101. ترجمة متون علوماجتماعی: مشکلات و راهحلها

مصطفی صداقت رستمی؛ علی بیگدلی

دوره 10، 2-3 ، تیر 1395، ، صفحه 57-76

چکیده
  در کشور ما، توجه کمی به ترجمة متون علمی، به‌ویژه متون علوم‌اجتماعی شده‌است و اکثر محققان و دانشگاهیان ترجمه‌پژوه و زبان‌شناس ما توجه خود را به متون ادبی معطوف کرده‌اند.البته،باید گفت که نظریه‌پردازان ترجمه نیز زیاد به متون علمی نپرداخته‌اند و تمرکز اصلی‌شان متون ادبی بوده‌است. ترجمة متون علمی مشکلات خاص خود را دارد و هرکسی ...  بیشتر

102. نقاشی و نگارش تکنیکی برای تحقیق با کودکان در علوم اجتماعی

خدیجه سفیری؛ سارا ایمانیان

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 58-77

چکیده
  تکنیک‌های تحقیق با کودکان، همگام با توسعة جامعه‌شناسی کودکی مورد استقبال  پژوهشگرانی قرار گرفت که خواستار مشارکت بیشتر کودکان در پژوهش و انجام تحقیق با آنان و نه تنها دربارة آنان بودند.تکنیک "نقاشی و نگارش" با ترکیب نقاشی کودک و نوشتة او دربارة آن، داده‌هایی منعطف به دست می‌دهد که هم برای تحلیل کمی و هم جهت تحلیل کیفی مناسب‌اند.این ...  بیشتر

103. هویت و فضای عمومی در شهر(مطالعه دختران دانشجو در شهرستان رفسنجان)

ناصر فکوهی؛ یاسمن اوحدی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 58-78

چکیده
  زندگی شهری یکی از نشانه های بارز نفوذ مدرنیته به زندگی جوامع شهری است و تعلق داشتن به جمع و حضور در فضاهای اجتماعی یکی از نیازهای زندگی انسان امروز است.در جوامع گوناگون استفاده از فضاهای عمومی شهر برای افراد جامعه بر حسب متغیرهایی چون سن،جنس،گروه های اجتماعی،اقلیت های قومی و نژادی و ...متفاوت است و این عوامل بر میزان و نحوه حضور در فضاهای ...  بیشتر

104. تحلیل فازی اعتماد سیاسی استادان دانشگاه

محمدحسین پناهی؛ سعیده امینی؛ علی ساعی؛ تینا روشن

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 59-86

چکیده
  در این نوشتار اعتماد سیاسی استادان دانشگاه مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسشاین مقاله آن است که اعتماد سیاسی استادان دانشگاه چگونه قابلتبیین است؟ ساختارمنطقی نظری متن حاضر به این صورت فرموله شده است که «کیفیت حکمرانی علتلازم برای اعتماد سیاسی است.» روش گردآوری دادههای این پژوهش پیمایشاجتماعی فازی و روش ارزیابی فرضیۀ شرط لازم ...  بیشتر

105. جایگاه تنوع روش شناختی در جامعه شناسی دین 1 با نگاهی ویژه به تحلیل تاریخی- تطبیقی

محمدمسعود سعیدی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 60-80

چکیده
  نمودهای متفاوت دین لزوماً منجر به رویکردهای متفاوت به شناخت دین می شوند: رویکرد درون دینی برای مطالعة نمود معرفتی و رویکرد برون دینی برای مطالعة نمود خارجی. کانون توجه، هدف شناسایی و در نتیجه روش این دو رویکرد تفاوت مهمی با هم دارند. از این منظر، این دو رویکرد در یک سطح نیستند تا تعارض کنند، بلکه- با رعایت حدود و شرایط- بیشتر مکمل هم ...  بیشتر

