تعداد مقالات: 292
3. تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-25

علی یوسفی؛ محمد تقی شریعتی


7. سخن سردبیر

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-1

سوسن باستانی


8. سخن سردبیر

دوره 12، 1(ویژه جامعه شناسی روستایی)، بهار 1397، صفحه 1-1

سوسن باستانی


12. آزمون رابطۀ اختلال اجتماعی، حمایت اجتماعی و عزت نفس جوانان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 3-27

منصوره اعظم آزاده؛ سیده مریم عبادی


15. عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با احساس امنیت در فضای خانواده

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 4-24

حسین افراسیابی؛ یاسین پورخرم؛ سجاد ممبینی


18. اقتصاد سوگواری

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 4-29

عمادالدین باقی


20. الگوی داده‌بنیاد شبکه‌های یادگیری‌ـ‌ نوآوری دانشجویی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 4-33

امین باقری؛ محمد یمنی‌دوزی سرخابی؛ مقصود فراستخواه؛ اباصلت خراسانی


24. دوگانۀ زائر ـ سیاح در تجربۀ زیستۀ سه نسل: مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهیدبهشتی

دوره 6، 3-4، پاییز 1391، صفحه 5-26

سید سالار اجتهدنژاد کاشانی؛ نسرین‌السادات قوامی