روایت دختران 45 سال به بالای شهر تهران از علل تجرد قطعی

ام البنین چابکی

دوره 10، 2-3 ، تیر 1395، ، صفحه 102-123

چکیده
   مطالعۀ حاضر پژوهشی کیفی با هدف شناسایی عوامل تجرد قطعی در دختران است. افزایش میزان تجرد در جامعۀ ما نشان­دهندۀ نوعی ناهنجاری در نهاد ازدواج است. پیامدهای تجرد به ویژه برای زنان، ضرورت بررسی علل و عوامل بروز این پدیده را مورد تأکید قرار می­دهد. اطلاعات، از طریق مصاحبۀ نیمه ساختار یافته گردآوری شد. جامعۀ مورد مطالعه را دختران ...  بیشتر

تحلیل گذار تجرد زنان و مردان در ایران طی سال‌های 1345 تا 1390

علی رحیمی؛ شهلا کاظمی‌پور؛ حجیه بی‌بی رازقی‌نصرآباد

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 80-109

چکیده
  وضع زناشویی یکی از جنبه‌های اساسی ساختِ جمعیت است که تحول شاخص‌های مربوط به آن می‌تواند بر بسیاری از مؤلفه‌های جمعیتی، ازجمله خانواده و کارکردهای آن، اثرگذار باشد. در این‌مطالعه، با تحلیل ثانویة داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، چگونگی تغییرات وضعیت تجرد مردان و زنان طی سال‌های 1345 تا 1390 به صورت مقطعی و نسلی بررسی و درباب ...  بیشتر