دلالتهایی بر روند فردی شدن امر دینی در ایران: مطالعة موردی جوانان شیراز

علیرضا خدامی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 30-59

چکیده
  مطالعة امر دینی در ایران از جمله حوزه های جامعه شناسی است که نیاز به توجه ویژه ای دارد. از یک سو، نقش تعیین کنندة دین در کلیة شئونات فردی و اجتماعی ایرانیان در طول تاریخ و از سوی دیگر، استقرار نظام اسلامی در سال 1357 اهمیت موضوع تحولات در عرصة دینی را به خوبی نشان می دهد. این مقاله با بررسی برخی از بازنمودها و آیین های مذهبی و نیز چند نمونه ...  بیشتر