پایگاه‌اجتماعی-اقتصادی،‌فرآیند‌کنترل‌و‌بزهکاری‌خشونت آمیز‌‌ (نمونه ی‌مطالعه‌:دانش آموزان‌پسر‌دبیرستانهای‌شهر‌اهواز)‌

عبدالحسین نبوی؛ علی حسین حسین زاده؛ هدایت نصیری

دوره 8، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 135-152

چکیده
  علیرغ تحقیقات فراوان انجاج شده پیرامون جرای و بزهکاری خشونتآمیز به نظر میرسد، چندان کهباید به رابطهی میان نظریههای ساختاری و کنترل پرداخته نشوده اسوت. ایون مقالوه بور نظریوههوایساختاری و کنترل متمرکز میشود و سعی دارد به منظور تبیین بزهکاری خشونتآمیز این دو رهیافترا ترکیب نماید. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. حج ...  بیشتر