شبیه سازی روشی برای بررسی رفتارهای اجتماعی

محمدرضا جوادییگانه

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، ، صفحه 132-160

چکیده
  شـبیه سـازی شـیوة سـومی بـرای تحقیـق اجتمـاعی در کنـار قیـاس و اسـتقرا اسـت. در ایـن شـیوه،نظــام روشــنی ارائــه مــیشــود و براســاس آن، داده هــای مناســب تولیــد مــیشــود. رشــد روزافــزونشــبیه ســازی در دهــۀ گذشــته حکایــت از قابلیــتهــای آن در حــوزة تحقیقــات اجتمــاعی دارد. درمقالـه حاضـر سـه دسـته اصـلی شـبیه سـازی ...  بیشتر