ماکیان‌داری و ارتباط آن با نهادهای اجتماعی در جامعۀ روستایی گیلان

سید هاشم موسوی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 60-83

چکیده
  مقالۀ حاضر گزارشی از پژوهشی میدانی در جامعۀ روستایی گیلان است  که به توصیف فرهنگ ماکیان‌داری می‌پردازد و نشان می‌دهد که ماکیان‌داری با نهادهای اجتماعی (خانواده و ازدواج، مذهب، حقوق و اقتصاد) ارتباط دارد و در آیینۀ فولکلور و سنت‌های شفاهی بازتاب وسیعی داشته‌است. حجم وسیع اطلاعات بازیافته از سنت‌های شفاهی روستاییان گیلانی، ...  بیشتر