مجلة مطالعات اجتماعی ایران (JSS) - مقالات آماده انتشار