بررسی‌رابطه‌بین‌ادراک‌نابرابری‌سازمانی‌و‌اخلاق‌کاری

سیروس احمدی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 165-180

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ادراک نابرابری سازمانی و اخلاق کار در بین کارکنان دانشوگاه آزاد اسلامی بهعنوان بزرگترین سازمان خصوصی در ایران پرداخته است. روش تحقیوق، پیموایش مقطعوی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان دانشگاههای آزاد در استانهای فارس، بوشوهر و کهکیلویوه و بویر احمد است که  116نفر از آنان با استفاده روش نمونهگیری ...  بیشتر