مطالعۀ کیفی پیامدهای فرهنگی تجارت مرزی در شهرستان مریوان

امید قادرزاده؛ امید قادری

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 135-154

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی بهبازسازی معنایی پیامدهای فرهنگی تجارت مرزی در شهر مرزی مریوان ازمنظرساکنان آن بپردازد. روششناسی پژوهش کیفی است و از روش قوم نگاری برایانجام عملیات تحقیق استفاده کردهایم. جهت گردآوری دادهها نیز از فنونمصاحبۀ عمیق و مشاهدۀ مشارکتی و از نمونهگیری فرصتگرا یا ظهوریابندهبهره ...  بیشتر