106. مطالعة تطبیقی فرهنگ پوشش دختران و پسران جوان در دو منطقه از شهر تهران

مریم رفعت‌جاه؛ اعظم فلاح سفیدکوه

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 60-84

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2019.38123

چکیده
  فرهنگ پوشش و نوع پوشاک مردم ارزش­ها و نگرش­ها و فرهنگ جامعه را نمایان می‌کند. جوانان قشر نوجو و فعال جامعه و ترسیم‌کنندة فردای آن هستند. ازاین‌رو، در پژوهش حاضر، فرهنگ پوشش جوانان شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن مطالعه شده است. این پژوهش با روش پیمایشی، دختران و پسران 18 تا 35 ساله را در دو منطقة بالا (منطقة ۲) و پایین (منطقة ۱۶) شهر تهران ...  بیشتر

107. کارکردهای علمی انجمن های دانشجویی( مطالعه موردی در دانشگاه های گیلان،مازندران،و تهران)

محمود شارع پور؛ محمد فاضلی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1385، ، صفحه 62-82

چکیده
  در هر اجتماع علمی سازمانهایی وجود دارند که برای تقویت آن اجتماع علمی نقش های متعددی را ایفا می کنند.سازمانهایی که دستاوردهای علمی را منتشر میکنند ،مراکز تحقیقاتی و انجمنهای علمی از جمله این سازمانها هستند.بررسی نقش هر یک از اینها در ساختار نظام و اجتماع علمی بخشی از حوزه کاری جامعه شناسی علم است.انجمنهای علمی در این میان نقش مهمی دارند. ...  بیشتر

108. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی مطالعهای درباب شهروندان بالای 18 سال شهر کرج

بیژن زارع؛ مجید روهنده

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 64-87

چکیده
  لزوم مشارکت مردم در تمام فعالیتهای اجتماعی و سیاسی امروزه در همة جوامع پذیرفته شده و روزبهروز نیز بر اهمیت آن افزوده میشود. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اجتماعی- سیاسی انجام شده است. در این تحقیق، با استفاده از نظریه های تلفیقی مشارکت به منزلة پشتوانة نظری، رابطة بین رضایت مندی اجتماعی و سیاسی، دینداری، ...  بیشتر

109. تحلیل بر پیامدها و راهکارهای گزیده شده اسکان عشایر در ایران با نگرشی بر تجربه دشت بکان فارس

داریوش حیاتی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1385، ، صفحه 67-99

چکیده
  مقوله ی اسکان جامعه عشایری،امروزه شاید مهمترین یحثی است که در مورد این جامعه در سطح کشور مطرح می باشد.عشایر ایارن در اوایل سده اخیر ، یک بار طعم تلخ اسکان اجباری  را که توسط حکومت پهلوی اول بر آنان تحمیل گردید،تجربه نمودند.اما امروزه مقوله اسکان در قالب جدیدی جدای از اسکان اجباری و بر اساس دیدگاه گروهی از متولیان امور عشایر کشور ...  بیشتر

110. مطالعة جامعه‌شناختی تغییرات گفتمانی نسل‌های سه‌گانة خانوادة ایرانی

انسیه زواره؛ عالیه شکربیگی؛ تقی آزادارمکی

دوره 11، 1 (اولین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، فروردین 1396، ، صفحه 69-91

چکیده
  در این پژوهش به مطالعة روابط درون خانواده ازمنظر روابط میان سه نسل کهن‌سال، میان‌سال  و جوان پرداخته شده‌است تا روشن شود که این روابط تابع چه گفتمان‌هایی است و آیا این گفتمان‌ها به‌هم نزدیک‌اند یا نشانة مشهودی از فاصله میان این سه نسل دیده می‌شود. روش محقق بهره‌گیری از رهیافت کیفی، مبتنی بر تحلیل موقعیت گفتمانی، با تأکید بر ...  بیشتر

111. مقایسه وضعیت کودکان کارگر ایران و افغانی در استان کرمان بر پایه 4 اصل پیمان نامه حقوق کودک(سه جامعه شناسی و دو راه حل)

