251. شکاف های منطقه ای در نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر

سمیرا کلهر

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 171-195

چکیده
  پیمایش های عمومی در ایران نشان داده است که از نظر مردم پس از گرانی و بیکاری و با اندکی فاصله، اعتیادمهمترین مشکل اجتماعی معرفی میشود، و همواره حدود 90در صد نردم اعتیاد را یک مسـاله جـدی دانسـتهاند. همچنین حدود نیمی از زندانیان و تعداد زیادی از مجازاتهای اعدام در ایران با این مساله اجتماعی ارتبـاطدارد. در باره موضوع اعتیاد پژوهشهای ...  بیشتر

252. بررسی اختلال هویت جنسیتی(دگر جنس خواهی) با تاکیر بر نقش خانواده:مطالعه تطبیقی مراجعه کنندگان به سازمان بهزیستی استان کرمان

لیلا یزدان پناه؛ فاطمه صمدیان

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 176-208

چکیده
  مقاله حاضر به موضوع اختلال هویت جنسیتی با تاکید بر ویژگی های خانوادگی افراد دارای این اختلال،در مقایسه با افراد بهنجار،می پردازد.هویت ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها هویت جنسیتی است که در سنین کودکی کسب می شود و عوامل و شرایط خاصی، مخصوصا در بستر خانوداه،در شکل گیری آن نقش دارد.اختلال هویت جنسیتی که عبارت است از :"تمایل پایدار به تعلق ...  بیشتر

253. امتناعِ »امتناع اندازه گیری دینداری«

محمدرضا طالبان

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 176-200

چکیده
  این مقاله به نقد مدعا و ادلة اثبات مدعای محدثی درخصوص امتناع سنجش یا اندازه گیری دین داری می پردازد. در خصوص مدعای امتناع گفته ایم که محدثی اندازه گیری دین داری را به امری ناممکن تبدیل کرده است. مضافاً اینکه، ضرورت اندازه گیری و تعبیة سنجه ای برای دین داری از ضرورت پاسخ به پرسش ها و وارسی مدعاهای نظری درخصوص دین داری نتیجه می شود که ...  بیشتر

254. طبقات و تحرک اجتماعی در فارس و بوشهر

علی اصغر مقدس؛ جلیل ایران محبوب

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، ، صفحه 201-234

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه وضع طبقات اجتماعی و تحرک اجتماعی در چهار شهر استان فارس و شهر بوشهر از استان بوشهر است.با انتخاب تصادفی این چهار شهر و انتخاب شهری بندری در جنوب امکان مقایسه بیشتر فراهم آمد.نمونه ای با حجم 1833 از بین جمعیت شاغل این پنج شهر به صورت تصادفی یرگزیده شده است و طبقات اجتماعی بر حسب معیارهای قدرت اقتصادی،قدرت سازمانی و ...  بیشتر

255. تحلیل جامعه‏ شناختی سلفی ‏گری به‏ مثابۀ یکی از منابع هویت ‏ساز در کردستان ایران

منصوره اعظم آزاده؛ هاوژین بقالی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 4-29

چکیده
  با پایان جنگ سرد و عقب‏نشینی سوسیالیسم دربرابر نظام سرمایه‏داری و شکست روند نوسازی در بین دولت‏های جهان اسلام،   زمینه برای رشد فکری جریانی ایدئولوژیک و سیاسی در خاورمیانه با عنوان اسلام مقاومت مهیا‏ شد. اگرچه این جریان بدون توجه به مرز‏های جغرافیایی و ملی در سراسر جهان حضور پیدا کرده است، به دلیل شرایط سیاسی و مذهبی ...  بیشتر

256. بررسی‌تفاوتهای‌جنسیتی‌و‌عوامل‌فرهنگی-اجتماعی‌ موثر‌بر‌گرایش‌جوانان‌ ‌ ‌51-51ساله‌به‌فیلمهای‌پورنو

اصغر میرفردی؛ علی کاظمی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 97-112

