تحلیل گذار تجرد زنان و مردان در ایران طی سال‌های 1345 تا 1390

علی رحیمی؛ شهلا کاظمی‌پور؛ حجیه بی‌بی رازقی‌نصرآباد

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 80-109

چکیده
  وضع زناشویی یکی از جنبه‌های اساسی ساختِ جمعیت است که تحول شاخص‌های مربوط به آن می‌تواند بر بسیاری از مؤلفه‌های جمعیتی، ازجمله خانواده و کارکردهای آن، اثرگذار باشد. در این‌مطالعه، با تحلیل ثانویة داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور، چگونگی تغییرات وضعیت تجرد مردان و زنان طی سال‌های 1345 تا 1390 به صورت مقطعی و نسلی بررسی و درباب ...  بیشتر