-74.    تقویت اخلاق شهروندی: راهی برای گذار به مردمسالاری مشارکتی

ناصر فکوهی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 1-15

چکیده
  امروزه در ادبیات سیاسی جهان بیش از هر چیز بحث گذار از مردمسـالاری )دموکراسـی( نماینـدگی بـهمردمسالاری مشارکتی مطرح اسـت. دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه بـا رشـد جوامـع انسـانی، گسـترششهرنشینی و بالارفتن فرهنگ عمومی و پیچیدهتر شـدن روزافـزون سـازوکارها و روابـط انسـانی، افکـارعمومی و اقشار گوناگون اجتماعی کمتر به سیاست و سیاستمداری ...  بیشتر

-73. طرد اجتماعی اقوام در آیینۀ آمار: بررسی بودجه های استانهای ترک نشین و کردنشین

اسماعیل بلالی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 1-19

چکیده
  ایران کشوری چند قومی است. مطالعات انجام شده در سطح ملی درباره اقوام نشان میدهد که برخی از اقوام احساس نابرابری قومی بسیار قویتری نسـبت بـه دیگـران دارنـد و توزیـع امکانات و خدمات در کشور را به نفع همه نمیدانند. بنابراین همیشه مطالبات خود را از دولت، ایفا نشده قلمداد میکنند. از جمله این اقوام کردها و ترکها هستند. هدف ما در این مقالـه بررسی ...  بیشتر

-72. تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد

علی یوسفی؛ محمد تقی شریعتی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 1-25

چکیده
  مقاله حاضر به این سؤال پاسخ میدهد که چرا با وجود مزی تهای غذایی ماهی نسب ت به سایرگوشـ تهـا، مصـرف مـاهی درمیان خانوارهای ایرانی پایین اس ت؟ مطالعه رفتار مصرف ماهی بر روی 758خانوار نمونه ساکن در شهر مشهد کـه بـه روشـیکاملاً تصادفی انتخاب شدهاند نشان میدهد: اولاً سرانه ماهیانه مصرف ماهی در خانوارهای سـاکن مشـهد، بسـیار پـایین )130گرم ...  بیشتر

-71. بازتاب تحولات اجتماعی در ساختار فضایی شهر قدیم گرگان در دوران اسلامی

عابد تقوی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 1-9

چکیده
  در پژوهشهایی که اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی صورت میدهند، توجه به رویکردهای تاریخی جامعه شناسی شـهر،نقطه اشتراک مطالعات جامعهشناسی با علوم دیگری نظیر تاریخ، جغرافیا، انسان شناسـی وباسـتا ن شناسـی اسـت. از ایـنمنظر مطالعه سیر تحول تاریخی شهر در بستر زمان و بررسی تغییرات اجتماعی، سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی جامعـهشهری، زمینه مناسبی ...  بیشتر

-70. شاخص سازی تابع عضویت فازی، نوع شناسی و واسنجی در جامعه شناسی

مسعود چلبی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 1-20

چکیده
  ابتدا مفهوم تابع عضویت فازی به همراه مفهوم "نوع" بهمثابه مجموعه گسسته، براساس فضای خاصیت، با ذکر مثال طرحمیشود. در ادامه، تابع چندبعدی فازی در ارتباط با چهار مفهوم وابستگی اقتصادی، قدرت اجتماعی، تمدن و فضای کنشمورد توجه قرار میگیرد. به دنبال آن، روشهای مستقیم و غیرمستقیم تعیین توابع عضویت فازی واکاوی میشوند. درخاتمه، مفهوم واسنجی ...  بیشتر

-69. تحلیل جامعه شناختی بازی های نوجوانان شهر مشهد

حامد بخشی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-16

چکیده
  مقالۀ حاضر به تحلیل محتوای بازیهای نوجوانان شهر مشهد میپردازد. در این مقاله تلاش شده با اسـتفاده از مفـاهیمجامعهشناختی، معانی اجتماعی بازیهای نوجوانان، نظیر همکاری یا رقابت، گروهیبودن، نوع همکاری، پاداش در بازی ونظایر آن، شناسایی و طبقهبندی شود و بر مبنای دلالتهای اجتماعی بازیها، نوعی طبقهبندی از بـازیهـا ارائـه گـردد.جامعۀ آماری ...  بیشتر

-67. بررسی تاثیر مجازات مجرمین مواد مخدر بر کیفیت زندگی خانواده های آنان:مورد مطالعه خانواده های زندانیان مواد مخدر شهر شیراز

