صیانت از اخلاق علم: تجربه‌های جهانی، تلاش‌های ملی

محمدامین قانعی‌راد؛ معصومه قاراخانی؛ سیدآیت‌الله میرزایی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 83-110

چکیده
  حفظ شرافت علم و ارتقای اخلاق علم در ایران مستلزم مشارکت کنشگران علم در تحول ساختاری نهاد علم و بهره‌گیری از تجربیات جهانی است. در این مقاله، با طرح سه پرسش اصلی به بررسی برنامه‌ها و عملکرد انجمن‌های علمی ایران در زمینة اخلاق علم می‌پردازیم؛ ازجمله اینکه انجمن‌های علمی برای ارتقای اخلاق علم چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند، بر سر ...  بیشتر

مطالعه تفسیری هژمونی ارزش‌های بازار در مناطق مرزی نمونه موردی: شهرستان بانه و روستاهای دهستان شوی

سید احمد فیروزآبادی؛ حسین راغفر؛ هیوا احمدی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 85-107

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2019.38124

چکیده
  در یک دهه اخیر بازار و تجارت مرزی در شهرستان بانه پیامدهای مختلفی داشته که در طول تاریخ این شهرستان بی‌سایقه بوده است. هدف پژوهش حاضر، معنا کاوی دیدگاه و ذهنیات افراد وتفسیر آنان از تحولات ارزشی در جامعه بانه می‌باشد. از روش نظریه زمینه‌ای برای رسیدن به اهداف تحقیق استفاده شده است. به اقتضای روش تحقیق اطلاعات با استفاده از فن مصاحبه ...  بیشتر

آزار جنسی در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعی

سهیلا صادقی فسایی؛ مهسا لاریجانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 87-111

چکیده
  آزار جنسی علیه زنان در محیط کار از جملۀ جرایمی است که امنیت زنان شاغل را به خطرمی اندازد و پیامدهای زیان باری برای زنان به بار می آورد. زنان معمولاً به دلیل ترس ازدریافت برچسبهای ناروا، ازدست دادن شغل، بی آبرویی و انزوا درمقابل این جرایم سکوتمیکنند و در بهترین حالت سعی میکنند محیط کار خود را عوض کنند و در بدترین وجهممکن است تسلیم خواسته ...  بیشتر

بازسازی زمینه ای پیامدهای کنش جنسی در اینترنت

مهدی ژیانپور؛ حکیمه ملک احمدی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 88-107

چکیده
  ورود تکنولوژیهای جدید به جوامع پیامدهای درخور توجهی در زندگی افراد برجای میگذارد. بخشی از این پیامدها ناشی از آن است که تکنولوژی تسهیل کنندة دست یابی به امکان و زمینة کنشهای جدید است. دراین میان، اینترنت به علت ویژگیهای خاصی، مثل دامن زدن به پدیدة گم نامی، باعث شکل گیری کنشهای جنسی بدیعی شده است، کنشهایی که دنیای واقعی را ...  بیشتر

نقش مادران در آموزش سلامت به دختران: تبدیل دانش سلامت به رفتار مرتبط با سلامت

خدیجه سفیری؛ سارا ایمانیان؛ فاطمه منصوریان راوندی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 88-106

چکیده
  در این مقاله با تحلیل ثانویۀ داده‌های طرح پژوهشی«مفاهیم سلامتی و بیماری و رفتارهای مرتبط با سلامتی نزد دختران دانشجو» نقش مادران را در آموزش سلامت به دختران بررسی کرده‌ایم. تحلیل گفتمان انتقادی یافته‌های این طرح پژوهشی نشان می‌دهد که دختران درباب سلامت آگاه‌تر از مادرانشان هستند، اما رفتارهای مرتبط با سلامت آنها مشابه مادرانشان ...  بیشتر

نگرش دانشجویان درباب خانواده، زنان و جنسیت

خدیجه کشاورز

دوره 10، 4(اولین ویژه نامه فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم) ، دی 1395، ، صفحه 88-115

چکیده
   نگرش دانشجویان به مقولاتی مانند خانواده، ازدواج، و رابطة بین دو جنس، به‌دلیل جوان‌بودن دانشجویان، فهم ما را از طرح‌های آیندة آنها برای زندگی ارتقا می‌دهد. امری که در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی‌ـ اجتماعی بسیار تعیین‌کننده است. این پژوهش بر آن است تا به دنبال پاسخ به این سوالات باشد: جوانان چه نگاهی به سن ازدواج دارند، معیارهای ...  بیشتر

برساخت اجتماعی هم‌باشی بر اساس تجربه زیسته نمونه‌ای از هم‌باشان

فرزانه فرامرزی؛ محمدصادق مهدوی؛ فرح ترکمان

دوره 11، 1 (اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، فروردین 1396، ، صفحه 92-119

چکیده
  یکی از مباحث مهم در دنیای امروز، بحث تحوّل در الگوهای هم­زیستی و شکل­گیری الگوهای جدید هم­زیستی دو جنس مخالف می­باشد. یکی از گونه­های جدید هم­زیستی که به عنوان یک پدیده­ی نوظهور اجتماعی مورد توجه محققان حوزه­ی خانواده در ایران قرار گرفته، هم­باشی است. هم­باشی به معنای زندگی مشترک دو جنس مخالف با هم، بدون ازدواج است. ...  بیشتر

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین زنان سرپرست خانوار در شهر کرمان

سعیده گروسی؛ شیما شبستری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 99-123

چکیده
  سلامت روان یکی از جنبه های مهم آسایش،و سلامت تلقی میشود.خانواده های زن سرپرست در ایران و جهان رو به ازدیادند.زنان سرپرست خانوار به علت شرایط خاصی که در زندگی تجربه می کنند از نظر سلامت روان در معرض خطرند.این پژوهش با هدف شناخت عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهر کرمان انجام شده است.برای انجام این ...  بیشتر

گرایش دانشجویان به انواع حجاب

سعید زاهد زاهدانی؛ عبدالله دشتی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1385، ، صفحه 101-124

چکیده
  تصور و برداشت از بدن که امروزه به عنوان یکی از موضوع های مطرح در جامعه شناسی جهانی در آمده است در فرهنگهای مختلف متفاوت میباشد. به خصوص اختلاف نظر در مورد بدن زن و مرد بسیار بارز و روشن است.در برخی از جوامع بدن به عنوان یک موضوع خصوصی تلقی شده و از هر نوع عرضه و بهره برداری از آن در جوامع عمومی پیش گیری می شود.در برخی دیگر از جوامع بدن زینتی ...  بیشتر