طبقات و تحرک اجتماعی در فارس و بوشهر

علی اصغر مقدس؛ جلیل ایران محبوب

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1385، ، صفحه 201-234

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه وضع طبقات اجتماعی و تحرک اجتماعی در چهار شهر استان فارس و شهر بوشهر از استان بوشهر است.با انتخاب تصادفی این چهار شهر و انتخاب شهری بندری در جنوب امکان مقایسه بیشتر فراهم آمد.نمونه ای با حجم 1833 از بین جمعیت شاغل این پنج شهر به صورت تصادفی یرگزیده شده است و طبقات اجتماعی بر حسب معیارهای قدرت اقتصادی،قدرت سازمانی و ...  بیشتر