رابطۀ باورهای زیباشناختی با تصویر ذهنی از بدن و نحوة مدیریت ظاهر در جوانان مورد مطالعه: جوانان 18تا 30سالۀ ساکن شهر مشهد

مجید حیدری چروده؛ مهدی کرمانی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1389، ، صفحه 17-30

چکیده
  این تحقیق به منظور دستیابی به درکی از باورهای زیباشناختی جوانان و تأثیر آن بر ماهیت تصویر ذهنی ایشان از بدنشان و نحوةمدیریت ظاهر در آنها صورت گرفت. منابع نظری موجود و تحقیقات پیشین مدعی تأثیرپذیری تصویر بدن و نحوة مدیریت ظاهراز متغیرهایی با ماهیتی عمدتاً اجتماعی و فرهنگی بود. بر این اساس نوع مواجهه با بدن مـیتوانـد شاخصـی عمـومی در ...  بیشتر