حبیب احمدی؛ محمد تقی ایمان

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، ، صفحه 2-19

چکیده
  در جرم شناسی و بررسی علمی جرایم،توجه به قربانی و قربانی شناسی جایگاه ویژهای داشته و علاوه بر جرایم و مجرمین آنچه مورد مطالعه قرار میگیرد قربانیان جرایم است( برور وهانتر،1377). با توجه به اینکه بیشتر فعالیتهای مربوط به مواد مخدر به وسیله افراد عادی و گروه های محروم جامعه انجام می شود،بنابراین،دستگیری و زندانی شدن این افراد تاثیر جدی ...  بیشتر

-66. پیامدهای اجتماعی اختلال هویت جنسی: سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی تغییرجنس‌خواهان در ایران

فاطمه جواهری؛ مرتضی حسین‌زاده

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 3-22

چکیده
  همانند سایر کشورها در ایران نیز برخی افراد از هویت جنسی خود راضی نیستند و تلاش می‌‌کنند آن را تغییر دهند. هرچند نظام حقوقی جامعة ایران عمل تغییر جنس را (تحت شرایطی) مجاز می‌داند، افراد تغییرجنس‌خواه در فرایند تغییر جنس و حتی بعد از آن در زندگی فردی و اجتماعی خود با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند. این وضعیت موجودی سرمایة اجتماعی ...  بیشتر

-65. شاخص های توسعه انسانی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک(تحلیل ثانویه داده های پیمایش ارزش های جهانی برای استانهای ایران)

یعقوب احمدی؛ رسول ربانی؛ آزاد نمکی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 3-32

چکیده
  اهمیت نقش ارزش های توده در گذار به دموکراسی در سالهای اخیر برجستگی خاصی یافته است.اگرچه دیرینه شناسی مفهومی حکایت از تاکید اندیشمندانی مانند ارسطو و افلاطون بر اهمیت نقش ارزش های شهروندان در سیاست دارد،در دهه های اخیر و به طور خاص با مطالعه"فرهنگ مدنی"آلموند  و وربا بود که توجهات بیش از پیش به این سو رهنمون شد.مطالعه حاضر نیز در همان ...  بیشتر

-64. آزمون رابطۀ اختلال اجتماعی، حمایت اجتماعی و عزت نفس جوانان

منصوره اعظم آزاده؛ سیده مریم عبادی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 3-27

چکیده
  عزت نفس، که یکی از مؤلفه های شخصیت رشدیافته و پایدار است، در بسیاری ازگفتمانها ازجمله توسعه و سیاست اجتماعی اهمیت محوری دارد. مقالۀ حاضر با هدفبررسی چگونگی و میزان عزت نفس در میان جوانان و برخی عوامل تأثیرگذار بر آن،همچون اختلالات اجتماعی و حمایت اجتماعی، در نظر دارد به تبیین چرایی وچگونگی شکل گیری این مؤلفۀ مهم شخصیتی بپردازد. ...  بیشتر

-63. بررسی جایگاه زنان در اندیشة علامه طباطبایی در تفسیر المیزان: دوگانة زن آسمانی- زن زمینی

سوسن باستانی؛ زهرا حیدرزاده

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 3-24

چکیده
  هدف مقاله بررسی جایگاه زنان در آرای علامه طباطبایی در تفسیر المیزان است. دیدگاه علامه طباطبایی، در جایگاه یکی از مهم‌ترین مفسران شیعی معاصر، از اهمیت و تأثیر بسیار برخوردار است. پژوهش با استفاده از چارچوب نظری الیزابت شوسلر فیورنزا و با روش هرمنوتیک انتقادی رهایی‌بخش انجام شده است. هرمنوتیک انتقادی رهایی‌بخش دین را واجد عناصر سازنده ...  بیشتر

-62. نقش ارتباطات میان فردی در مشارکت سیاسی مطالعة موردی: انتخابات نهمین دورة مجلس شورای اسلامی در شهر تهران

هادی خانیکی؛ مصطفی رهبر

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 4-28

چکیده
  مقالة حاضر حاصل مطالعهای درباب ارتباطات میانفردی و بررسی نقش آن در مشارکت سیاسی و مقایسة تأثیر ارتباطات میانفردی و رسانهها در انتخابات است. به این منظور، نظریة جریان دومرحلهای ارتباطات لازارسفلد، که رابینسون آن را تکمیل و اصلاح کرده است، مبنا قرار گرفت. براساس نظریة رابینسون، جامعه دستکم به سه بخش رهبران، پیروان و افراد ...  بیشتر