چکیده
  این پژوهش به بررسی گرایش جوانان به فیل های پورنوو مویپوردازد. هودف از ایون پوژوهش بررسویتفاوتهای جنسیتی و برخی عوامل فرهنگی-اجتماعی مؤثر بور گورایش جوانوان بوه فویل هوای پورنوومیباشد. روش پژوهش پیمایشی و ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. جامعه آماری مورد مطالعه افراد 63تا03ساله شهرستان گچساران بود. براساس فرمول کوکران تعداد 511نفر بهعنوان ...  بیشتر

257. بررسی نقش گردشگری در تغییرات کیفیت زندگی مقصد )نمونه مورد مطالعه: دهستان کلارآباد، شهرستان تنکابن، مازندران(

مصطفی قدمی؛ ناصر علی قلی زاده فیروزجایی؛ مهدی رمضان زاده لسبویی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 101-113

چکیده
  کیفیت زندگی به عنوان مفهومیچند بعدی و با اهمیت در زندگی جوامع امـروزی، در بسـیاری از رشـتههـای علمـی، ازجمله گردشگری، مورد توجه قرار گرفته است. هدف این تحقیق، بررسی توسعه گردشگری و اثرات آن بـر ابعـاد مختلـفکیفیت زندگی در جامعه محلی دهستان کلارآباد از توابع شهرستان تنکابن است. ایـن تحقیـق بـه لحـاظ روش، از نـوعپیمایشی مبتنی بر استفاده ...  بیشتر

258. مطالعة قوم‌نگارانة غذاهای محلی در شهرستان فومن: پژوهشی در مردمشناسی غذا و تغذیه

ابوعلی ودادهیر؛ نسرین امیدوار؛ جلال الدین رفیع فر؛ سارا جوان محجوب دوست

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 106-138

چکیده
  امروزه، جایگاه غذا در زندگی انسان از نیازی فیزیولوژیک فراتر رفته و ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یافته ‌است. مردم‌شناسی غذا و تغذیه حوزه‌ای از پژوهش در مردم‌شناسی است که به بررسی ابعاد مختلف غذا در زندگی انسان می‌پردازد. مطالعة حاضر در چارچوب مردم‌شناسی غذا و تغذیه به بررسی فرهنگ غذایی اهالی شهرستان فومن (فومنات) پرداخته ...  بیشتر

259. ظهور و سقوط نظریۀ خرَدگرا در برنامه ریزی

پرویز اجلالی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 118-143

چکیده
  در این مقاله ابتدا چارچوب نظریۀ خردگرا در برنامهریزی شرح داده شده است. سپس از زوایای گونـاگوناین دیدگاه نقد گردیده و در آخر بـه ایـن مسـئله پرداختـه شـده کـه نسـبت میـان نظریـۀ خردگـرا دربرنامهریزی که میراث نیمۀ قرن بیستم است با شرایط کنونی اندیشۀ اجتماعی چیست؟در این دوران ظهور پسامدرنیته، به نظر میرسـد برنامـهریـزی نیـز وارد دوران ...  بیشتر

260. شبیه سازی روشی برای بررسی رفتارهای اجتماعی

محمدرضا جوادییگانه

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 132-160

چکیده
  شـبیه سـازی شـیوة سـومی بـرای تحقیـق اجتمـاعی در کنـار قیـاس و اسـتقرا اسـت. در ایـن شـیوه،نظــام روشــنی ارائــه مــیشــود و براســاس آن، داده هــای مناســب تولیــد مــیشــود. رشــد روزافــزونشــبیه ســازی در دهــۀ گذشــته حکایــت از قابلیــتهــای آن در حــوزة تحقیقــات اجتمــاعی دارد. درمقالـه حاضـر سـه دسـته اصـلی شـبیه سـازی ...  بیشتر

261. مسائل روش شناختی در مرور نظام مند همراه با ارزیابی مقالات ایرانی مبتنی بر این روش

