تحلیل »درک مردم از عدالت« در مشهد

سید محمد میرسندسی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 84-96

چکیده
  مردم، از نظر مفهومی و وابستگی به ارزشها و نظام ارزشی، برداشتهای مختلفی از عدالت دارند. بـر ایـن اسـاس، بـرایآنکه نظریۀ عدالت بتواند سرمشق و راهنمای نظام سیاسی قرار گیرد و در عمل با توفیق همراه شود، علاوه بر راهبردهایاساسی اعتقادی و تدوین آنها در قالب نظریۀ راهبردی، نیازمند توافق ذهنی مردم یا همراهی بدنـۀ اجتمـاع در درک ازعدالت نیز ...  بیشتر