تعداد مقالات: 268
2. انتخاب اهدای تخمک: راهی برای رسیدن به مادری (مطالعة پدیدارشناختیِ تجربة زنان نابارور مراجعه‌کننده به پژوهشگاه رویان)

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 6-21

نسرین ایزدیار؛ شیرین احمدنیا؛ سیدمحمد سیدمیرزایی؛ سیدعلی آذین؛ محمد یزدانی صفا


4. عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با احساس امنیت در فضای خانواده

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 4-24

حسین افراسیابی؛ یاسین پورخرم؛ سجاد ممبینی


6. دوگانۀ زائر ـ سیاح در تجربۀ زیستۀ سه نسل: مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهیدبهشتی

دوره 6، 3-4، پاییز 1391، صفحه 5-26

سید سالار اجتهدنژاد کاشانی؛ نسرین‌السادات قوامی


15. تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-25

علی یوسفی؛ محمد تقی شریعتی


19. اقتصاد سوگواری

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 4-29

عمادالدین باقی


20. آزمون رابطۀ اختلال اجتماعی، حمایت اجتماعی و عزت نفس جوانان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 3-27

منصوره اعظم آزاده؛ سیده مریم عبادی


22. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-1

سوسن باستانی


23. سخن سردبیر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 5-5

سوسن باستانی


25. کاربرد مجموعه های فازی برای رتبه بندی منزلت مشاغل در شهر رشت 1385

دوره 1، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 7-38

حسن چاوشیان؛ علی ستوده چوبری