مهدی عباسی؛ سیدحسین سراج زاده

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 132-160

چکیده
  یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در قرن گذشته به‌وقوع پیوسته و در قرن حاضر نیز ادامه دارد، نهضت تولید مستندات و مکتوبات علمی در حیطه‌های مختلف است. اما، آنچه در این‌میان از اهمیت بسزایی برخوردار است، روش و میزان بهره‌گیری از این مستندات است. "مرور نظام‌مند" از مهم‌ترین روش­هایی است که برای استفاده از مستندات علمی تولیدشده در کانون ...  بیشتر

262. انقلابهای عربی: مطالعهای تطبیقیـ تاریخی (دلالتهایی نظری درباب نظریه های متأثر از انقلاب اسلامی)

امیر عظیمی دولت آبادی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 137-162

چکیده
  موج انقلاب‌ها و شورش‌های مردمی که از دسامبر 2010 اکثر کشورهای عربی را در برگرفت از رخدادهای نادر تاریخی محسوب می‌شود. در این رخداد، چهار رژیم اقتدارگرا در تونس، مصر، لیبی و یمن یکی پس از دیگری به‌واسطه انقلاب‌های مردمی در سال 2011 از هم فروپاشیدند و بسیاری دیگر نیز با چالش‌های جدی مواجه شدند. در این تحقیق تلاش شده است تا در پرتو دستگاه ...  بیشتر

263. تحلیل جامعه‌شناختی مدت اقامت زائران ایرانی در شهر مشهد

سیمین فروغ‌زاده؛ سعید شریعتی مزینانی؛ مجید دانایی سیج

دوره 6، 3-4 ، پاییز 1391، ، صفحه 157-179

چکیده
  مقالۀ حاضر با استفاده از نظریات کنش‌گرا و ساخت‌گرا به توصیف و تحلیل جامعه‌شناختی مـدت اقامت زائران ایرانی در مشهد می‌پردازد و نشان می‌دهد که عوامل موقعیتی- ساختاری از یک سو و متغیرهای ذهنی- ادراکی از سوی دیگر، ماندگاری زائران را مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهند. اطلاعات مورد نیاز به‌وسیلۀ پرسش‌نامه از 1600 زائر ایرانی ...  بیشتر

264. تبارشناسی روشنفکری در تاریخ مشروطة ایران (سال‌های 1285 تا 1305)

فرجاد ناطقی؛ ابراهیم توفیق

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 160-186

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی جامعه‌شناختی اهتمام روشنفکران در ساخت نخستین دولت مدرن در ایران پرداخته است. به‌گونه‌ای‌که امکان تحلیل تاریخی مقولۀ روشنفکری را در دوران مشروطه از سال 1285 تا 1305 به دست می‌دهد. ارتباط گفتمان‌های سیاسی روشنفکران با مناسبات قدرت به شیوه‌ای فوکویی تحت تحلیل تبار تاریخی قرار گرفته است. نتیجۀ بررسی‌ها در این مقاله ...  بیشتر

265. پژوهش مردم شناختی درباره ورزا جنگ در فرهنگ گیلان

سید هاشم موسوی دیزکوهی؛ هوشنگ عباسی؛ محمد علی محمدی ملاسرایی؛ اصغر نژاد بخش

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1385، ، صفحه 164-181

چکیده
    این مقاله پس از بیان اهمیت و لزوم مطالعه ،ثبت و ضبط بازی ها و نمایشهای بومی و سنتی، به ورزا جنگ(verza jang) در استان گیلان می پردازد. به نظر می رسد به تناسب پیشرفت های تکنولوژی بازیها و نمایش های سنتی نقش کمتری در زندگی روزمره ایفا می کنن.در این مقاله پیشینه تاریخی جنگ انداختن گاوهای نر، انواع ورزاهای معروف،ارتباط ورزا جنگ با نهادهای ...  بیشتر

266. واکاوی شاخص‌های توسعه اجتماعی ایران (رویکردی بر برنامه‌های توسعه)

