رگرسیون خطی فازی و کاربردهای آن در پژوهشهای علوم اجتماعی

ابراهیم خدایی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1388، ، صفحه 61-75

چکیده
  در این مقاله، تئوری رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی مقایسه شدهاند و مثالی کاربردی از کاربرد رگرسـیون فـازی درعلوم اجتماعی عرضه میشود. رگرسیون کلاسیک برپایۀ فرض دقیقبودن متغیرهای مورد مطالعه و مشـاهدات مـرتبط بـاآنها استوار بوده و در نهایت، روابط بین متغیرها را نیز دقیقاً مشخص میکند. در مدلسـازی مسـائل اجتمـاعی، عمومـا بـامشاهدات ...  بیشتر