"جهان ایرانی"، "جهان مصری" و "جهان ترک" در رویارویی با مدرنیته

هادی خانیکی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1392، ، صفحه 25-53

چکیده
  این مقاله به دنبال آن است که در چارچوب مطالعه‌ای تاریخی‌ـ‌ تطبیقی، رویکردهای مطرح دربارة رویارویی سنت و مدرنیته را در سه جامعة ایران، ترکیه و مصر به‌مثابة "سه منزلگاه مدرنیته" در جهان اسلام بررسی کند. هدف مقاله طبقه‌بندی و تبیین گذار و گفتمان‌های غالب در میان نخبگان ایرانی، مصری و ترک در مواجهه با مدرنیته و پیوندهای میان دگرگونی‌های ...  بیشتر