جامعه شناسی
تحلیل مضمون آسیب های مطبوعات محلی شهرستان خرم آباد از نگاه روزنامه نگاران محلی

سید نورالدین رضوی زاده؛ داریوش شعبان

دوره 15، Issue 4 (Lorestan) ، دی 1400، ، صفحه 109-131

https://doi.org/10.22034/jss.2022.537066.1587

چکیده
  مطبوعات محلی با توجه به ظرفیت های که در ارائه تحلیل ها و گزارش های توسعه ای دارند به عنوان موتور محرک توسعه منطقه ای محسوب می شوند. شناخت مسائل و آسیب ها این نشریات، جهت رفع و درنتیجه بهبود عملکرد آنها ضروری است؛ از این منظر ضمن مروری بر تاریخچه ، ویژگی ها و کارکرد مطبوعات محلی ، با روش تحلیل مضامین آسیب ها، مشکلات و چالش های مطبوعات ...  بیشتر

جامعه شناسی
مطالعه ای جامعه شناختی پیرامون وضعیت آسیبهای اجتماعی شهرستان خرم آباد(1399)

حسن اسماعیل زاده؛ مرجان زرندی

دوره 15، Issue 4 (Lorestan) ، دی 1400، ، صفحه 3-27

https://doi.org/10.22034/jss.2022.530819.1537

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مطالعه پیرامون آسیبهای اجتماعی شهرستان خرم آباد در سال 1399 می باشد. جهت دست یابی به اولویت بندی آسیبهای اجتماعی با استاد به دیدگاههای مرتن و نظریه ی برساختگرایی ،شیوع و اولویتهای آسیبها از منظر چهارگروه شهروندان،کارشناسان مذهبی، مسئولان ،اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت بنابراین، در رهیافت بر ساخت گرایی تشخیص و ...  بیشتر