-61. عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با احساس امنیت در فضای خانواده

حسین افراسیابی؛ یاسین پورخرم؛ سجاد ممبینی

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 4-24

چکیده
  خانواده از بنیادی‌ترین عوامل توسعة فردی و اجتماعی در جوامع مختلف است و نقش بی‌بدیلی در رشد احساس امنیت کنشگران اجتماعی دارد. برای آنکه خانواده نقش و کارکرد اجتماعی خود را به‌خوبی انجام دهد، قبل‌از هرچیز باید از فضایی امن و پویا برخوردار باشد. تحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با احساس امنیت در فضای خانواده‌های شهر شیراز انجام ...  بیشتر

-60. تحلیل جامعه‏ شناختی سلفی‏ گری به‏ مثابۀ یکی از منابع هویت ‏ساز در کردستان ایران

منصوره اعظم آزاده؛ هاوژین بقالی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1391، ، صفحه 4-29

چکیده
  با پایان جنگ سرد و عقب‏نشینی سوسیالیسم دربرابر نظام سرمایه‏داری و شکست روند نوسازی در بین دولت‏های جهان اسلام،   زمینه برای رشد فکری جریانی ایدئولوژیک و سیاسی در خاورمیانه با عنوان اسلام مقاومت مهیا‏ شد. اگرچه این جریان بدون توجه به مرز‏های جغرافیایی و ملی در سراسر جهان حضور پیدا کرده است، به دلیل شرایط سیاسی و مذهبی ...  بیشتر

-59. بین‌رشته‌ای‌شدن جامعه‌شناسی در ایران: فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدها

جواد افشارکهن

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 4-20

چکیده
  بین‌رشته‌ای‌شدن گرایشی است که به‌نحوی فزاینده در قلمرو مطالعات و دانش‌های به‌هم‌پیوسته و مرتبط یا نزدیک به یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است. هرچند دربارة معنا و مفهوم این تمایل نظری و عملی اختلاف‌نظرهای قابل توجه وجود دارد، انکارناپذیر است که دلایل قابل‌اعتنایی در مورد ضرورت پرداختن به آن ارائه گردیده است. در ایران، با توجه ...  بیشتر

-58. اقتصاد سوگواری

عمادالدین باقی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 4-29

چکیده
  اساس این تحقیق در بیان نظریة همآغوشی حوزههای عرفی و قدسی، دین و دنیا وامور لاهوتی و ناسوتی و نقد تصور رایج حقیقی دانستن دوگانه بینی در این عرصه است.این تحقیق در ادامة نوشتههای دیگر نگارنده و مطالعات تجربی برای نشاندادناعتباری بودن این تفکیک بوده و اینبار موضوع سوگواریها را برای اثبات تجربی نظریةخویش برگزیده است. بخشی از تحقیق در زمینة ...  بیشتر

-57. اسلام بنیادگرا در تقابل با اسلام صوفیانه (تحلیل ریشه‌های جامعه‌شناختی رشد سلفی‌گری در کردستان)

یعقوب احمدی؛ آزاد نمکی

دوره 10، 2-3 ، تابستان 1395، ، صفحه 4-35

چکیده
  به‌لحاظ تاریخی، نگرش نهادینه‌شدة دینی در کردستان، نوعی اسلام عرفانی و صوفیانه بوده‌است که فرقه‌های گوناگونش، با وجود تفاوت­ در مناسک و نظام سلسله­مراتبی­شان، جملگی، تمایزی بنیادین با انواع نگرش­های شریعت­مدار و فقه­محور داشته­اند. از میان مکاتب گوناگون عرفانی، دو طریقت قادری و نقشبندی بیشترین پایگاه اجتماعی را در ...  بیشتر

-56. الگوی داده‌بنیاد شبکه‌های یادگیری‌ـ‌ نوآوری دانشجویی

امین باقری؛ محمد یمنی‌دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ اباصلت خراسانی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 4-33

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی و تدوین الگوی نظری تبیین وضعیت موجود شبکه‌سازی دانشجویان در فرآیند یادگیری‌ـ نوآوری است. این پژوهش با رویکرد کیفی اکتشافی و با روش داده‌بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شده است. جامعة تحقیق را 47 نفر از دانشجویان منتخب دانشگاه‌های شهیدبهشتی، علوم‌پزشکی شهیدبهشتی، تهران و صنعتی‌شریف تشکیل داده‌اند که با روش ...  بیشتر

