اکتشاف دانش و دادهکاوی در پژوهشهای کمی و کیفی: مقایسه روش شناسی های شبکه های عصبی مصنوعی ) (ANNو نظریه بنیانی)(GT

محمود قاضی طباطبایی؛ خدیجه طیاری؛ ابوعلی ودادهیر

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، ، صفحه 93-111

چکیده
  در سالهای اخیر، شاهد حرکتی مستمر از واکاویها، پژوهشها و پردازشهای صرفاً نظری و روش محور بـه پـژوهشهـا وپردازشهای دادهمحوریم، حرکتی که به نحو احسن خود را در ظهور و توسعه روشهای اکتشاف دانش، به ویژه داده کاوی وفنون خاص آن، نشان داده است. بهرغم تصور رایج، دادهکاوی صرفاً به پژوهشهای کمی و آماری محـدود نمـیشـود و درپژوهشهای کیفی هم شاهد ...  بیشتر