سیامک زند رضوی؛ ناهید رحیمی پور انارکی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 73-98

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 پیمان نامه حقوق کودک را به طور مشروط پذیرفته است.اما برای عمل در تحقق اصول آن اقدام چندانی صورت نداده است.در این مقاله وضعیت چند اصل پایه ای پیمان نامه مرتبط با آموزش و کار کودکان که ضامن تحقق همه اصول پیمان نامه در زمینه های اصلی(بقا-رشد-امنیت و مشارکت)برای کودکان است مورد بررسی قرار میگیرد..این پژوهش در ...  بیشتر

112. پدرسالاری، تجددِ تحریف‌شده و نمایش بدن زنانه: مطالعه‌ای در شهر رشت

حمید عباداللهی چنذانق؛ حسن چاوشیان؛ مریم اسمعیل زاده سالستانی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 5-34

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی منطق حاکم بر کنش‌های نمایشی بدنیِ زنان و انگیزة آنان از کسب داراییِ زیبایی در جریان زندگی روزمره در جامعة ایران است. برای مطالعة این منطق، از رویکردی تلفیقی، بر محور نظریة «پدرسالاریِ جدیدِ» هشام شرابی، استفاده شده‌است که قابلیت ثبت و تحلیلِ پویایی‌ها و پیچیدگی‌های کنشِ نمایشِ بدنِ زنانه را در جریان ...  بیشتر

113. بازشناسی انقلاب‌های بزرگ با تأکید بر شاخصه‌ها و ابعاد بین‌المللی آنها

مسعود اخوان کاظمی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 5-35

چکیده
  بسیاری از انقلاب‌هایی که در طول تاریخ رخ داده‌اند، "انقلاب‌ ملی" و تعداد اندکی از آنها به‌عنوان "انقلاب بزرگ" شناخته می‌شوند. این انقلاب­ها دارای شاخصه­های ویژه­ای هستند که به‌صورتی آشکار آنها را از دیگر انقلاب‌ها متمایز و ممتاز می‌­سازند. این مقاله درصدد پاسخگویی به این سئوال است که انقلاب­های بزرگ چه ویژگی­هایی دارند ...  بیشتر

114. جهت گیری‌مذهبی‌و‌رضایت‌زناشویی

محمدتقی ایمان؛ عبدالعلی لهسائی زاده؛ زهرا یادعلی جمالوئی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 21-34

چکیده
  این مطالعه به دنبال بررسی رابطه بین جهتگیری مذهبی و رضایت زناشویی در بین زنان متاهل ساکنشهرهای نجفآباد و فولادشهر میباشد. پرسشنامهها در بین 737نفر از زنان متاهلی کوه حوداقل سوهسال از زمان ازدوا آنها سپری شده است توزیع و تکمیل گردید. نتوایج نشوان مویدهود کوه در بوینپاسخگویانی که جهتگیری مذهبی قویتری داشتهاند رضایت زناشویی نیز بالاتر ...  بیشتر

115. تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سبک زندگی و هویت ملی (نمونه‌ای مطالعاتی در چهار شهراستان لرستان)

نورالدین اله دادی؛ محمد جواد زاهدی؛ هوشنگ نایبی؛ شهناز صداقت زادگان

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 27-52

چکیده
  هویت ملی یکی از مقوله­های بسیار مهم و اساسی است که در سال­های اخیر هم در ادبیات سیاسی، اجتماعی و هم در سیاستگذاری­های فرهنگی به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است. سبک زندگی از جمله عوامل مهمی است که تأثیر تعیین­­کننده­ای بر هویت ملی دارد. برخلاف جامعه سنتی در جامعه معاصر به واسطه ظهور جامعه مصرفی، سبک زندگی و تعین بخشی آن ...  بیشتر

116. بررسی رابطۀ انواع اعتماد با اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران

محمود شارع پور؛ نادر رازقی؛ خلیل غلامزاده

دوره 4، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 40-53

چکیده
  در این مقاله رابطه انواع اعتماد شامل اعتماد بنیادین یا امنیت وجودی، اعتماد بین شخصی و اعتماد نهادی را با اعتماد اجتماعیمورد بررسی قرار داده و سعی کردهایم به این سؤال پاسخ دهیم که انواع اعتماد چه رابطهای با اعتماد اجتماعی دارند. روش بررسیدراین پژوهش پیمایش است. در این پژوهش دانشجویان دانشگاه مازندران در نیمسال دوم سال تحصیلی 87-86به ...  بیشتر

117. تحلیلی جامعه شناختی از تناقضات فضایی و اجتماعی توسعه شهری

یعقوب موسوی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1388، ، صفحه 46-61

چکیده
  در دوران اخیر محیطهای شهری به کانون ظهور اشکال گوناگون تناقضـات فضـایی و اجتمـاعی تبـدیل شدهاند و نیز در شهرها شاهد توسعه شرایطی پر از ابهام در بعد اجتماعی و یا نارسایی در عملکرد فیزیکی هستیم. به ویژه کلانشهرها در دنیای کنونی به دلیل تراکم مشکلات ناشی از سازمان و عملکرد بخشهای منفک درونی آن به مکان شکلگیری انواع تعارضات تهدیدکننده ...  بیشتر

118. بافتهای فرسوده شهری، مکانهای جرمخیز: تأثیر بافت فرسوده پیرامون حرم رضوی بر وقوع جرم

حسن رضایی بحراباد

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 48-61

چکیده
  تحقیقات نشان رضوی )ثامن( نشان میدهد که منطقۀ مذکور به لحـاظ فراوانـی وقـوع بسـیاری از جـرایم بـه نسـبتجمعیت، رتبۀ اول یا دوم شهر مشهد را به خود اختصاص داده است. همچنین بالابودن شدت محکومیت در احکام قضاییبرای مجرمان این بافت )در دو مجازات رایجِ حبس و شلاق( به نسبت مجرمان سایر نواحی، حاکی از شدت بـزه ارتکـابیدر این بافت است.با تقسیم ویژگیهای ...  بیشتر

119. تحلیل کیفی بُعدِ اجتماعی مدیریت متمرکز روستایی، از مشروطه تا اصلاحات ارضی: مطالعة روستاهای حاشیة زاینده‌رود در بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه

شاپور سلمانوندی؛ حسین ایمانی‌جاجرمی؛ مهدی طالب

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی) ، فروردین 1397، ، صفحه 54-81

چکیده
  بیش از نیم‌قرن متمرکزشدن و یک‌پارچگی ادارة امور روستاها، از دوران مشروطه تا اصلاحات ارضی، می‌گذرد. هدف مطالعة حاضر، شناخت نحوة سامان‌بخشی امور روستا در دورة گسترش نظام مالکیت زمین، از مشروطیت تا انجام برنامة اصلاحات ارضی، است. روش این پژوهش کیفی است و با استفاده از تحلیل موضوعی داده‌های حاصل از اسناد و مصاحبه‌ها تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

120. نظریه‌پردازی مبنایی دلالت‌های فرهنگی تنوع پوشش‌های زنانه در شهر تهران

شیوا علینقیان؛ محمود شهابی؛ فاطمه جواهری

دوره 7، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 55-82

چکیده
  مقالة حاضر دلالت‌ها یا معانی فرهنگی حاکم بر انتخاب پوشش‌های متنوع زنانه در فضای شهر تهران تشریح و تحلیل کرده است. کدهای مختلف پوششی زنان، فرایندهای تولید معانی، استراتژی‌های پوششی و پیامدهای انتخاب انواع پوشش با اتخاذ رویکردی پدیدارشناسانه و استقرایی مطابق با روش نظریه‌پردازی مبنایی تحت بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق که برآمده ...  بیشتر

