1. معرفت شناسی فازی و دلالتهای روش شناختی آن در علم اجتماعی

علی ساعی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 38-60

چکیده
  موضوع این نوشتار معرفتشناسی فازی و دلالت های روششناختی آن در علم اجتماعی است. مدعای این مقالـه آن اسـتکه روایت دو ارزشی صدق و کذب زیربنای معرفتشناسی علم اجتماعی را میسازد، اما این نوع روایت از حقیقت علمی بـاواقعیتهای علمی ناسازگار است؛ علم حقیقی فازی دارد. برمبنای الزامات مسئلۀ این نوشتار کـه از نـوع معرفـتشـناختیاست، برای اثبات ...  بیشتر