امتناع اندازه گیری دین داری و امکان رتبه بندی نوع دین داری

حسن محدثی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 136-165

چکیده
  این مقاله پژوهش های پیمایشی در حوزة دین را نقد و بررسی کرده است. البته تأکید اصلی مقاله بر نقد پیمایش های اندازه گیری دین داری است و نه لزوماً هرگونه پیمایش مربوط به دین. نقطة عزیمت مقاله بحث از هماهنگی و هم خوانی ناخواسته اما آسیب زای دو گرایش فکری در دو گروه متفاوت است: گرایش قشری گری دینی حاکم بر ذهن دولت مردان، سیاستمداران و مدیران ...  بیشتر