سمیرا متقی

دوره 10، 2-3 ، تابستان 1395، ، صفحه 183-205

چکیده
  چندلایگی و چند وجهی بودن فرایند توسعه و نقش برنامه ­های کلان دولت­ها در راستای تحقق آن، یکی از ضرورت­های پرداخت به آن به­ویژه در جوامع رو به توسعه است. توازن میان ابعاد کیفی و کمی توسعه، می­تواند کارآمدی دولت در بخش­های مختلف جامعه را تبیین کند و در مقابل، برجستگی یکی از ابعاد، سبب به حاشیه رفتن ابعاد دیگر توسعه و پیدایش تبعیض ...  بیشتر

267. اسلام و دموکراسی بررسی جامعه شناختی رابطه میان دینداری و تمایل به دموکراسی

مجید موحد؛ حلیمه عنایت

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، ، صفحه 235-264

چکیده
  یکی از مباحث بنیادی و جذاب در عصر حاضر که ذهن اندیشمندان و سیاست مداران را به خود مشغول نموده است،ایجاد ترکیبی هماهنگ و هم ساز از ارزشهای مدرن (دموکراسی)و ارزشهای اسلامی است.نظرات گوناگون و گاه متضادی در باب رابطه دین و دموکراسی از سوی نظریه پردازان مسلمان و غیر مسلمان مطرح شده است و در کنار آن نیز تمایل برای ایجاد دموکراسی در میان مسلملنان ...  بیشتر

268. تفاوتهای‌فضایی‌ ‌ شاخصهای‌اجتماعی-اقتصادی‌جمعیت‌مطلقه‌استان‌فارس‌‌ (مطالعه‌موردی،‌جمعیت‌مطلقه‌در‌سرشماری‌‌)

علی گلی؛ سید سعید زاهد

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 113-134

چکیده
  افزایش نرخ طلاق در ایوران زمینوه سواز مطالعوات و بررسویهوای سوازمانهوای مورتبط، محققوین وجامعهشناسان به منظور یافتن علل موثر گردیده است. بر مبنای مستندات مرکز آمار ایران نسبت طلاقبه ازدوا از 7/9طلاق به ازاء هور صود ازدوا در 6573بوه 60 /6در سوال 6513و 61/5در 6592افزایش یافته است (مرکز آمار ایران، .)6596مطالعه حاضر با بهره گیری از تکنیوکهوای داده ...  بیشتر

269. مخالف‌خوانی‌های دانش‌آموزی و گفتمان مدرسه مطالعة دانش‌آموزان استان گیلان

علی یعقوبی

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 139-166

چکیده
  هدف اصلی این مقاله مطالعة کیفی مخالف­خوانی­های دانش­آموزی و گفتمان مدرسه­ای است. مطالعه با تکیه بر موردپژوهی جمعی و نمونه­گیری هدفمند از مصاحبه­های نیمه­سازمان­یافته، فردی و گروهی (گروه متمرکز) انجام شده‌است. به‌این‌منظور، با یازده‌نفر به­صورت فردی و یکصدنفر به‌صورت گروهی (درقالب پانزده‌جلسه) مصاحبه شد. سپس، ...  بیشتر

270. تأملی بر نسبت فمینیسم با انقلاب اسلامی ایران

نرگس نیکخواه قمصری

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 163-183

چکیده
  در تاریخ ایران معاصر، زنان برای تغییر وضعیت خود بارها به اقدامات جمعی دست زده‌اند، اما فقط در جریان انقلاب سال 1357 بود که مشارکت آنها سیمایی متفاوت یافت، تاآنجاکه به‌منزلة شاخصۀ انقلاب مطرح شد. ازآنجاکه خواسته‌های زنان، به‌مثابة یکی از متغیرهای اصلی، توجه پژوهشگران و نظریه‌پردازان نسل چهارم انقلاب را به خود معطوف کرده‌‌است، ...  بیشتر

271. پدیدارشناسی تجربی زیارت امام‌رضا (ع)

علی یوسفی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ علیرضا کهنسال؛ فهیمه مکری‌زاده