121. رگرسیون خطی فازی و کاربردهای آن در پژوهشهای علوم اجتماعی

ابراهیم خدایی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، ، صفحه 61-75

چکیده
  در این مقاله، تئوری رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی مقایسه شدهاند و مثالی کاربردی از کاربرد رگرسـیون فـازی درعلوم اجتماعی عرضه میشود. رگرسیون کلاسیک برپایۀ فرض دقیقبودن متغیرهای مورد مطالعه و مشـاهدات مـرتبط بـاآنها استوار بوده و در نهایت، روابط بین متغیرها را نیز دقیقاً مشخص میکند. در مدلسـازی مسـائل اجتمـاعی، عمومـا بـامشاهدات ...  بیشتر

122. نظریة آشفتگی و آشفتگی اجتماعی در ایران

بهروز صفری

دوره 5، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 62-85

چکیده
  در این مقاله با استفاده از «نظریة آشفتگی» به بررسی جامعة ‌ایران و علوم اجتماعی در آن خواهیم پرداخت. ابتدا نشان خواهیم داد که جامعة ایران رفتاری «آشفته» از خود نشان می‌دهد و به دلایلی که ذکر خواهد شد می‌توان آن را به‌مثابة یک سیستم آشفته در نظر گرفت. این امر با برشمردن برخی خصوصیات سیستم‌های آشفته، از جمله «حساسیت به ...  بیشتر

123. راهبردهای توسعه اوقات فراغت زائران درمشهد

محمد قاسمی خوزانی؛ سلمان حیاتی؛ مهدی کاظمی بی‌نیاز؛ محسن حجازی جوشقانی

دوره 6، 3-4 ، مهر 1391، ، صفحه 63-86

چکیده
  چگونگی گذران اوقات فراغت به‌عنوان پدیده‌ای اجتماعی در کلان‌شهر مشهد، با توجه به قداست و اهمیت بین‌المللی این شهر، از جمله مسائلی است که نگاه ویژه‌ای را برای تدوین راهبرد و برنامه‌ریزی در این زمینه می‌طلبد. هدف این پژوهش به طور کلی اولویت‌بندی راهبردهای توسعه اوقات فراغت زائران در کلان‌شهر مشهد است. روش پژوهش توصیفی/ تحلیلی با ...  بیشتر

124. مفاهیم فرهنگی مناقشه‌برانگیز در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی ایران: بررسی مقایسه‌ای نظرات اساتید علوم‌انسانی

محمد عامریان؛ آرام رضا صادقی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 65-89

چکیده
  این پژوهش به مقایسة نظر استادان رشته‌های حوزة علوم‌انسانی دربارة برخی مفاهیم فرهنگی مناقشه‌برانگیز یا دارای قبح عمومی موجود در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی در ایران می‌پردازد. بدین‌منظور، با مراجعه به کتاب‌های رایج آموزش زبان انگلیسی، مشاوره با استادان زبان انگلیسی و علوم‌اجتماعی و بررسی دید عمومی جامعه، فهرستی از 20 واژة مبیّن ...  بیشتر

125. توصیف و تحلیل ویژگیهای جامعه شناختی و روانشناختی دختران و زنان روسپی در استان اصفهان

ابوالقاسم فاتحی؛ سعید صادقی؛ ابراهیم اخلاصی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1389، ، صفحه 66-80

چکیده
  مقاله توصیفی ـ تحلیلی حاضر با هدف کلی شناخت ویژگیهای جامعهشناختی و روانشناختی دختران و زنان روسپی در استاناصفهان تهیه شده است. پرسش اساسی مقاله این است که این گروه از دختـران و زنـان از چـه ویژگـیهـای جامعـهشـناختی وروانشناختی برخوردارند؟ در پژوهش حاضر، پروندة تمامی 361نفر دختر و زن روسپی که بین سالهای 1380تا 1385به مراکزبازتوانی زنان ...  بیشتر