دگرگونی های اجتماعی - اقتصادی ادغام روستاها در مناطق زلزله زده رودبار و منجیل

محمد مهدی رحمتی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1385، ، صفحه 83-110

چکیده
  مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است که در مورد پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جابه جایی و ادغام روستاها در منطقه زلزله زده رودبار و منجیل انجام شده است.پس از وقوع زلزله مذکور،در خرداد ماه 1369 و در جریان بازسازی مناطق آسیب دیده زلزله ،حدود 170 روستا جابه جا شدند.از این تعداد 46 روستا افزون بر جابه جایی در معرض ادغام با روستاهای دیگر قرار گرفتند.مطالعه ...  بیشتر