دوره 6، 3-4 ، پاییز 1391، ، صفحه 180-198

چکیده
  زیارت دیدار خودخواستة اماکن مقدس است که ابعاد عینی و ذهنی دارد؛ بعد عینی زیارت متضمن نهادمندی و توجیه‌مندی است. در حالی که نهادمندی زیارت حاصل انجام مکرر عمل زیارت در چارچوب آداب و احکام معین مذهبی است، توجیه‌مندی زیارت عمدتاً شامل مجموعۀ احادیث و روایاتی است که در فضیلت و ثواب زیارت نقل شده و از طریق فرآیندهای پرورش و یادگیری اجتماعی ...  بیشتر

272. بررسی جامعه شناختی علل تصادفات جاده ای(مطالعه موردی رانندگان عمومی جاده ای شهرستان بابل)

علی رحمانی فیروزجاه؛ سیف اله فرزانه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ نبی اله ذبیح پور

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1385، ، صفحه 182-198

چکیده
  بر اساس بررسی های عمل آماده عوامل موثر بر تصادفات عبارتند از:1) عامل انسانی حدود 70 تا 75 درصد، 2) عامل اتومبیل حدود 10 تا 15 درصد، 3) عامل جاده ای حدود 10 تا 15 درصد). در این تحقیق، رانندگی یک کنش اجتماعی تلقی شده و با استفاده از نقشه شناختی پارسئز برای آن چهار خورده سیستم در نظر گرفته شد که دارای ابعاد شخصیتی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است و فرضیه ...  بیشتر

273. بررسی توزیع انواع منابع معرفت در میان مردم رشت با استفاده از نظریۀ ماکس شلر

مرتضی مسرور؛ وحید قاسمی؛ حسن چاوشیان؛ حمید عبادالهی

دوره 10، 2-3 ، تابستان 1395، ، صفحه 206-231

چکیده
  شلر به هم‌زیستی سه‌نوع معرفت دینی و متافیزیکی و اثباتی در جامعه معتقد بود که هیچ‌گاه اقدامی تجربی جهت تعیین سهم این متغیرها در فضای معرفتی جوامع صورت نگرفته‌است. پژوهش حاضر، با هدف دست‌یابی به سهم و وزن نسبی انواع معرفت در شهر رشت از دیدگاه شلر انجام شده‌است. در نخستین‌گام، معرفت متافیزیکی، به‌دلیل سهم اندکی که نسبت به دیگر انواع ...  بیشتر

274. پایگاه‌اجتماعی-اقتصادی،‌فرآیند‌کنترل‌و‌بزهکاری‌خشونت آمیز‌‌ (نمونه ی‌مطالعه‌:دانش آموزان‌پسر‌دبیرستانهای‌شهر‌اهواز)‌

عبدالحسین نبوی؛ علی حسین حسین زاده؛ هدایت نصیری

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 135-152

چکیده
  علیرغ تحقیقات فراوان انجاج شده پیرامون جرای و بزهکاری خشونتآمیز به نظر میرسد، چندان کهباید به رابطهی میان نظریههای ساختاری و کنترل پرداخته نشوده اسوت. ایون مقالوه بور نظریوههوایساختاری و کنترل متمرکز میشود و سعی دارد به منظور تبیین بزهکاری خشونتآمیز این دو رهیافترا ترکیب نماید. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. حج ...  بیشتر

275. تأثیر سرمایة اجتماعی سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان سازمان مخابرات شهر تهران)

مرضیه موسوی خامنه؛ افسانه کمالی؛ ساره عزیزی

دوره 10، 2-3 ، تابستان 1395، ، صفحه 232-260

چکیده
  تحقیق حاضر اثر سرمایة اجتماعی را به همراه سایر عوامل سازمانی مرتبط، بر عملکرد کارکنان مخابرات شهر تهران بررسی می‌کند. چارچوب تحقیق، بر نظریه‌های لینا و ون‌بورن  (1999)، ناهاپیت و گوشال  (1998) و شریف و همکاران  (2006) در زمینة سرمایة اجتماعی سازمانی استوار است. در این نظریات، سرمایة اجتماعی شامل سه‌ بعد رابطه‌ای، ساختاری و شناختی ...  بیشتر