-55. تجربة پذیرش فرزندخواندگی به‌مثابة مسئلة اجتماعی (مطالعة خانوادة جانبازان قطع‌نخاعی)

سیدحسن حسینی؛ قاسم اویسی فردویی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 4-27

چکیده
  موضوع مقالة حاضر مسئلة پذیرفتن فرزندخوانده، ابعاد مختلف آن و نیز تجربة زیستة خانواده‌های جانبازان قطع‌نخاعی درباب فرزندخوانده است. موضوع فرزندخواندگی در خانوادة جانبازان زمانی معنی پیدا می‌کند که بسیاری از جانبازان قطع‌نخاعی، به‌دلیل ناتوانی جسمی و جنسی، قابلیت داشتن فرزند را ندارند و به‌ناچار، به پذیرفتن فرزند روی می‌آورند. ...  بیشتر

-54. ضرورت وجودی و اهمیت کارکردی بازگشت به اجتماعات محلی (گسست‌ها و فرصت‌ها)

محسن ابراهیم‌پور

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 4-30

http://dx.doi.org/10.22034/jss.2019.38121

چکیده
  کارکرد و نقش تاریخی جامعة روستایی ژرفتـر و گسـتردهتـر از فرهنـگ کشـاورزی و عرضة مازاد تولید و نیروی انسانی به بخشهای شهری، صنعتی، هنری و تجاری اسـت. در حوزة کشاورزی، فرآیندهای عمقیشدن کشت و اکتشافات و اختراعات مربوط به آن معلولِ سرشت ارزشمند جامعة روستایی است. ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روشهـای اسنادی و پیمایشی اجرا شد. از میان حدود ...  بیشتر

-53. بررسی عوامل مؤثر بر تخلفات رانندگی موتورسواران (مطالعه‌ای در شهر کرمان)

مهدی امیرکافی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 5-36

چکیده
  تخلفات رانندگی درمیان موتورسیکلت‌سواران یکی از مسائل اصلی در بروز ترافیک به‌شمار می‌رود. تحقیقات نشان می‌دهد که رانندگی ناایمن آنان نقش مهمی در حوادث رانندگی دارد. تحقیق حاضر با بهره‌گیری از نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده و دیدگاه هنجاری به بررسی برخی عوامل و گرایش‌های اجتماعی تخلفات رانندگی موتورسواران می‌پردازد. این تحقیق ...  بیشتر

-52. دوگانۀ زائر ـ سیاح در تجربۀ زیستۀ سه نسل: مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهیدبهشتی

سید سالار اجتهدنژاد کاشانی؛ نسرین‌السادات قوامی

دوره 6، 3-4 ، پاییز 1391، ، صفحه 5-26

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی جامعه‌شناختی تمایزهای نظری میان دو مفهوم زیارت و سیاحت به‌عنوان دو نوع کنش اجتماعی و دو مفهوم دارای قرابت با سبک‌های متمایز زندگی می‌پردازد و دو پدیدۀ زائر و سیاح را به‌عنوان دو هویت گفتمانی مورد مطالعه قرار می‌دهد و بر این اساس به جستجوی این تمایز در تجربیات سه نسل از کارمندان دانشگاه شهید بهشتی می‌پردازد ...  بیشتر

-51. بررسی عوامل موثر بر دلبستگی به منطقه مسکونی :مطالعه موردی :شهر کرمان"

مهدی امیر کافی؛ شکوفه فتحی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 5-41

چکیده
  دلبستگی به مکان مسکونی مبین احساس تعلقی است که افراد نسبت به محله مسکونی خود دارند.این پیونده های عاطفی<به ویژه با خاطرات،تجربیات و حوادث مهم زندگی اشخاص مرتبط است.دلبستگی به محیط های مسکونی از آن رو اهمیت دارد که عمل جمعی را تسهیل میکند،مشارکت سازمانی را افزایش میدهد،سرمایه گذاری را تشویق میکند و فرصت مناسبی جهت رشد و توسعه اجتماعی ...  بیشتر

-50. سخن سردبیر

سوسن باستانی

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 5-5

چکیده
  سومین ویژه‌نامه انگلیسی این مجله با همکاری دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران در استان فارس و بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز منتشر می‌شود. آن‌ها که خواننده شماره‌های پیشین مجله مطالعات اجتماعی ایران بوده‌اند استحضار دارند که این مجله، به‌عنوان دومین مجله علمی-پژوهشی انجمن جامعه‌شناسی ایران، به‌صورت نیمه‌متمرکز و با همکاری گروه‌های ...  بیشتر